Liigu edasi põhisisu juurde

Võrguteenuseks nimetatakse maagaasiseaduse tähenduses võrgu kaudu maagaasi ülekande või jaotamise teenuse osutamist. Elering osutab maagaasi ülekandeteenust, mis on gaasi transportimine ülekandevõrgu kaudu alates Eesti riigipiirist kuni kokkulepitud liitumispunktideni. Liitumispunkti defineerib seadus kui võrgu ja tarbijapaigaldise või võrgu ja teisele võrguettevõtjale kuuluva võrgu ühenduskohta.

 

Maagaasi ülekandeteenuse hind on kooskõlastatud Konkurentsiameti 30.07.2014 otsusega nr 7.1-7/14-016.

ENERGIAPÕHINE TARIIF*

Hind alates 01.11.2014 (kaasa arvatud) EUR/m3
(käibemaksuta)

maagaasi ülekandeteenus

0,01678

* Kuulub maksmisele liitumispunktis Maagaasi võrguteenuse osutamise lepingu alusel

 

Võrgutasud alates 01.07.2018

Alates 01.07.2018 hakkavad kehtima Konkurentsiameti otsusega nr 7-3/2018-036 20. märtsil 2018 kooskõlastatud järgmised võrgutasud:

Nimetus Ühik Suurus
Kodumaine gaasi ülekanne €/MWh 2,236
Transiit €/MWh 0,035

Loe lisaks: Konkurentsiamet kiitis heaks Balticconnectori rajamiseks vajaliku esimese võrgutasu muudatuse 


 

VÕIMSUSPÕHINE TARIIF** Hind alates 01.10.2016 (kaasa arvatud)EUR/m3/gaasipäev
(käibemaksuta)
Karksi sissevoolupunkt 0,0000
Karksi väljavoolupunkt 0,0000
Värska sissevoolupunkt 0,0000
Värska väljavoolupunkt 0,0000
Narva sissevoolupunkt 0,0000
Narva väljavoolupunkt 0,0000
Misso sissevoolupunkt 0,0000
Eesti ülekandesüsteemist Eesti jaotusvõrkudesse ja tarbijatele väljavoolu koondpunkt 0,0000
Eesti ülekandesüsteemi Eestis toodetud gaasi sissevoolu koondpunkt 0,0000
Misso transiidipunkt
(Misso-Izborsk / Misso- Korneti)
0,0000
ALAKASUTUSTASU*** 0,0200

** Kuulub maksmisele Maagaasi ülekandevõimsuse jaotamise lepingu alusel
*** Vastavalt „Gaasi ülekandevõimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise metoodika ning tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks“ punktile 5.4.4


 

Hinna kujundamisel on lähtutud MGS § 23 lg 3 alusel:

 1. vajalike tegevuskulude katmisest;
 2. investeeringutest tegevus- ja arenduskohustuse täitmiseks;
 3. keskkonnanõuete täitmisest;
 4. kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmisest;
 5. põhjendatud tulukusest ettevõtja investeeritud kapitalilt.

Elering võib võrguteenuse osutamise lepingu tüüptingimuste p 1.6 alusel seadusega sätestatud korras ja tingimustel ühepoolselt muuta võrguteenuse hinda. Elering võrguettevõtjana on vastavalt MGS § 23 lõikele 4 võrguteenuse hinna ja selle kehtestamise alused esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks ning põhjendanud hinna moodustamist. Muudetud hind on võrguteenuse müügi aluseks alates selle kehtima hakkamisest.

Kliendid ei pea edastama hinna muutumisel gaasiarvesti näite. Elering teeb võrguteenuse hinna muutumisel tasaarvelduse tegelikult tarbitud koguse alusel ning esitab sellekohase arve.

MGS § 23 lg 6 alusel peab võrguettevõtja avalikustama oma tegevuspiirkonna võrguteenuste kooskõlastatud hinnad ja teavitama oma tegevuspiirkonna tarbijaid vähemalt kolm kuud enne nende kehtima hakkamist. Elering on edastanud hinna muutumise teate 31.07.2014.a ilmunud ajalehe Postimees kuulutuse kaudu, klientidele e-kirja ja/või kirja saatmise teel ning oma veebilehe kaudu.

Maagaasiseaduse §231 tulenevalt sõlmib Võrguettevõtja võrguteenuse osutamiseks võrgu kasutamist taotleva turuosalisega võrguteenuse osutamise lepingu. Võrguettevõtja kooskõlastab võrgulepingu tüüptingimused Konkurentsiametiga.

Konkurentsiameti otsusega nr 150-021/07 TT 10.08.2007 on kooskõlastatud Eleringi maagaasi võrguteenuse osutamise tüüptingimused.

Alates 01. jaanuarist 2008 maksustatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse kohaselt Eestis kütuseaktsiisiga muude kütuste kõrval ka maagaas. Maagaasilt aktsiisimaksu tasumise ja deklareerimise kohustus on seaduse alusel võrguettevõtjal.

Alates 01.01.2016 kehtib Eestis maagaasiaktsiisi määr 0,03377 €/m3 kohta, millele lisandub käibemaks.

Maagaas maksustatakse aktsiisiga, kui maagaasi kasutatakse kütteainena, st maagaasist toodetakse soojust (soojuse tootmise eesmärk – hoonete kütmine, tehnoloogiliste protsesside vajadusteks vmt – ei ole siinjuures oluline).

Maagaasi kasutaja võib taotleda aktsiisivabastuse luba, kui ta on:

 • maagaasi võrguettevõtja, kes kasutab maagaasi maagaasivõrgu töös hoidmiseks;
 • isik, kes on kantud äriregistrisse ja kasutab maagaasi oma ettevõtluses
  • mineraloogilistes protsessides,
  • elektrienergia tootmiseks,
  • muul otstarbel kui kütteainena.

Maagaasi ülekandeteenuse hind on kooskõlastatud Konkurentsiameti 30.07.2014 otsusega nr 7.1-7/14-016.

ENERGIAPÕHINE TARIIF*

Hind alates 01.11.2014 (kaasa arvatud) EUR/m3
(käibemaksuta)

maagaasi ülekandeteenus

0,01678

* Kuulub maksmisele liitumispunktis Maagaasi võrguteenuse osutamise lepingu alusel

 

Võrgutasud alates 01.07.2018

Alates 01.07.2018 hakkavad kehtima Konkurentsiameti otsusega nr 7-3/2018-036 20. märtsil 2018 kooskõlastatud järgmised võrgutasud:

Nimetus Ühik Suurus
Kodumaine gaasi ülekanne €/MWh 2,236
Transiit €/MWh 0,035

Loe lisaks: Konkurentsiamet kiitis heaks Balticconnectori rajamiseks vajaliku esimese võrgutasu muudatuse 


 

VÕIMSUSPÕHINE TARIIF** Hind alates 01.10.2016 (kaasa arvatud)EUR/m3/gaasipäev
(käibemaksuta)
Karksi sissevoolupunkt 0,0000
Karksi väljavoolupunkt 0,0000
Värska sissevoolupunkt 0,0000
Värska väljavoolupunkt 0,0000
Narva sissevoolupunkt 0,0000
Narva väljavoolupunkt 0,0000
Misso sissevoolupunkt 0,0000
Eesti ülekandesüsteemist Eesti jaotusvõrkudesse ja tarbijatele väljavoolu koondpunkt 0,0000
Eesti ülekandesüsteemi Eestis toodetud gaasi sissevoolu koondpunkt 0,0000
Misso transiidipunkt
(Misso-Izborsk / Misso- Korneti)
0,0000
ALAKASUTUSTASU*** 0,0200

** Kuulub maksmisele Maagaasi ülekandevõimsuse jaotamise lepingu alusel
*** Vastavalt „Gaasi ülekandevõimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise metoodika ning tingimused piiriülesele taristule juurdepääsuks“ punktile 5.4.4


 

Hinna kujundamisel on lähtutud MGS § 23 lg 3 alusel:

 1. vajalike tegevuskulude katmisest;
 2. investeeringutest tegevus- ja arenduskohustuse täitmiseks;
 3. keskkonnanõuete täitmisest;
 4. kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmisest;
 5. põhjendatud tulukusest ettevõtja investeeritud kapitalilt.

Elering võib võrguteenuse osutamise lepingu tüüptingimuste p 1.6 alusel seadusega sätestatud korras ja tingimustel ühepoolselt muuta võrguteenuse hinda. Elering võrguettevõtjana on vastavalt MGS § 23 lõikele 4 võrguteenuse hinna ja selle kehtestamise alused esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks ning põhjendanud hinna moodustamist. Muudetud hind on võrguteenuse müügi aluseks alates selle kehtima hakkamisest.

Kliendid ei pea edastama hinna muutumisel gaasiarvesti näite. Elering teeb võrguteenuse hinna muutumisel tasaarvelduse tegelikult tarbitud koguse alusel ning esitab sellekohase arve.

MGS § 23 lg 6 alusel peab võrguettevõtja avalikustama oma tegevuspiirkonna võrguteenuste kooskõlastatud hinnad ja teavitama oma tegevuspiirkonna tarbijaid vähemalt kolm kuud enne nende kehtima hakkamist. Elering on edastanud hinna muutumise teate 31.07.2014.a ilmunud ajalehe Postimees kuulutuse kaudu, klientidele e-kirja ja/või kirja saatmise teel ning oma veebilehe kaudu.

Maagaasiseaduse §231 tulenevalt sõlmib Võrguettevõtja võrguteenuse osutamiseks võrgu kasutamist taotleva turuosalisega võrguteenuse osutamise lepingu. Võrguettevõtja kooskõlastab võrgulepingu tüüptingimused Konkurentsiametiga.

Konkurentsiameti otsusega nr 150-021/07 TT 10.08.2007 on kooskõlastatud Eleringi maagaasi võrguteenuse osutamise tüüptingimused.

Alates 01. jaanuarist 2008 maksustatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse kohaselt Eestis kütuseaktsiisiga muude kütuste kõrval ka maagaas. Maagaasilt aktsiisimaksu tasumise ja deklareerimise kohustus on seaduse alusel võrguettevõtjal.

Alates 01.01.2016 kehtib Eestis maagaasiaktsiisi määr 0,03377 €/m3 kohta, millele lisandub käibemaks.

Maagaas maksustatakse aktsiisiga, kui maagaasi kasutatakse kütteainena, st maagaasist toodetakse soojust (soojuse tootmise eesmärk – hoonete kütmine, tehnoloogiliste protsesside vajadusteks vmt – ei ole siinjuures oluline).

Maagaasi kasutaja võib taotleda aktsiisivabastuse luba, kui ta on:

 • maagaasi võrguettevõtja, kes kasutab maagaasi maagaasivõrgu töös hoidmiseks;
 • isik, kes on kantud äriregistrisse ja kasutab maagaasi oma ettevõtluses
  • mineraloogilistes protsessides,
  • elektrienergia tootmiseks,
  • muul otstarbel kui kütteainena.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Book page Hooldustööd Uudis