Liigu edasi põhisisu juurde

Toetusi taastuvate energiaallikate kasutuselevõtuks, energiasektori efektiivsemaks muutmiseks ja sisemaise varustuskindluse/võimsuse piisavuse tagamiseks jagatakse Elektrituruseaduse §59 alusel.

Vastavalt elektrituruseadusele maksab toetused välja põhivõrguettevõtja ehk Elering. Toetuse rahastamisest tekkiva kulu kannab tarbija vastavalt võrguteenuse tarbimise mahule ning otseliini kaudu tarbitud elektrienergia kogusele.  Toetuse rahastamine on lähemalt kirjeldatud taastuvenergia tasu peatükis.

Tuult energiaallikana kasutav tootja võib vastavalt elektrituruseaduse § 591-le saada toetust, kuni kalendriaastas on toetust makstud Eestis kokku 600 Gh tuuleenergiast toodetud elektrienergia eest. Arvestust peetakse iga kalendriaasta kohta eraldi.

Eesti riik sai Euroopa Komisjonilt 2017. aasta detsembris taastuvenergia toetusskeemile uue riigiabi loa, mis on avaldatud Euroopa Komisjoni veebilehel.

 

Toetuse määrad ja tingimused

Toetuse määr Euro/kWh Toetuse saamise tingimused
0,0537 Taastuvast energiaallikast, välja arvatud biomassist toodetud energia.
0,0537  Koostootmise režiimil biomassist toodetud energia. 
0,032 Tõhusa koostootmise režiimil jäätmetest, turbast või põlevkivitöötlemise uttegaasist toodetud energia.
0,032 Tõhusa koostootmise režiimil toodetud energia, kusjuures tootmisseadme elektriline võimsus ei ületa 10 MW

 

 

 • Toetuse saajaks registreerumine:

Enne, kui saate asuda toetust taotlema, registreerime Teid toetuse saajaks. Selleks palume, et logiksite sisse infosüsteemi aadressil green.elering.ee ning täidaksite taotluse vormi.

Juhul kui Teile on väljastatud võrguleping enne novembrit 2015 või Teie võrguettevõtja ei ole Elektrilevi OÜ, siis palume saata see võrguleping e-posti aadressil resupport@elering.ee ja peale võrgulepingu meieni jõudmist väljastame Teie tootmisseadmele unikaalse EIC W-koodi.

Palun edastage saadud W-kood oma võrguettevõtja liitumisspetsialistile, kes väljastab Teile Teie tootmisseadme võrgueeskirja nõuetele vastavuse kinnituskirja. Sellest kinnituskirjast tuleb välja toetuse maksmise algusaeg.

Ootame võrguettevõtjalt saadud kinnituskirja samuti e-posti aadressile resupport@elering.ee, või palume see üles laadida aadressil green.elering.ee. Seejärel pärast taotluse läbivaatamist ja Eleringipoolse administraatori kinnitust olete registreeritud toetuse saajaks ning võite toetust taotleda. NB! Palume seda kinnituskirja mitte segamini ajada elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsiooniga.

Toetuse alguskuupäevaks loetakse kehtiva elektrituruseaduse §108 lg 3 alusel tootmisseadme nõuetekohaseks tunnistamise kuupäeva.

Toetuse taotlemine

Taastuvenergia toetuse taotlemine toimub Eleringi taastuvenergia infosüsteemi vahendusel. Toetust võib taotleda esmakordselt möödunud perioodi kohta alates tootmise alustamise ajast ja seejärel on võimalik seadistada edasiste toetuse väljamaksete sagedus.

Toetusalune elektrienergia kogus arvutatakse võrku edastatud saldeeritud tunniandmete alusel (võrku edastatud elektrienergia miinus võrgust saadud elektrienergia tunnis) ja toetuse määr on 5,37 s/kWh kohta.

Taotlus tuleb esitada 5. kuupäevaks ja toetus makstakse näidatud pangakontole 21. kuupäevaks või sellele järgneval tööpäeval.

Juhend taotluse esitamiseks

Logige sisse aadressil green.elering.ee, täitke nõutavad väljad ja esitage taotlus. Soovi korral on Teil võimalik taotluste esitamine automatiseerida kindla sagedusega ja toetuse summa täitumisest sõltuvalt.

Arve esitamine (käibemaksukohustuslased)

Toetuse taotlejatel, kes on ühtlasi käibemaksukohustuslased, tuleb esitada infosüstemis arvestatud toetuse taotluse andmete alusel õigusaktide nõuetele vastav arve (NB! infosüsteemi keskkonnas arvestatud toetuse summa on näidatud ilma käibemaksuta) ja saata see e-posti aadressile resupport@elering.ee

Arve eelneva perioodi eest tuleb esitada hiljemalt 7. kuupäeval. Toetus makstakse arvel näidatud pangakontole 21. kuupäeval või sellele järgneval tööpäeval.

 

Esmakordsel taotlemisel esitatavad andmed 

Taastuvast energiaallikast tootja

Toetuse esmakordsel taotlemisel esitab taastuvast energiaallikast tootja Eleringile järgmised andmed vabas vormis e-posti aadressil resupport@elering.ee:

 • tootja nimi, asukoha aadress ja kontaktandmed;
 • tootja EIC X-kood (kättesaadav Eleringi Andmelattu sisse logides);
 • elektrienergia tootmiseks kasutatud energiaallika nimetus ja tootmise asukoht;
 • tootmise alustamise aeg (tootmisseadme võrgueeskirja nõuetekohasuse kinnituskiri);
 • tootmisseadmete võimsus;
 • info saadud investeeringutoetuste kohta (ainult tuuleenergiast elektritootjad);
 • tegevusloa number ja kehtivuse algusaeg (ainult üle 100 kW võimsusega elektritootjad)
 • info tootmiseks vajalike keskkonnalubade kohta

Elektri- ja soojusenergia koostootmise režiimil tootja esitab lisaks eelpool toodud andmetele:

 • andmed elektri- ja soojusenergia mõõtmise vastavuse kohta Eestis kehtivale seadusandlusele
 • igakordselt elektrienergia tootmiseks kasutatud energiaallika nimetus;
 • kasutatud kütuse alumine kütteväärtus (MJ/kg; MJ/m3)
 • toodetud kasuliku soojuse kogus ning kasutusviis

 

Eleringil on õigus nõuda tootjalt andmeid, mis on vajalikud esitatud teabe kontrollimiseks

Kui tootja poolt esitatud andmetes toimub muudatusi, annab tootja sellest koheselt Eleringile teada.

Peale kõikide vajalike andmete saamist tootjalt ja andmete kontrollimist registreerib Elering tootja tootmisseadme toetuse saajaks ja koostab tootmisseadme toetuse saajaks kvalifitseerimise otsuse.

Toetuse taotlemise juhend

Tootja esitab taotlus-arve eelmisel kuul toodetud ja tunniti saldeeritud võrku antud elektrienergia eest toetuse saamiseks seitsmendaks (7.) kuupäevaks e-posti aadressile resupport@elering.ee. Käibemaksukohustuslastel on vajalik esitada õigusaktide nõuetele vastav arve. Arve eelneva perioodi eest tuleb esitada hiljemalt 7. kuupäeval. Toetus makstakse arvel näidatud pangakontole 21. kuupäeval või sellele järgneval tööpäeval.

 

Kooskõlas Elektrituruseadusega on taastuvenergiast ja tõhusa koostootmise režiimis elektrit tootvatel tootjatel (edaspidi Tootja) alljärgnevad igakuised kohustused:

 • 5. kuupäev (tööpäev) - Tootja esitab põhivõrguettevõtjale Elering tootmisseadmete kaupa andmed eelmise kalendrikuu kogu elektrienergia toodangu kohta ja selle kohta, kui palju ta tootis eelmise kalendrikuu jooksul elektrienergiat taastuvatest energiaallikatest või tõhusa koostootmise režiimil. Andmed esitatakse elektroonselt e-posti aadressile resupport@elering.ee.
 • 7. kuupäev (tööpäev) – Tootja esitab taotluse ja arve eelmisel kuul toodetud ja tunniti saldeeritud võrku antud elektrienergia eest toetuse saamiseks. Elektrooniliselt esitatavad arved saadetakse e-posti aadressidele arved@elering.ee ning resupport@elering.ee.
 • 21. kuupäev (või sellele järgnev tööpäev) – Elering tasub toetuse taotluse alusel arve.

Iga-aastased kohustused seoses taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetuste rahastamise lisakulu määramisega:

 • 1. november - Tootjad saadavad Eleringile oma järgmise kalendriaasta toodangu prognoosi. Jaotusvõrguettevõtja ja liinivaldaja saadavad Eleringile järgmise kalendriaasta osutatavate võrguteenuste mahu ja tootjaliini kaudu tarbitava elektrienergia koguse prognoosi.
 • 1. detsember -  Elering avaldab järgmise kalendriaasta taastuvelektri ja tõhusa koostootmise toetuse rahastamise lisakulu kohta andmed oma kodulehel.

Enne, kui saate asuda toetust taotlema, registreerime Teid toetuse saajaks. Selleks palume, et logiksite sisse infosüsteemi aadressil green.elering.ee ning täidaksite taotluse vormi.

Juhul kui Teile on väljastatud võrguleping enne novembrit 2015 või Teie võrguettevõtja ei ole Elektrilevi OÜ, siis palume saata see võrguleping e-posti aadressil resupport@elering.ee ja peale võrgulepingu meieni jõudmist väljastame Teie tootmisseadmele unikaalse EIC W-koodi.

Palun edastage saadud W-kood oma võrguettevõtja liitumisspetsialistile, kes väljastab Teile Teie tootmisseadme võrgueeskirja nõuetele vastavuse kinnituskirja. Sellest kinnituskirjast tuleb välja toetuse maksmise algusaeg.

Ootame võrguettevõtjalt saadud kinnituskirja samuti e-posti aadressile resupport@elering.ee, või palume see üles laadida aadressil green.elering.ee. Seejärel pärast taotluse läbivaatamist ja Eleringipoolse administraatori kinnitust olete registreeritud toetuse saajaks ning võite toetust taotleda. NB! Palume seda kinnituskirja mitte segamini ajada elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsiooniga.

Toetuse alguskuupäevaks loetakse kehtiva elektrituruseaduse §108 lg 3 alusel tootmisseadme nõuetekohaseks tunnistamise kuupäeva.

Toetuse taotlemine

Taastuvenergia toetuse taotlemine toimub Eleringi taastuvenergia infosüsteemi vahendusel. Toetust võib taotleda esmakordselt möödunud perioodi kohta alates tootmise alustamise ajast ja seejärel on võimalik seadistada edasiste toetuse väljamaksete sagedus.

Toetusalune elektrienergia kogus arvutatakse võrku edastatud saldeeritud tunniandmete alusel (võrku edastatud elektrienergia miinus võrgust saadud elektrienergia tunnis) ja toetuse määr on 5,37 s/kWh kohta.

Taotlus tuleb esitada 5. kuupäevaks ja toetus makstakse näidatud pangakontole 21. kuupäevaks või sellele järgneval tööpäeval.

Juhend taotluse esitamiseks

Logige sisse aadressil green.elering.ee, täitke nõutavad väljad ja esitage taotlus. Soovi korral on Teil võimalik taotluste esitamine automatiseerida kindla sagedusega ja toetuse summa täitumisest sõltuvalt.

Arve esitamine (käibemaksukohustuslased)

Toetuse taotlejatel, kes on ühtlasi käibemaksukohustuslased, tuleb esitada infosüstemis arvestatud toetuse taotluse andmete alusel õigusaktide nõuetele vastav arve (NB! infosüsteemi keskkonnas arvestatud toetuse summa on näidatud ilma käibemaksuta) ja saata see e-posti aadressile resupport@elering.ee

Arve eelneva perioodi eest tuleb esitada hiljemalt 7. kuupäeval. Toetus makstakse arvel näidatud pangakontole 21. kuupäeval või sellele järgneval tööpäeval.

 

Esmakordsel taotlemisel esitatavad andmed 

Taastuvast energiaallikast tootja

Toetuse esmakordsel taotlemisel esitab taastuvast energiaallikast tootja Eleringile järgmised andmed vabas vormis e-posti aadressil resupport@elering.ee:

 • tootja nimi, asukoha aadress ja kontaktandmed;
 • tootja EIC X-kood (kättesaadav Eleringi Andmelattu sisse logides);
 • elektrienergia tootmiseks kasutatud energiaallika nimetus ja tootmise asukoht;
 • tootmise alustamise aeg (tootmisseadme võrgueeskirja nõuetekohasuse kinnituskiri);
 • tootmisseadmete võimsus;
 • info saadud investeeringutoetuste kohta (ainult tuuleenergiast elektritootjad);
 • tegevusloa number ja kehtivuse algusaeg (ainult üle 100 kW võimsusega elektritootjad)
 • info tootmiseks vajalike keskkonnalubade kohta

Elektri- ja soojusenergia koostootmise režiimil tootja esitab lisaks eelpool toodud andmetele:

 • andmed elektri- ja soojusenergia mõõtmise vastavuse kohta Eestis kehtivale seadusandlusele
 • igakordselt elektrienergia tootmiseks kasutatud energiaallika nimetus;
 • kasutatud kütuse alumine kütteväärtus (MJ/kg; MJ/m3)
 • toodetud kasuliku soojuse kogus ning kasutusviis

 

Eleringil on õigus nõuda tootjalt andmeid, mis on vajalikud esitatud teabe kontrollimiseks

Kui tootja poolt esitatud andmetes toimub muudatusi, annab tootja sellest koheselt Eleringile teada.

Peale kõikide vajalike andmete saamist tootjalt ja andmete kontrollimist registreerib Elering tootja tootmisseadme toetuse saajaks ja koostab tootmisseadme toetuse saajaks kvalifitseerimise otsuse.

Toetuse taotlemise juhend

Tootja esitab taotlus-arve eelmisel kuul toodetud ja tunniti saldeeritud võrku antud elektrienergia eest toetuse saamiseks seitsmendaks (7.) kuupäevaks e-posti aadressile resupport@elering.ee. Käibemaksukohustuslastel on vajalik esitada õigusaktide nõuetele vastav arve. Arve eelneva perioodi eest tuleb esitada hiljemalt 7. kuupäeval. Toetus makstakse arvel näidatud pangakontole 21. kuupäeval või sellele järgneval tööpäeval.

 

Kooskõlas Elektrituruseadusega on taastuvenergiast ja tõhusa koostootmise režiimis elektrit tootvatel tootjatel (edaspidi Tootja) alljärgnevad igakuised kohustused:

 • 5. kuupäev (tööpäev) - Tootja esitab põhivõrguettevõtjale Elering tootmisseadmete kaupa andmed eelmise kalendrikuu kogu elektrienergia toodangu kohta ja selle kohta, kui palju ta tootis eelmise kalendrikuu jooksul elektrienergiat taastuvatest energiaallikatest või tõhusa koostootmise režiimil. Andmed esitatakse elektroonselt e-posti aadressile resupport@elering.ee.
 • 7. kuupäev (tööpäev) – Tootja esitab taotluse ja arve eelmisel kuul toodetud ja tunniti saldeeritud võrku antud elektrienergia eest toetuse saamiseks. Elektrooniliselt esitatavad arved saadetakse e-posti aadressidele arved@elering.ee ning resupport@elering.ee.
 • 21. kuupäev (või sellele järgnev tööpäev) – Elering tasub toetuse taotluse alusel arve.

Iga-aastased kohustused seoses taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetuste rahastamise lisakulu määramisega:

 • 1. november - Tootjad saadavad Eleringile oma järgmise kalendriaasta toodangu prognoosi. Jaotusvõrguettevõtja ja liinivaldaja saadavad Eleringile järgmise kalendriaasta osutatavate võrguteenuste mahu ja tootjaliini kaudu tarbitava elektrienergia koguse prognoosi.
 • 1. detsember -  Elering avaldab järgmise kalendriaasta taastuvelektri ja tõhusa koostootmise toetuse rahastamise lisakulu kohta andmed oma kodulehel.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg