Liigu edasi põhisisu juurde

Toetusi taastuvate energiaallikate kasutuselevõtuks, energiasektori efektiivsemaks muutmiseks ja sisemaise varustuskindluse/võimsuse piisavuse tagamiseks jagatakse Elektrituruseaduse §59 alusel.

Vastavalt elektrituruseadusele maksab toetused välja põhivõrguettevõtja ehk Elering. Toetuse rahastamisest tekkiva kulu kannab tarbija vastavalt võrguteenuse tarbimise mahule ning otseliini kaudu tarbitud elektrienergia kogusele.  Toetuse rahastamine on lähemalt kirjeldatud taastuvenergia tasu peatükis (link).

Tuult energiaallikana kasutav tootja võib vastavalt elektrituruseaduse § 591-le saada toetust, kuni kalendriaastas on toetust makstud Eestis kokku 600 GWh tuuleenergiast toodetud elektrienergia eest. Arvestust peetakse iga kalendriaasta kohta eraldi

Toetuse määrad ja tingimused

Toetuse määr Euro/kWh Toetuse saamise tingimused
0,0537 Taastuvast energiaallikast, välja arvatud biomassist toodetud energia.
0,0537  Koostootmise režiimil biomassist toodetud energia. 
0,032 Tõhusa koostootmise režiimil jäätmetest, turbast või põlevkivitöötlemise uttegaasist toodetud energia.
0,032 Tõhusa koostootmise režiimil toodetud energia, kusjuures tootmisseadme elektriline võimsus ei ületa 10 MW.

 


.

Toetuse saajaks registreerumine

Enne, kui saate asuda toetust taotlema, registreerime Teid toetuse saajaks. Selleks ootame e-posti aadressile resupport@elering.ee Teie võrgulepingut, mille järel registreerime Teid toetuse saajaks ning teavitame edasistest sammudest.

Juhul kui Teile on väljastatud võrguleping enne novembrit 2015 või Teie võrguettevõtja ei ole Elektrilevi OÜ, siis peale võrgulepingu meieni jõudmist väljastame Teie tootmisseadmele unikaalse EIC W-koodi.

Palun edastage saadud W-kood oma võrguettevõtja liitumisspetsialistile, kes väljastab Teile Teie tootmisseadme võrgueeskirja nõuetele vastavuse kinnituskirja.

Ootame võrguettevõtjalt saadud kinnituskirja e-posti aadressile resupport@elering.ee, sellega olete registreeritud toetuse saajaks ning võite toetust taotleda. NB! Palume seda kinnituskirja mitte segamini ajada elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsiooniga.

Toetuse alguskuupäevaks loetakse kehtiva elektrituruseaduse §108 lg 3 alusel tootmisseadme nõuetekohaseks tunnistamise kuupäeva, millest alates Teil on õigus saada taastuvenergia toetust 12 aasta jooksul.

Toetuse taotlemine

Taastuvenergia toetuse taotlemine toimub Eleringi Andmelao infosüsteemi vahendusel. Toetust võib taotleda eelneva kalendrikuu kohta, aga soovi korral ka pikema perioodi osas, kuid igal juhul möödunud perioodi eest – eelseisvateks perioodideks toetuse taotlust ette esitada hetkel ei saa.

Toetusalune elektrienergia kogus arvutatakse võrku edastatud saldeeritud tunniandmete alusel (võrku edastatud elektrienergia miinus võrgust saadud elektrienergia tunnis) ja toetuse määr on 5,37 s/kWh kohta.

Taotlus tuleb esitada 5. kuupäevaks ja toetus makstakse näidatud pangakontole 21. kuupäevaks või sellele järgneval tööpäeval.

Juhend taotluse esitamiseks

Logige sisse Andmelattu, valige soovitud toetuse periood, täitke nõutavad lisaväljad ja esitage taotlus. Toetuse taotlemise perioodiks on vaikimisi märgitud eelnev kalendrikuu, aga soovi korral on Teil võimalik taotlus esitada ka pikema perioodi osas.

Infosüsteem arvestab Teile välja toetusaluse elektrienergia koguse ja toetuse summa. Lisaväljasid on vaja täita vaid esmakordsel toetuse taotlemisel. Pärast väljade täitmist piisab, kui vajutada nuppu ’Esita taotlus’ ning see edastatakse Eleringi taastuvenergia talitusele. Kõik esitatud taotlused jäävad nähtavale andmelaos "Toetuse taotlused" vaate alamjaotuses „Taotlused“.

Arve esitamine (käibemaksukohustuslased)

Toetuse taotlejatel, kes on ühtlasi käibemaksukohustuslased, tuleb esitada Andmelaos arvestatud toetuse taotluse andmete alusel õigusaktide nõuetele vastav arve (NB! Andmelao keskkonnas arvestatud toetuse summa on näidatud ilma käibemaksuta) ja saata see e-postiaadressile resupport@elering.ee

Arve eelneva perioodi eest tuleb esitada hiljemalt 7. kuupäeval. Toetus makstakse arvel näidatud pangakontole 21. kuupäeval või sellele järgneval tööpäeval.

Esmakordsel taotlemisel esitatavad andmed 

Taastuvast energiaallikast tootja

Toetuse esmakordsel taotlemisel esitab taastuvast energiaallikast tootja Eleringile järgmised andmed vabas vormis e-posti aadressil resupport@elering.ee:

 • tootja nimi, asukoha aadress ja kontaktandmed;
 • tootja EIC X-kood (kättesaadav Eleringi Andmelattu sisse logides);
 • elektrienergia tootmiseks kasutatud energiaallika nimetus ja tootmise asukoht;
 • tootmise alustamise aeg (tootmisseadme võrgueeskirja nõuetekohasuse kinnituskiri);
 • tootmisseadmete võimsus;
 • info saadud investeeringutoetuste kohta (ainult tuuleenergiast elektritootjad);
 • tegevusloa number ja kehtivuse algusaeg (ainult üle 100 kW võimsusega elektritootjad)
 • info tootmiseks vajalike keskkonnalubade kohta

Elektri- ja soojusenergia koostootmise režiimil tootja esitab lisaks eelpool toodud andmetele:

 • andmed elektri- ja soojusenergia mõõtmise vastavuse kohta Eestis kehtivale seadusandlusele
 • igakordselt elektrienergia tootmiseks kasutatud energiaallika nimetus;
 • kasutatud kütuse alumine kütteväärtus (MJ/kg; MJ/m3)
 • toodetud kasuliku soojuse kogus ning kasutusviis

Eleringil on õigus nõuda tootjalt andmeid, mis on vajalikud esitatud teabe kontrollimiseks

Kui tootja poolt esitatud andmetes toimub muudatusi, annab tootja sellest koheselt Eleringile teada.

 

Toetuse taotlemise juhend

Tootja esitab taotlus-arve eelmisel kuul toodetud ja tunniti saldeeritud võrku antud elektrienergia eest toetuse saamiseks – seitsmendaks (7.) kuupäevaks e-posti aadressile resupport@elering.ee. Eraisikute ning mitte-käibemaksukohustuslaste puhul on Andmelao kaudu esitatav taotlus väljamakse tegemise aluseks ning täpsemad juhised selleks toodud siin. Käibemaksukohustuslastel on vajalik esitada õigusaktide nõuetele vastav arve. Arve eelneva perioodi eest tuleb esitada hiljemalt 7. kuupäeval. Toetus makstakse arvel näidatud pangakontole 21. kuupäeval või sellele järgneval tööpäeval

Toetuse saajaks registreerumine

Enne, kui saate asuda toetust taotlema, registreerime Teid toetuse saajaks. Selleks ootame e-posti aadressile resupport@elering.ee Teie võrgulepingut, mille järel registreerime Teid toetuse saajaks ning teavitame edasistest sammudest.

Juhul kui Teile on väljastatud võrguleping enne novembrit 2015 või Teie võrguettevõtja ei ole Elektrilevi OÜ, siis peale võrgulepingu meieni jõudmist väljastame Teie tootmisseadmele unikaalse EIC W-koodi.

Palun edastage saadud W-kood oma võrguettevõtja liitumisspetsialistile, kes väljastab Teile Teie tootmisseadme võrgueeskirja nõuetele vastavuse kinnituskirja.

Ootame võrguettevõtjalt saadud kinnituskirja e-posti aadressile resupport@elering.ee, sellega olete registreeritud toetuse saajaks ning võite toetust taotleda. NB! Palume seda kinnituskirja mitte segamini ajada elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsiooniga.

Toetuse alguskuupäevaks loetakse kehtiva elektrituruseaduse §108 lg 3 alusel tootmisseadme nõuetekohaseks tunnistamise kuupäeva, millest alates Teil on õigus saada taastuvenergia toetust 12 aasta jooksul.

Toetuse taotlemine

Taastuvenergia toetuse taotlemine toimub Eleringi Andmelao infosüsteemi vahendusel. Toetust võib taotleda eelneva kalendrikuu kohta, aga soovi korral ka pikema perioodi osas, kuid igal juhul möödunud perioodi eest – eelseisvateks perioodideks toetuse taotlust ette esitada hetkel ei saa.

Toetusalune elektrienergia kogus arvutatakse võrku edastatud saldeeritud tunniandmete alusel (võrku edastatud elektrienergia miinus võrgust saadud elektrienergia tunnis) ja toetuse määr on 5,37 s/kWh kohta.

Taotlus tuleb esitada 5. kuupäevaks ja toetus makstakse näidatud pangakontole 21. kuupäevaks või sellele järgneval tööpäeval.

Juhend taotluse esitamiseks

Logige sisse Andmelattu, valige soovitud toetuse periood, täitke nõutavad lisaväljad ja esitage taotlus. Toetuse taotlemise perioodiks on vaikimisi märgitud eelnev kalendrikuu, aga soovi korral on Teil võimalik taotlus esitada ka pikema perioodi osas.

Infosüsteem arvestab Teile välja toetusaluse elektrienergia koguse ja toetuse summa. Lisaväljasid on vaja täita vaid esmakordsel toetuse taotlemisel. Pärast väljade täitmist piisab, kui vajutada nuppu ’Esita taotlus’ ning see edastatakse Eleringi taastuvenergia talitusele. Kõik esitatud taotlused jäävad nähtavale andmelaos "Toetuse taotlused" vaate alamjaotuses „Taotlused“.

Arve esitamine (käibemaksukohustuslased)

Toetuse taotlejatel, kes on ühtlasi käibemaksukohustuslased, tuleb esitada Andmelaos arvestatud toetuse taotluse andmete alusel õigusaktide nõuetele vastav arve (NB! Andmelao keskkonnas arvestatud toetuse summa on näidatud ilma käibemaksuta) ja saata see e-postiaadressile resupport@elering.ee

Arve eelneva perioodi eest tuleb esitada hiljemalt 7. kuupäeval. Toetus makstakse arvel näidatud pangakontole 21. kuupäeval või sellele järgneval tööpäeval.

Esmakordsel taotlemisel esitatavad andmed 

Taastuvast energiaallikast tootja

Toetuse esmakordsel taotlemisel esitab taastuvast energiaallikast tootja Eleringile järgmised andmed vabas vormis e-posti aadressil resupport@elering.ee:

 • tootja nimi, asukoha aadress ja kontaktandmed;
 • tootja EIC X-kood (kättesaadav Eleringi Andmelattu sisse logides);
 • elektrienergia tootmiseks kasutatud energiaallika nimetus ja tootmise asukoht;
 • tootmise alustamise aeg (tootmisseadme võrgueeskirja nõuetekohasuse kinnituskiri);
 • tootmisseadmete võimsus;
 • info saadud investeeringutoetuste kohta (ainult tuuleenergiast elektritootjad);
 • tegevusloa number ja kehtivuse algusaeg (ainult üle 100 kW võimsusega elektritootjad)
 • info tootmiseks vajalike keskkonnalubade kohta

Elektri- ja soojusenergia koostootmise režiimil tootja esitab lisaks eelpool toodud andmetele:

 • andmed elektri- ja soojusenergia mõõtmise vastavuse kohta Eestis kehtivale seadusandlusele
 • igakordselt elektrienergia tootmiseks kasutatud energiaallika nimetus;
 • kasutatud kütuse alumine kütteväärtus (MJ/kg; MJ/m3)
 • toodetud kasuliku soojuse kogus ning kasutusviis

Eleringil on õigus nõuda tootjalt andmeid, mis on vajalikud esitatud teabe kontrollimiseks

Kui tootja poolt esitatud andmetes toimub muudatusi, annab tootja sellest koheselt Eleringile teada.

 

Toetuse taotlemise juhend

Tootja esitab taotlus-arve eelmisel kuul toodetud ja tunniti saldeeritud võrku antud elektrienergia eest toetuse saamiseks – seitsmendaks (7.) kuupäevaks e-posti aadressile resupport@elering.ee. Eraisikute ning mitte-käibemaksukohustuslaste puhul on Andmelao kaudu esitatav taotlus väljamakse tegemise aluseks ning täpsemad juhised selleks toodud siin. Käibemaksukohustuslastel on vajalik esitada õigusaktide nõuetele vastav arve. Arve eelneva perioodi eest tuleb esitada hiljemalt 7. kuupäeval. Toetus makstakse arvel näidatud pangakontole 21. kuupäeval või sellele järgneval tööpäeval

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg