Liigu edasi põhisisu juurde

Ülekandevõrk

Eesti gaasi ülekandevõrk koosneb 885 km gaasitorustikust, kolmest gaasimõõtejaamast ja 36 gaasijaotusjaamast. 

Gaasimõõtejaamades toimub gaasi ülekandevõrku siseneva gaasi koguse mõõtmine ja kvaliteedi määramine. Gaasijaotusjaamades toimub ülekandevõrgust jaotusvõrkudesse väljuva gaasi rõhu alandamine, gaasi mõõtmine ja lõhnastamine ning klientidega kokku lepitud tarbimisrežiimi tagamine.

Maagaasiseaduse järgi on gaasi ülekandevõrk üle 16-baarise töörõhuga gaasitorustike ja nendega kohakindlalt seotud ehitiste ning ülekandesüsteemi toimimiseks, haldamiseks ja arendamiseks vajalike juhtimis-, kaitse-, side- ja mõõtesüsteemide talitluslik kogum, mis on vajalik gaasi ülekandeks ning ühenduste loomiseks teiste riikide võrkudega või gaasi transiidiks.

Gaasi ülekandevõrk

 

Gaasi ülekandevõrgu peamised arengud ja investeeringud on seotud regionaalse gaasituru arendamise ja varustuskindluse parandamisega. Olulisimaks projektiks sealjuures on Balticconnector, mis ühendab Eesti ja Soome gaasi ülekandevõrgud. Täpsem ülevaade ülekandevõrgust ja arengutest on leitav gaasi ülekandevõrgu järgmise kümne aasta arengukavast (manuses).

Arengukavad

Vastavalt Maagaasiseaduse §212 koostab Elering Eesti gaasiülekandevõrgu kümneaastase arengukava.

 

Gaasisüsteemi ja -turu kuukokkuvõtted

Elering avalikustab oma veebilehel igal kuul elektri- ja gaasisüsteemi ja elektri- ja gaasituru kokkuvõtted, milles tuuakse välja eelneva kuu tähtsamad näitajad elektri- ja gaasisüsteemides ning analüüsitakse oluliste muutuste põhjuseid ja nende mõju.

Talumistasu

Gaasi ülekandevõrk paikneb valdavalt kolmandatele isikutele kuuluvatel maadel. Vastavalt asjaõigusseadusele on maaomanikul õigus taotleda tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest tasu. 

 

Tehniline ülekandevõimsus on maksimaalne kindel võimsus, mida ülekandesüsteemi haldur saab pakkuda võrgu kasutajatele, võttes arvesse ülekandevõrgu süsteemi terviklikkust ja võrgu tõhusat toimimist. Tehnilist ülekandevõimsust arvutatakse ja pakutakse võrgu kasutajatele kõigis Eesti maagaasi ülekandesüsteemi asjaomastes sisend-väljund punktides.

Tehnilise ülekandevõimsuse arvutamiseks tuleb arvesse võtta kogu ülekandevõrku ja sellega seonduvaid parameetreid. Kuna ülekandevõrk on suur ja keeruline torustike süsteem, mida mõjutavad mitmed muutujad, siis kasutakse tehnilise võimsuse arvutamiseks gaasiarvutustarkvara SIMONE-t. SIMONE võimaldab luua ülekandevõrku kirjeldava mudeli ja teha staatilisi ja dünaamilisi gaasivõrgu simulatsioone.

SIMONE-s loodud ülekandevõrgu mudel kirjeldab võimalikult täpselt ülekandevõrku ja selle toimimise dünaamikat. Võrgumudeli loomisel ja simulatsioonide tegemisel SIMONE-s arvestatakse järgmiste võrgukomponentide ja -parameetritega:

 • sisendrõhk piiripunktidel
 • toru pikkus
 • toru diameeter
 • toru karedus
 • kraanisõlmed
 • reguleerimissõlmed
 • kompressorjaamad
 • gaasimõõtejaamad (GMJ)
 • gaasijaotusjaamad (GJJ)
 • ülekandevõrgu limiteerivad parameetrid (sh torude maksimaalne töörõhk, GJJ minimaalne rõhk, maksimaalne lubatud gaasi kiirus)

Tehnilise ülekandevõimsuse arvutamisel arvestatakse lisaks ülekandevõrgule ka gaasi tarbimisega, gaasi varustamise stsenaariumitega, võrguinvesteeringutega ja arvutamise hetkel teada olevate hooldustöödega eelseisvaks perioodiks.

Võrgugaasi kvaliteedinõuded

Võrgugaasi kvaliteedinõuded annavad juhised ülekandevõrku sisestatava ja selle kaudu edastatava gaasi kvaliteedi näitajate määratlemiseks.

Kvaliteedinõuete eesmärgiks on kindlustada:

 • võrgugaasi kvaliteedi vastavus olemasolevates gaasiseadmetes kasutuseks sobiva gaasi omadustele
 • gaasivõrkude ja -seadmete kahjustamise vältimine korrosiooni tekitavate vedelike ja saasteainete poolt
 • uutest tarneallikatest kvaliteedinõuetele vastava gaasi ülekandevõrku sisestamise võimalus

Kvaliteedinõuded leiad manusest. 

Maagaasi kvaliteeditunnistus

Elering määrab ülekandevõrku siseneva maagaasi koostise ja selle alusel koostab arvestuskuus üle antud gaasi keskmise koostise kvaliteedi tunnistuse. Maagaasi kvaliteet peab vastama Eleringi kehtestatud võrgugaasi kvaliteedinõuetele. Kvaliteeditunnistus avaldatakse esimesel tööpäeval pärast arvestuskuu lõppu.

Siin on toodud andmed 2017. aasta planeeritud hooldustööde kohta Eesti gaasi ülekandevõrgus ning sellele mõju avaldavad tööd naaberriikides.

Kõigi tööde käigus on Eesti tarbijate gaasiga varustamine tagatud.

 

Tehniline ülekandevõimsus on maksimaalne kindel võimsus, mida ülekandesüsteemi haldur saab pakkuda võrgu kasutajatele, võttes arvesse ülekandevõrgu süsteemi terviklikkust ja võrgu tõhusat toimimist. Tehnilist ülekandevõimsust arvutatakse ja pakutakse võrgu kasutajatele kõigis Eesti maagaasi ülekandesüsteemi asjaomastes sisend-väljund punktides.

Tehnilise ülekandevõimsuse arvutamiseks tuleb arvesse võtta kogu ülekandevõrku ja sellega seonduvaid parameetreid. Kuna ülekandevõrk on suur ja keeruline torustike süsteem, mida mõjutavad mitmed muutujad, siis kasutakse tehnilise võimsuse arvutamiseks gaasiarvutustarkvara SIMONE-t. SIMONE võimaldab luua ülekandevõrku kirjeldava mudeli ja teha staatilisi ja dünaamilisi gaasivõrgu simulatsioone.

SIMONE-s loodud ülekandevõrgu mudel kirjeldab võimalikult täpselt ülekandevõrku ja selle toimimise dünaamikat. Võrgumudeli loomisel ja simulatsioonide tegemisel SIMONE-s arvestatakse järgmiste võrgukomponentide ja -parameetritega:

 • sisendrõhk piiripunktidel
 • toru pikkus
 • toru diameeter
 • toru karedus
 • kraanisõlmed
 • reguleerimissõlmed
 • kompressorjaamad
 • gaasimõõtejaamad (GMJ)
 • gaasijaotusjaamad (GJJ)
 • ülekandevõrgu limiteerivad parameetrid (sh torude maksimaalne töörõhk, GJJ minimaalne rõhk, maksimaalne lubatud gaasi kiirus)

Tehnilise ülekandevõimsuse arvutamisel arvestatakse lisaks ülekandevõrgule ka gaasi tarbimisega, gaasi varustamise stsenaariumitega, võrguinvesteeringutega ja arvutamise hetkel teada olevate hooldustöödega eelseisvaks perioodiks.

Võrgugaasi kvaliteedinõuded

Võrgugaasi kvaliteedinõuded annavad juhised ülekandevõrku sisestatava ja selle kaudu edastatava gaasi kvaliteedi näitajate määratlemiseks.

Kvaliteedinõuete eesmärgiks on kindlustada:

 • võrgugaasi kvaliteedi vastavus olemasolevates gaasiseadmetes kasutuseks sobiva gaasi omadustele
 • gaasivõrkude ja -seadmete kahjustamise vältimine korrosiooni tekitavate vedelike ja saasteainete poolt
 • uutest tarneallikatest kvaliteedinõuetele vastava gaasi ülekandevõrku sisestamise võimalus

Kvaliteedinõuded leiad manusest. 

Maagaasi kvaliteeditunnistus

Elering määrab ülekandevõrku siseneva maagaasi koostise ja selle alusel koostab arvestuskuus üle antud gaasi keskmise koostise kvaliteedi tunnistuse. Maagaasi kvaliteet peab vastama Eleringi kehtestatud võrgugaasi kvaliteedinõuetele. Kvaliteeditunnistus avaldatakse esimesel tööpäeval pärast arvestuskuu lõppu.

Siin on toodud andmed 2017. aasta planeeritud hooldustööde kohta Eesti gaasi ülekandevõrgus ning sellele mõju avaldavad tööd naaberriikides.

Kõigi tööde käigus on Eesti tarbijate gaasiga varustamine tagatud.

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Hooldustööd Uudis