Liigu edasi põhisisu juurde

Elering omandas kontrolli maagaasi ülekandevõrgu üle 2015. aasta jaanuaris. Sama aasta lõpuni tegutses maagaasi ülekandevõrk Elering Gaas AS-i nime all. Alates 2016. aasta algusest koondas Elering elektri ja gaasi ülekandevõrgud ühte ettevõttesse ning jätkab tegevust  ühendsüsteemihaldurina.

Ülekandevõrk

Eesti gaasi ülekandevõrk koosneb 977 km gaasitorustikust, 36 gaasijaotusjaamast, kolmest gaasimõõtejaamast, kahest kompressorjaamast ja ühest gaasirõhu reguleerjaamast*.

Gaasimõõtejaamades toimub gaasi ülekandevõrku siseneva gaasi koguse mõõtmine ja kvaliteedi määramine. Gaasijaotusjaamades toimub ülekandevõrgust jaotusvõrkudesse väljuva gaasi rõhu alandamine, gaasi mõõtmine ja lõhnastamine ning klientidega kokku lepitud tarbimisrežiimi tagamine. 

Maagaasiseaduse järgi on gaasi ülekandevõrk üle 16-baarise töörõhuga gaasitorustike ja nendega kohakindlalt seotud ehitiste ning ülekandesüsteemi toimimiseks, haldamiseks ja arendamiseks vajalike juhtimis-, kaitse-, side- ja mõõtesüsteemide talitluslik kogum, mis on vajalik gaasi ülekandeks ning ühenduste loomiseks teiste riikide võrkudega või gaasi transiidiks.

Gaasi ülekandevõrk

Gaasi ülekandevõrgu peamised arengud ja investeeringud on seotud regionaalse gaasituru arendamise ja varustuskindluse parandamisega. Olulisimaks projektiks sealjuures on Balticconnector, mis ühendab Eesti ja Soome gaasi ülekandevõrgud. Täpsem ülevaade ülekandevõrgust ja arengutest on leitav gaasi ülekandevõrgu järgmise kümne aasta arengukavast (manuses).

Arengukavad

Vastavalt Maagaasiseaduse §212koostab Elering Eesti gaasiülekandevõrgu kümneaastase arengukava. Värskeim arengukava on toodud lehe manuses.

Gaasisüsteemi kuukokkuvõtted

Elering avalikustab oma veebilehel igal kuul gaasisüsteemi kokkuvõtte, milles tuuakse välja eelneva kuu tähtsamad näitajad gaasisüsteemis.

Talumistasu

Gaasi ülekandevõrk paikneb valdavalt kolmandatele isikutele kuuluvatel maadel. Vastavalt asjaõigusseadusele on maaomanikul õigus taotleda tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest tasu. 

 

*andmed uuendatud 01.01.2022 seisuga

Tehniline ülekandevõimsus on maksimaalne kindel võimsus, mida ülekandesüsteemi haldur saab pakkuda võrgu kasutajatele, võttes arvesse ülekandevõrgu süsteemi terviklikkust ja võrgu tõhusat toimimist. Tehnilist ülekandevõimsust arvutatakse ja pakutakse võrgu kasutajatele kõigis Eesti maagaasi ülekandesüsteemi asjaomastes sisend-väljund punktides.

 

Gaasisüsteemihaldurid Gasgrid Finland Oy, Elering AS, AS Conexus Baltic Grid ja AB Amber Grid on ühiselt koostanud Balti-Soome piirkonna hooldustööde plaani perioodiks oktoober 2022 kuni detsember 2023.

Hooldustööde graafik sisaldab regiooni gaasi ülekandesüsteemi ja Inčukalnsi maa-aluse gaasihoidla plaanilisi hooldustöid ning turule kättesaadavat ülekandevõimsust. Avaldatud hooldustööde koondplaan kirjeldab olukorda seisuga 29. juuni 2022.
Dokumendis märgitud võimsuse suund (sisenemine/väljumine) on seotud hooldustöid teostava põhivõrguettevõtja perspektiivist. Näiteks Eleringi teostatav Balticconnectori puhastussond piirab Balticconnectori sisenemisvõimsust Eleringi seisukohast (FIN->EE). See tähendab, et piirang mõjutab Gasgrid Finland  vaatepunktist (FIN->EE) väljumise suunda.

Kõik hooldustööde plaani muudatused pärast 29. juunit avaldatakse turuteadetena (UMM) GET Balticu platvormil umm.getbaltic.com. Teave tehniliste võimsuste kohta on leitav ENTSOG Transparency Platvormil.


Uuendatud info on kättesaadav järgmistelt veebilehtedelt:

GET Baltic: https://umm.getbaltic.com/public-umm

ENTSOG läbipaistvusplatvorm: https://transparency.entsog.eu/#/map

Conexus: https://conexus.lv/maintenance-works-and-capacity-interruptions

Amber Grid: https://www.ambergrid.lt/en/services/maintenance-works

Elering: https://elering.ee/gaasisusteem#tab1

Tehniline ülekandevõimsus on maksimaalne kindel võimsus, mida ülekandesüsteemi haldur saab pakkuda võrgu kasutajatele, võttes arvesse ülekandevõrgu süsteemi terviklikkust ja võrgu tõhusat toimimist. Tehnilist ülekandevõimsust arvutatakse ja pakutakse võrgu kasutajatele kõigis Eesti maagaasi ülekandesüsteemi asjaomastes sisend-väljund punktides.

 

Gaasisüsteemihaldurid Gasgrid Finland Oy, Elering AS, AS Conexus Baltic Grid ja AB Amber Grid on ühiselt koostanud Balti-Soome piirkonna hooldustööde plaani perioodiks oktoober 2022 kuni detsember 2023.

Hooldustööde graafik sisaldab regiooni gaasi ülekandesüsteemi ja Inčukalnsi maa-aluse gaasihoidla plaanilisi hooldustöid ning turule kättesaadavat ülekandevõimsust. Avaldatud hooldustööde koondplaan kirjeldab olukorda seisuga 29. juuni 2022.
Dokumendis märgitud võimsuse suund (sisenemine/väljumine) on seotud hooldustöid teostava põhivõrguettevõtja perspektiivist. Näiteks Eleringi teostatav Balticconnectori puhastussond piirab Balticconnectori sisenemisvõimsust Eleringi seisukohast (FIN->EE). See tähendab, et piirang mõjutab Gasgrid Finland  vaatepunktist (FIN->EE) väljumise suunda.

Kõik hooldustööde plaani muudatused pärast 29. juunit avaldatakse turuteadetena (UMM) GET Balticu platvormil umm.getbaltic.com. Teave tehniliste võimsuste kohta on leitav ENTSOG Transparency Platvormil.


Uuendatud info on kättesaadav järgmistelt veebilehtedelt:

GET Baltic: https://umm.getbaltic.com/public-umm

ENTSOG läbipaistvusplatvorm: https://transparency.entsog.eu/#/map

Conexus: https://conexus.lv/maintenance-works-and-capacity-interruptions

Amber Grid: https://www.ambergrid.lt/en/services/maintenance-works

Elering: https://elering.ee/gaasisusteem#tab1