Liigu edasi põhisisu juurde

Elering ehitab liitumispuntki ja/või teised vajalikud elektripaigaldised (nt ehitab alajaama, õhuliini või teostab elektrivõrgu ümberehitustööd) valmis vastavalt liitumislepingule. 

Hanke läbiviimine ja liitumispunkti ehitamine

Elering korraldab liitumislepingus toodud projekteerimis- ja ehitustööde teostamise läbi hangete.

Pärast liitumislepingu sõlmimist ja esimese osamakse tasumist valmistab Elering ette hankedokumendid ning korraldab hanke(d). Liitujal on enne pakkumuste esitamise tähtaega õigus esitada hankedokumentide kohta märkusi.

Liitumispunkti ehitus võtab alates kliendi poolt liitumistasu I osamakse tasumisest aega 18 kuni 30 kuud. Juhul kui võrguühenduse rajamise käigus on vaja rajada uusi õhuliine või rekonstrueerida olemasolevaid, tuleb arvestada täiendava ajakuluga juhul kui selgub vajadus planeeringute läbiviimiseks või maalepingute sõlmimiseks.

Hanketulemuste selgumisel kooskõlastatakse parim pakkuja liitujaga ning kuulutatakse välja hanke võitja. Pärast hanke võitja väljakuulutamist tuleb liitujal tasuda arve saamisest 45 päeva jooksul liitumistasu teine osamakse.

Liitumistasu teise osamakse laekumisel sõlmib Elering töövõtulepingu projekteerimis- ja ehitustöödeks.

Liitumispunkti ehituse käigus ja valmimisel kontrollib Elering töövõtja poolt liitumislepingu täitmiseks rajatud elektripaigaldise vastavust projektile ja nõuetele.

Elering teavitab liitujat liitumislepingu täitmisest, pärast mida tuleb liitujal tasuda kolmas osamakse. Viimane osamakse tuleb tasuda neljakümne viie päeva jooksul alates arve saamisest.

Võrguühenduse pingestamine ja kasutuselevõtmine

Tarbija või jaotusvõrguettevõtja uue tarbimis- ja/või tootmissuunalise võrguühenduse võimsuse kasutuselevõtuks, sh võrguühenduse pingestamiseks peavad eelnevalt olema täidetud järgmised tingimused:

 • Eleringi poolt tagatav võrguühendus koos tarbimiskohaga on valmis kasutusele võtmiseks;
 • Liituja elektripaigaldis on valmis kasutuselevõtmiseks;
 • Liituja on Eleringile tasunud kõik maksed;
 • Liituja on esitanud elektripaigaldise elektriosa projekti Eleringile kooskõlastamiseks vähemalt viiskümmend päeva enne soovitava pingestamise tähtaega vajalikus mahus ning saanud sellele kooskõlastuse vähemalt seitse päeva enne soovitud pingestamist;
 • Liituja on esitanud pingestamistaotluse ja saanud sellele Eleringi poolse kooskõlastuse vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega;
 • Liituja on esitanud pingestamiskava vähemalt neliteist päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega ning Elering on andnud sellele omapoolse kooskõlastuse vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega;
 • Liituja on esitanud Eleringile oma elektripaigaldise andmed liitumislepingus nõutud mahus vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega;
 • Liituja on kontrollinud signaalide ja juhtimiste toimimise Eleringiga vastavalt infomahtude tabeli vormile vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega;
 • Liituja on vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamist esitanud Eleringile seadme ohutuse seaduse kohaselt läbiviidava auditi järeldusotsuse;
 • Jaotusvõrguettevõtja tootmissuunalise võrguühenduse tinginud tootmismooduli osas on täidetud kõik liitumistingimuste kooskõlastamise peatükis 6 toodud sünkroniseerimise eelsed tingimused;
 • Liituja on sõlminud Eleringiga võrgulepingu liitumislepingus kokku lepitud võrguühenduse tarbimis- ja/või tootmisvõimsuse kasutamiseks.

Tootmismooduli või segapaigaldise uue tarbimis- ja/või tootmissuunalise võrguühenduse tarbimisvõimsuse kasutuselevõtuks, sh võrguühenduse tarbimissuunaliseks pingestamiseks peavad eelnevalt olema täidetud järgmised tingimused:

 • Eleringi poolt tagatav võrguühendus koos tarbimiskohaga on valmis kasutusele võtmiseks;
 • Liituja elektripaigaldis on valmis kasutuselevõtmiseks;
 • Liituja on tasunud Eleringile kõik maksed, mis pingestamisteate väljaandmise kuupäevaks on nõutud ning täitnud nõuetekohaselt kõik muud õigusaktides ning liituja ja Eleringi vahel sõlmitud lepingus sätestatud kohustused;
 • Liituja on esitanud elektripaigaldise elektriosa projekti Eleringile kooskõlastamiseks vähemalt viiskümmend päeva enne soovitava pingestamise tähtaega ning saanud sellele kooskõlastuse vähemalt seitse päeva enne soovitud pingestamist;
 • Liituja on esitanud pingestamistaotluse ja saanud sellele Eleringi poolse kooskõlastuse vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega. Elering vaatab pingestamistaotluse läbi seitsme päeva jooksul alates esitamisest;
 • Liituja on esitanud pingestamiskava vähemalt neliteist päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega, millele on Elering andnud omapoolse kooskõlastuse vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega. Eleringi vaatab pingestamiskava läbi seitsme päeva jooksul alates esitamisest;
 • Liituja on esitanud Eleringile oma elektripaigaldise andmed liitumislepingus nõutud mahus vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega;
 • Liituja on kontrollinud signaalide ja juhtimiste toimimise Eleringiga vähemalt seitse  päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega;
 • Liituja on vähemalt seitse  päeva enne soovitavat pingestamist esitanud Eleringile seadme ohutuse seaduse kohaselt läbiviidava auditi järeldusotsuse ning juhul kui kliendi elektripaigaldis ja sh. maanduskontuur on ühendatud vahetult Eleringi elektripaigaldisega, siis ka puutepingete protokolli;
 • Liituja on sõlminud Eleringiga võrgulepingu liitumislepingus kokku lepitud võrguühenduse tarbimissuunaliseks kasutamiseks.

Elering väljastab pärast pingestamise eeltingimuste täitmist liitujale pingestamisteate, millega on võrguühenduse lubatud.

Tarbija või jaotusvõrguettevõtja uue tarbimis- ja/või tootmissuunalise võrguühenduse võimsuse kasutuselevõtuks, sh võrguühenduse pingestamiseks peavad eelnevalt olema täidetud järgmised tingimused:

 • Eleringi poolt tagatav võrguühendus koos tarbimiskohaga on valmis kasutusele võtmiseks;
 • Liituja elektripaigaldis on valmis kasutuselevõtmiseks;
 • Liituja on Eleringile tasunud kõik maksed;
 • Liituja on esitanud elektripaigaldise elektriosa projekti Eleringile kooskõlastamiseks vähemalt viiskümmend päeva enne soovitava pingestamise tähtaega vajalikus mahus ning saanud sellele kooskõlastuse vähemalt seitse päeva enne soovitud pingestamist;
 • Liituja on esitanud pingestamistaotluse ja saanud sellele Eleringi poolse kooskõlastuse vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega;
 • Liituja on esitanud pingestamiskava vähemalt neliteist päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega ning Elering on andnud sellele omapoolse kooskõlastuse vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega;
 • Liituja on esitanud Eleringile oma elektripaigaldise andmed liitumislepingus nõutud mahus vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega;
 • Liituja on kontrollinud signaalide ja juhtimiste toimimise Eleringiga vastavalt infomahtude tabeli vormile vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega;
 • Liituja on vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamist esitanud Eleringile seadme ohutuse seaduse kohaselt läbiviidava auditi järeldusotsuse;
 • Jaotusvõrguettevõtja tootmissuunalise võrguühenduse tinginud tootmismooduli osas on täidetud kõik liitumistingimuste kooskõlastamise peatükis 6 toodud sünkroniseerimise eelsed tingimused;
 • Liituja on sõlminud Eleringiga võrgulepingu liitumislepingus kokku lepitud võrguühenduse tarbimis- ja/või tootmisvõimsuse kasutamiseks.

Tootmismooduli või segapaigaldise uue tarbimis- ja/või tootmissuunalise võrguühenduse tarbimisvõimsuse kasutuselevõtuks, sh võrguühenduse tarbimissuunaliseks pingestamiseks peavad eelnevalt olema täidetud järgmised tingimused:

 • Eleringi poolt tagatav võrguühendus koos tarbimiskohaga on valmis kasutusele võtmiseks;
 • Liituja elektripaigaldis on valmis kasutuselevõtmiseks;
 • Liituja on tasunud Eleringile kõik maksed, mis pingestamisteate väljaandmise kuupäevaks on nõutud ning täitnud nõuetekohaselt kõik muud õigusaktides ning liituja ja Eleringi vahel sõlmitud lepingus sätestatud kohustused;
 • Liituja on esitanud elektripaigaldise elektriosa projekti Eleringile kooskõlastamiseks vähemalt viiskümmend päeva enne soovitava pingestamise tähtaega ning saanud sellele kooskõlastuse vähemalt seitse päeva enne soovitud pingestamist;
 • Liituja on esitanud pingestamistaotluse ja saanud sellele Eleringi poolse kooskõlastuse vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega. Elering vaatab pingestamistaotluse läbi seitsme päeva jooksul alates esitamisest;
 • Liituja on esitanud pingestamiskava vähemalt neliteist päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega, millele on Elering andnud omapoolse kooskõlastuse vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega. Eleringi vaatab pingestamiskava läbi seitsme päeva jooksul alates esitamisest;
 • Liituja on esitanud Eleringile oma elektripaigaldise andmed liitumislepingus nõutud mahus vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega;
 • Liituja on kontrollinud signaalide ja juhtimiste toimimise Eleringiga vähemalt seitse  päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega;
 • Liituja on vähemalt seitse  päeva enne soovitavat pingestamist esitanud Eleringile seadme ohutuse seaduse kohaselt läbiviidava auditi järeldusotsuse ning juhul kui kliendi elektripaigaldis ja sh. maanduskontuur on ühendatud vahetult Eleringi elektripaigaldisega, siis ka puutepingete protokolli;
 • Liituja on sõlminud Eleringiga võrgulepingu liitumislepingus kokku lepitud võrguühenduse tarbimissuunaliseks kasutamiseks.

Elering väljastab pärast pingestamise eeltingimuste täitmist liitujale pingestamisteate, millega on võrguühenduse lubatud.