Liigu edasi põhisisu juurde

2022. aasta neljanda kvartali tulud kasvasid 71,5%, ulatudes 143,6 miljoni euroni. 66,0% kasvust oli seotud asjaoluga, et ülemäärased kaoelektrikulud ning osa tegevuskuludest oli võimalik Konkurentsiameti heakskiidul katta võimsusjaotustulust.

Võrreldes 2021. aasta neljanda kvartaliga vähenesid elektri ülekandemahud 8,3% ja gaasi ülekandemahud 36,9%. Alates 1. aprillist 2022 hakkasid kehtima uued elektriülekande tasud, osaliselt mille tõttu toimus kasv elektri ülekandetuludes. Kokku suurenesid elektri ülekandetulud möödunud aasta IV kvartaliga võrreldes 10,3% ehk 2,9 miljonit. Langus gaasi ülekandetuludes ulatus 36,9% ehk 2,1 miljoni euroni. Alates 1. juulist 2022 kajastatakse ülekoormustulu laekumisi osaliselt tuluna, et kompenseerida elektrihindadest tingitud elektrikadude järsku suurenemist. Neljandas kvartalis kajastati kasumiaruandes elektrikadude katteks ülekoormustulu 38,5 miljoni euro ulatuses. Energiaturgudega mitteseotud tulud kasvasid kokku 50,4 miljonit eurot.

Kuna Elering on Eesti suurim elektri ostja, siis kõrgetel elektrihindadel on oluline negatiivne mõju Eleringi kulubaasile. 2022. aasta neljandas kvartalis olid võrgukaod kõrgemast elektrihinnast tulenevalt 12,2 miljoni euro võrra suuremad. Palgakulude kasv 0,8 miljonit eurot oli seotud nii täiendavate inimeste värbamisega kui ka osalise palkade korrektsiooniga. Täiendavad investeeringud suurendasid põhivara kulumi kulu 0,3 miljoni võrra. Kokku kasvasid tegevuskulud 29,2%, ulatudes 105.2 miljoni euroni.

Finantskulud suurenesid 0,3 miljoni euro võrra 0,9 miljoni euroni.

Kokku ulatus neljanda kvartali puhaskasum 37,6 miljoni euroni.

Äritegevuse rahavood olid 22,7 miljonit eurot, põhivarasse investeeriti 36,8 miljonit eurot, ülekoormustulu laekus 47,9 miljonit eurot. Ettevõte tagastas laene summas 2,6 miljonit euro.

Ettevõtte varade kogumaht oli 1,45 miljardit eurot. Kohustused kokku moodustasid 1,1 miljardit eurot ja omakapital 399,5 miljonit eurot.

Tuhandetes eurodes

  31.12.22 31.12.21

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 229 287 62 668
Lühiajalised finantsinvesteeringud 50 000 42 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 73 280 59 683
Varud 22 398 3 658
Käibevara kokku 374 965 168 009
Põhivara 1 085 978 1 014 845
VARAD KOKKU 1 460 943 1 182 854

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 235 559 12 010
Lühiajalised muud kohustised 72 612 57 135
Lühiajalised kohustised kokku 308 171 69 145
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 76 760 312 095
Tulevaste perioodide tulud 676 509 419 526
Pikaajalised kohustised kokku 753 269 731 621
Kohustised kokku 1 061 440 800 766

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 17 850 17 595
Jaotamata omakapital 151 763 134 603
Omakapital kokku 399 503 382 088
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 460 943 1 182 854

 

Tuhandetes eurodes

  IV Kvartal Jaanuar-detsember
2022 2021 2022 2021
Müügitulu 138 056 81 868 386 975 201 457
Muud äritulud 5 548 1 849 11 146 6 672
Kaubad, toore, materjal ja teenused 87 357 64 022 309 691 135 210
Mitmesugused tegevuskulud 1 749 2 432 7 527 7 076
Tööjõukulud 3 832 2 996 13 304 11 222
Põhivara kulum 12 216 11 913 47 676 45 531
Muud ärikulud 33 24 62 67
ÄRIKASUM 38 417 2 330 19 861 9 023
Finantstulud 35 2 197 16
Finantskulud 878 592 2 645 2 303
MAKSUEELNE KASUM 37 575 1 740 17 414 6 736
Tulumaks 0 1 628 0 1 628
PUHASKASUM 37 575 112 17 414 5 108
 

Tuhandetes eurodes

  IV Kvartal Jaanuar-detsember
2022 2021 2022 2021

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 37 574 1 740 17 414 6 736
Korrigeerimised
Kulum 12 198 11 913 47 658 45 531
Kokku käibevarade netomuutus -28 079 -23 985 -34 185 -20 599
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 20 705 23 473 16 420 24 272
Tasutud intressid -62 43 -2 239 -2 016
Tulumaks dividendidelt 0 0 -1 628 0
Muud korrigeerimised -19 633 -454 -30 073 -2 860
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 22 703 12 730 13 367 51 064

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -36 789 -22 065 -117 754 -75 497
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 19 753 19 649 60 838 31 827
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 32 000 -42 000 -8 000 -42 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 47 854 34 650 228 731 65 582
Laekunud finantsinvesteeringute müügist 0 0 0 912
Investeeringud sidusettevõttesse 0 0 -45 0
Laekunud põhivara müügist 85 257 115 773
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 62 903 -9 509 163 885 -18 403

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 642 -2 642 -10 558 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -50 -29 -75 -54
Tasutud dividende -10 000 0 -10 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 692 -12 671 -10 633 -20 612
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus 82 914 -9 265 166 619 12 049
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 146 373 71 933 62 668 50 619
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 229 287 62 668 229 287 62 668

Tuhandetes eurodes

  31.12.22 31.12.21

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 229 287 62 668
Lühiajalised finantsinvesteeringud 50 000 42 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 73 280 59 683
Varud 22 398 3 658
Käibevara kokku 374 965 168 009
Põhivara 1 085 978 1 014 845
VARAD KOKKU 1 460 943 1 182 854

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 235 559 12 010
Lühiajalised muud kohustised 72 612 57 135
Lühiajalised kohustised kokku 308 171 69 145
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 76 760 312 095
Tulevaste perioodide tulud 676 509 419 526
Pikaajalised kohustised kokku 753 269 731 621
Kohustised kokku 1 061 440 800 766

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 17 850 17 595
Jaotamata omakapital 151 763 134 603
Omakapital kokku 399 503 382 088
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 460 943 1 182 854

 

Tuhandetes eurodes

  IV Kvartal Jaanuar-detsember
2022 2021 2022 2021
Müügitulu 138 056 81 868 386 975 201 457
Muud äritulud 5 548 1 849 11 146 6 672
Kaubad, toore, materjal ja teenused 87 357 64 022 309 691 135 210
Mitmesugused tegevuskulud 1 749 2 432 7 527 7 076
Tööjõukulud 3 832 2 996 13 304 11 222
Põhivara kulum 12 216 11 913 47 676 45 531
Muud ärikulud 33 24 62 67
ÄRIKASUM 38 417 2 330 19 861 9 023
Finantstulud 35 2 197 16
Finantskulud 878 592 2 645 2 303
MAKSUEELNE KASUM 37 575 1 740 17 414 6 736
Tulumaks 0 1 628 0 1 628
PUHASKASUM 37 575 112 17 414 5 108
 

Tuhandetes eurodes

  IV Kvartal Jaanuar-detsember
2022 2021 2022 2021

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 37 574 1 740 17 414 6 736
Korrigeerimised
Kulum 12 198 11 913 47 658 45 531
Kokku käibevarade netomuutus -28 079 -23 985 -34 185 -20 599
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 20 705 23 473 16 420 24 272
Tasutud intressid -62 43 -2 239 -2 016
Tulumaks dividendidelt 0 0 -1 628 0
Muud korrigeerimised -19 633 -454 -30 073 -2 860
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 22 703 12 730 13 367 51 064

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -36 789 -22 065 -117 754 -75 497
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 19 753 19 649 60 838 31 827
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus 32 000 -42 000 -8 000 -42 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 47 854 34 650 228 731 65 582
Laekunud finantsinvesteeringute müügist 0 0 0 912
Investeeringud sidusettevõttesse 0 0 -45 0
Laekunud põhivara müügist 85 257 115 773
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 62 903 -9 509 163 885 -18 403

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 642 -2 642 -10 558 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -50 -29 -75 -54
Tasutud dividende -10 000 0 -10 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 692 -12 671 -10 633 -20 612
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus 82 914 -9 265 166 619 12 049
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 146 373 71 933 62 668 50 619
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 229 287 62 668 229 287 62 668