Liigu edasi põhisisu juurde

Vastavalt gaasituru toimimise põhimõtetele peab iga turuosaline tagama, et tema poolt võrku antud ja/või ostetud gaasikogus oleks igal kauplemisperioodil võrdne tema poolt võrgust võetud ja/või müüdud gaasikogusega.

Praktikas pole turuosalised iga gaasipäeva sees tarbimise ja tootmise tasakaalu võimelised tagama. Seepärast peab igal turuosalisel olema ühe tarnijaga leping, millega tagatakse puudujääva gaasi müük ja ülejääva gaasi ost ehk nõndanimetatud avatud tarne. Sellist avatud tarnijat, kellel on omakorda avatud tarne leping süsteemihalduriga, nimetatakse bilansihalduriks.

Elering vastutab süsteemihaldurina Eesti gaasisüsteemi bilansi tagamise ja bilansihaldurite bilansside selgitamise eest. Bilansihalduri ja süsteemihalduri vahelist avatud tarne lepingut nimetatakse bilansilepinguks, mille tüüptingimused on avalikud ja samad kõikidele bilansihalduritele. Bilansiteenus, mida selle lepingu alusel osutatakse, sisaldab bilansihalduse korda ning bilansigaasi ostu ja müügi tingimusi.

Bilansihaldusega seonduvat reguleerivad maagaasiseaduse § 11 – § 17.

Andmevahetus

Igapäevase andmevahetuse hõlbustamiseks ja bilansipiirkondade haldamiseks on gaasituru osalised (ka ettevõtted, mõõtepunktid jmt) kodeeritud nn EIC-koodidega. Kodeerimise protseduur on välja töötatud Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate ühenduse ENTSO-E poolt ja on kasutusel kogu Euroopas.

Maagaasiseaduse § 22 lõige 13 kohaselt on võrguettevõtja kohustatud esitama bilansihaldurile ja süsteemihaldurile mõõteandmed, mis on vajalikud bilansi selgitamiseks.

 

Gaasi bilansihalduriks saab olla isik, kes on sõlminud oma bilansi tagamiseks süsteemihalduriga bilansilepingu.

Bilansilepinguga võtab süsteemihaldur endale kohustuse müüa bilansihaldurile tema bilansipiirkonnas kauplemisperioodil puudujääv gaasikogus ja osta bilansihaldurilt kauplemisperioodil ülejääv gaasikogus.

Bilansivastutuse võtab bilansihaldur oma avatud tarne ahelas olevate turuosaliste ees. Ta vastutab, et tema halduspiirkonnas turuosaliste poolt kauplemisperioodil ostetud ja/või võrku antud gaasi kogus ning turuosaliste poolt samal kauplemisperioodil müüdud ja/või võrgust võetud gaasi kogus oleksid tasakaalus.

Bilansilepingu lisaks on Elering AS bilansilepingu tüüptingimused, mille kinnitab Konkurentsiamet.

Bilansilepingu tüüptingimused määravad kindlaks:

 • süsteemihalduri ja bilansihalduri bilansi planeerimise, juhtimise ja selgitamise korra;
 • süsteemihalduri ja bilansihalduri kohustused ja õigused;
 • garantiid.

Konkurentsiameti otsusega nr 7.1-11/16-001 15.01.2016 a on kooskõlastatud Eleringi bilansilepingu tüüptingimused. Elering rakendab uusi gaasi bilansilepingu tüüptingimusi alates 01.04.2016.

Kehtivad bilansilepingu alusvormi ja bilansilepingu tüüptingimused leiate allolevast manusest. 

Konkurentsiameti otsusega nr 7-10/2019-007 30.09.2019 on kooskõlastatud Elering AS ja AS "Conexus Baltic Grid" ühises Eesti-Läti gaasitsoonis rakenduvad ühised bilansilepingu tüüptingimused. 

Uued tüüptingimused ja lepingud on leiate allolevast manusest.

Eleringiga bilansilepingu sõlmimiseks palume saata vastav taotlus* ning tüüptingimustes nõutud dokumendid balance.gaas@elering.ee.

Küsimuste korral võtta palun ühendust balance.gaas@elering.ee.

*Täpsem taotlusvorm ning juhised lisatakse veebilehele lähipäevil

Hinna arvutamise metoodika

Vastavalt Maagaasiseaduse § 16 (4) esitab süsteemihaldur bilansihaldurile bilansi selgitamisega seotud andmete ja muude asjakohaste andmete alusel iga arvestusperioodi kohta arved bilansihalduri ostetud bilansigaasi eest makstava tasu ja õigusaktist või lepingust tulenevate muude süsteemihaldurile makstavate tasude kohta.

Bilansigaasi hinna arvutamisel lähtutakse sellest, et see võimaldab süsteemihalduril:

 1. katta bilansigaasi ostuks tehtud põhjendatud kulutused;
 2. katta bilansigaasi ostu ja müügiga seotud muud põhjendatud kulutused;
 3. tagada põhjendatud tulukuse.

Süsteemihaldur kooskõlastab bilansigaasi hinna määramise metoodika tüüptingimused Konkurentsiametiga.

Bilansigaasi hinnad ja Konkurentsiameti otsusega nr 5.1-25/08-001 20.03.2008.a. kooskõlastatud Eleringi bilansigaasi hinna määramise metoodika on kättesaadavad lehe manustest.

Gaasi bilansihalduriks saab olla isik, kes on sõlminud oma bilansi tagamiseks süsteemihalduriga bilansilepingu.

Bilansilepinguga võtab süsteemihaldur endale kohustuse müüa bilansihaldurile tema bilansipiirkonnas kauplemisperioodil puudujääv gaasikogus ja osta bilansihaldurilt kauplemisperioodil ülejääv gaasikogus.

Bilansivastutuse võtab bilansihaldur oma avatud tarne ahelas olevate turuosaliste ees. Ta vastutab, et tema halduspiirkonnas turuosaliste poolt kauplemisperioodil ostetud ja/või võrku antud gaasi kogus ning turuosaliste poolt samal kauplemisperioodil müüdud ja/või võrgust võetud gaasi kogus oleksid tasakaalus.

Bilansilepingu lisaks on Elering AS bilansilepingu tüüptingimused, mille kinnitab Konkurentsiamet.

Bilansilepingu tüüptingimused määravad kindlaks:

 • süsteemihalduri ja bilansihalduri bilansi planeerimise, juhtimise ja selgitamise korra;
 • süsteemihalduri ja bilansihalduri kohustused ja õigused;
 • garantiid.

Konkurentsiameti otsusega nr 7.1-11/16-001 15.01.2016 a on kooskõlastatud Eleringi bilansilepingu tüüptingimused. Elering rakendab uusi gaasi bilansilepingu tüüptingimusi alates 01.04.2016.

Kehtivad bilansilepingu alusvormi ja bilansilepingu tüüptingimused leiate allolevast manusest. 

Konkurentsiameti otsusega nr 7-10/2019-007 30.09.2019 on kooskõlastatud Elering AS ja AS "Conexus Baltic Grid" ühises Eesti-Läti gaasitsoonis rakenduvad ühised bilansilepingu tüüptingimused. 

Uued tüüptingimused ja lepingud on leiate allolevast manusest.

Eleringiga bilansilepingu sõlmimiseks palume saata vastav taotlus* ning tüüptingimustes nõutud dokumendid balance.gaas@elering.ee.

Küsimuste korral võtta palun ühendust balance.gaas@elering.ee.

*Täpsem taotlusvorm ning juhised lisatakse veebilehele lähipäevil

Hinna arvutamise metoodika

Vastavalt Maagaasiseaduse § 16 (4) esitab süsteemihaldur bilansihaldurile bilansi selgitamisega seotud andmete ja muude asjakohaste andmete alusel iga arvestusperioodi kohta arved bilansihalduri ostetud bilansigaasi eest makstava tasu ja õigusaktist või lepingust tulenevate muude süsteemihaldurile makstavate tasude kohta.

Bilansigaasi hinna arvutamisel lähtutakse sellest, et see võimaldab süsteemihalduril:

 1. katta bilansigaasi ostuks tehtud põhjendatud kulutused;
 2. katta bilansigaasi ostu ja müügiga seotud muud põhjendatud kulutused;
 3. tagada põhjendatud tulukuse.

Süsteemihaldur kooskõlastab bilansigaasi hinna määramise metoodika tüüptingimused Konkurentsiametiga.

Bilansigaasi hinnad ja Konkurentsiameti otsusega nr 5.1-25/08-001 20.03.2008.a. kooskõlastatud Eleringi bilansigaasi hinna määramise metoodika on kättesaadavad lehe manustest.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Konsultatsioon Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg