Liigu edasi põhisisu juurde

C-tüüpi tootmismoodulite kooskõlastuse tingimused

Jaotusvõrguga liituvate C-tüüpi tootmismoodulite ühendamine tuleb Eleringiga kooskõlastada, milleks tuleb Eleringile esitada õigusaktide ja Eleringi elektri põhivõrguga liitumise tüüptingimuste kohased andmed ning tagada reaalajas edastatavate mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalide toimimine.

C-tüüpi tootmismoodulite kooskõlastus on tasuline teenus, milleks tuleb tootjal tasuda menetlustasu 2 000 eurot, millele lisandub käibemaks. Arve väljastatakse Eleringi poolt kolme tööpäeva jooksul alates tootja pöördumisest, menetlustasu maksetähtaeg on 21 päeva.

Tootja on kohustatud vähemalt 30 päeva enne soovitavat tootmismooduli sünkroniseerimist tasuma menetlustasu arve ning edastama Eleringi meiliaadressile kliendihaldur@elering.ee kooskõlastamiseks:

  • ühejooneskeemi tootmismoodulist kuni jaotusvõrguettevõtja ja põhivõrguettevõtja vahelise liitumispunktini (sisaldab ka tootmismooduli kaabli ja trafo andmeid);
  • tootmismooduli iga eri tüüpi tootmisüksuse kohta tootjatehase poolt väljastatud tehniliste parameetrite andmelehed (data sheet);
  • tootmismooduli põhiandmed vastavalt liitumistingimuste lisa 1 punktile 1.1.2.1;
  • liitumistingimuste juhendi Kliendi elektripaigaldisega seotud andmevahetuse nõuded  punkti 3.7 kohase energiasüsteemi juhtimiskeskusesse teostatava sideühenduse projekti;
  • energiasüsteemi juhtimiskeskusesse edastavate mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalide loetelu vastavalt liitumistingimuste juhendi „Kliendi elektripaigaldisega seotud andmevahetuse nõuded“ peatükis 6 toodud tabelile C-tüüpi tootmismoodulite signaalide maht .

Põhivõrguettevõtja alustab kooskõlastamiseks tootja poolt esitatud dokumentatsiooni läbivaatamist pärast menetlustasu arve laekumist.

Tootjal tuleb enne tootmismooduli sünkroniseerimist:

  • 7 päeva saada Eleringile kooskõlastamiseks esitatud dokumentatsioonile põhivõrguettevõtja kooskõlastus;
  • Luua energiasüsteemi juhtimiskeskusega sideühendus ning testida põhivõrguettevõtjaga reaalaja mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalide edastamise toimimine.

Sideühenduse avamiseks tuleb tootjal pärast sideühenduse projektile kooskõlastuse saamist esitada vähemalt 7 tööpäeva enne soovitud sideühenduse loomist avaldus sideühenduse avamiseks e-postiaadressile kliendihaldur@elring.ee, kus tuleb välja tuua tootja kontaktisik andmeside osas, objekti nimi ning andmeside loomise soovitav kuupäev. Põhivõrguettevõtja edastab 5 tööpäeva jooksul tootjale VPN tunneli loomiseks vajalikud võtmed. Kui tootja on oma sideseadmed seadistanud, siis tuleb sideühenduse testimiseks sobiv aeg leppida põhivõrguettevõtjaga kokku vähemalt 1 tööpäev ette.

Kolme kuu jooksul pärast tootmismooduli sünkroniseerimist tuleb tootjal energiasüsteemi juhtimiskeskusega testida koos süsteemiga paralleelsest töötava tootmismooduli reaalajas edastatavad mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalid.

Pärast nõuetekohasuse katsetusi tuleb tootjal põhivõrguettevõtjale esitada juhendi Kliendi elektriosa projekti koostamise ja modelleerimise nõuded kohaselt koostatud verifitseeritud PSS/E ja üle 10 MW tootmismoodulite puhul ka PSCAD mudelid.

Tootmismoodulile väljastatakse lõplik käiduteate mh pärast Eleringi poolt jaotusvõrguettevõtjale antavat kinnitust põhivõrguettevõtja poolsete pretensioonide puudumisest reaalajas tootmismoodulist energiasüsteemi juhtimiskeskusesse edastatavate reaalaja mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalide toimimise ning verifitseeritud PSS/E ja üle 10 MW tootmismoodulite puhul ka PSCAD mudelite esitamise kohta.