Liigu edasi põhisisu juurde

Eesti riigi eesmärk on kasutada aastaks 2020 transpordis 10% taastuvkütuseid, millest osa on plaanis katta biometaaniga. Selleks on riigil plaanis arendada biometaani turgu ja luua selle jaoks vajalikud tingimused.

Biometaani tootmise ja tarbimise soodustamisel Eestis on oluline roll Eleringil kui gaasi põhivõrgu omanikul ja süsteemihalduril, kes saab kaasa aidata toodetud biometaani transportimisel tarbijateni ning biometaani arvestusel. Selleks, et biometaan jõuaks tarbijateni, loob Elering biometaani tootjatele efektiivsed tingimused gaasivõrguga liitumiseks, nõustab tootjaid liitumisvõimaluste leidmisel ja võimaldab tanklatel kiirelt ühineda olemasolevate ja uute gaasivõrkudega. Lisaks loob ja rakendab Elering päritolutunnistuste süsteemi gaasi päritolu tõendamiseks tarbijatele. Biometaanialase teadlikkuse tõstmiseks on Elering loonud veebilehe Biometaan.info.

Tulenevalt EL taastuvenergia direktiivist 2009/28/EÜ on Eestil kohustus 2020. aastaks saavutada transpordisektoris taastuvenergia osakaaluks 10% sektoris tarbitud vedelkütuste kogusest. Transpordikütuseid tarbitakse Eestis kokku üle 9,1 TWh, millest ligi kaks kolmandikku moodustab diislikütus ja ülejäänud bensiin. LPG ja biokütuste tarbimine transpordisektoris on senini olnud marginaalne. Selleks, et tõsta biokütuste tarbimise hulka Eestis on riigil plaan välja arendada kohalikul toormel põhinev biometaani tootmine ja hakata biometaani laialdaselt kasutama transpordisektoris.

Arengufondi poolt 2014. aastal koostatud Eesti biometaani ressursi uuringu kohaselt on Eestis ressurssi toota aastas hinnanguliselt kuni 4.7 TWh (=483 mln m3) biometaani, mille tooraineks oleks valdavalt biomass rohumaadelt (83%), põllumajandustootmise jäägid (9.8%), aga ka biolagunevad jäägid tööstusest, prügilagaas ja reoveepuhastite olmejäätmed. Biometaani tootmise käivitumine toob gaasiturule  juurde uue kohalikul toorainel põhineva varustusallika ja avab gaasitarbimise osas transpordisektoris uue valdkonna. Kohalikust toorainest toodetud taastuvkütus edendab jätkusuutlikku regionaalarengut, mitmekesistab maamajandust ja vähendab sõltuvust importkütustest, edendades samas hajutatud energiatootmist ja vähendades keskkonna saastamist.

 

Biometaani turu arendamine, lõpparuanne 2016

Biometaani turu arendamise uuringu lõpparuanne on saadaval lehe manuses. Uuringu käigus koostati ka gaasitanklate optimaalsete paiknemiskohtade kaardid, mida saab huvi korral küsida aadressilt biometaan@elering.ee.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Book page Konsultatsioon Hooldustööd Uudis