Liigu edasi põhisisu juurde

Eesti riigi eesmärk on kasutada aastaks 2030 transpordis 14% taastuvkütuseid, millest osa on plaanis katta biometaaniga. Selleks arendab riik biometaaniturgu, luues eesmärgi täitmise jaoks vajalikud tingimused.

Biometaani tootmise ja tarbimise soodustamisel Eestis on oluline roll Eleringil kui gaasi põhivõrgu omanikul ja süsteemihalduril, kes saab kaasa aidata toodetud biometaani transportimisel tarbijateni ning biometaani arvestusel. Selleks, et biometaan jõuaks tarbijateni, loob Elering biometaani tootjatele efektiivsed tingimused gaasivõrguga liitumiseks, nõustab tootjaid liitumisvõimaluste leidmisel ja võimaldab tanklatel kiirelt ühineda olemasolevate ja uute gaasivõrkudega. Lisaks on Elering loonud gaasi päritolutunnistuste süsteemi (Registri) gaasi päritolu tõendamiseks tarbijatele ning tulenevalt vedelkütuse seaduse §-st 26 arendab Elering Registrit eesmärgiga luua digitaalne keskkond biometaani, taastuva elektri ja biokütuse statistikaga kauplemiseks. Biometaanialase teadlikkuse tõstmiseks on Elering loonud veebilehe Biometaan.info.

„Eesti riikliku energia- ja kliimakava“ aastani 2030 järgi peab aastaks 2030 olema taastuvenergia osakaal transpordisektoris 14%. Eesmärk tuleneb EL-i taastuvenergia direktiivist 2018/2001/EL. Transpordikütuseid tarbitakse Eestis kokku üle 9,1 TWh, millest ligi kaks kolmandikku moodustab diislikütus ja ülejäänud bensiin. Selleks, et tõsta biokütuste tarbimise hulka Eestis, on riigil plaan välja arendada kohalikul toormel põhinev biometaani tootmine ja hakata biometaani laialdaselt kasutama transpordisektoris.

Arengufondi poolt 2014. aastal koostatud Eesti biometaani ressursi uuringu kohaselt on Eestis ressurssi toota aastas hinnanguliselt kuni 4.7 TWh (=483 mln m3) biometaani, mille tooraineks oleks valdavalt biomass rohumaadelt (83%), põllumajandustootmise jäägid (9.8%), aga ka biolagunevad jäägid tööstusest, prügilagaas ja reoveepuhastite olmejäätmed. Biometaani tootmise käivitumine toob gaasiturule  juurde uue kohalikul toorainel põhineva varustusallika ja avab gaasitarbimise osas transpordisektoris uue valdkonna. Kohalikust toorainest toodetud taastuvkütus edendab jätkusuutlikku regionaalarengut, mitmekesistab maamajandust ja vähendab sõltuvust importkütustest, edendades samas hajutatud energiatootmist ja vähendades keskkonna saastamist.

Biometaani turu arendamine, lõpparuanne 2016

Biometaani turu arendamise uuringu lõpparuanne on saadaval lehe manuses. Uuringu käigus koostati ka gaasitanklate optimaalsete paiknemiskohtade kaardid, mida saab huvi korral küsida aadressilt biometaan@elering.ee.


REGATRACE  (REnewable GAs TRAde Centre in Europe) projekti raames luuakse tõhus rohegaasi kauplemissüsteem, mis hakkab väljastama ja kauplema biometaani päritolutunnistusi ja taastuvatest energiaallikatest toodetud gaaside päritolutunnistusi (Guarantees of Origin, GoO). 

Elering on üks projekti 15 partnerist eesmärgiga panustada Euroopa gaasi päritolutunnistustega seotud ühtsete reeglite, regulatsioonide ja protseduuride välja töötamisse.

Kauplemisssüsteemi loomine põhineb alloleval:

 • seatakse sisse biometaani / taastuvatest energiaallikatest toodetud gaaside Euroopa GoO süsteem;
 • luuakse päritolutunnistusi väljastavad riiklikud asutused;
 • lõimitakse erinevate taastuvatest energiaallikatest toodetud gaasi päritolutunnistused elektrienergia ja vesiniku päritolutunnistuste süsteemidega;
 • rakendatakse tervikliku hindamise ja toorainete jätkusuutliku koondamise strateegiate ning tehnoloogia sünergiat;
 • toetatakse biometaani kasutuselevõttu turul;
 • kantakse tulemusi  üle ka väljapoole projekti riike.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni raamprogrammist Horizon 2020 toetuslepinguga nr 857796. 

Loe projektist lähemalt (ingl.k)


REGATRACE  (REnewable GAs TRAde Centre in Europe) projekti raames luuakse tõhus rohegaasi kauplemissüsteem, mis hakkab väljastama ja kauplema biometaani päritolutunnistusi ja taastuvatest energiaallikatest toodetud gaaside päritolutunnistusi (Guarantees of Origin, GoO). 

Elering on üks projekti 15 partnerist eesmärgiga panustada Euroopa gaasi päritolutunnistustega seotud ühtsete reeglite, regulatsioonide ja protseduuride välja töötamisse.

Kauplemisssüsteemi loomine põhineb alloleval:

 • seatakse sisse biometaani / taastuvatest energiaallikatest toodetud gaaside Euroopa GoO süsteem;
 • luuakse päritolutunnistusi väljastavad riiklikud asutused;
 • lõimitakse erinevate taastuvatest energiaallikatest toodetud gaasi päritolutunnistused elektrienergia ja vesiniku päritolutunnistuste süsteemidega;
 • rakendatakse tervikliku hindamise ja toorainete jätkusuutliku koondamise strateegiate ning tehnoloogia sünergiat;
 • toetatakse biometaani kasutuselevõttu turul;
 • kantakse tulemusi  üle ka väljapoole projekti riike.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni raamprogrammist Horizon 2020 toetuslepinguga nr 857796. 

Loe projektist lähemalt (ingl.k)