Liigu edasi põhisisu juurde

VISIOON

VARUSTUSKINDLUS kliimaneutraalsel moel, toetades Eesti majanduse konkurentsivõimet.

MISSIOON

Hoida Eestis tuled põlemas ja toad soojad.

VÄÄRTUSED

Vastutustunne

Tajume oma vastutust ühiskonna ees tagada majanduslikult tõhusal viisil elektri- ja gaasivarustus. Toimiv energiaturg koos turuosaliste võrdse kohtlemisega on parim viis varustuskindluse tagamiseks. Hindame iga töötaja panust, mis aitab täita kõrgel tasemel ühiskonna ees võetud kohustusi.

Pühendumus

Eleringi kõigil tegevustel on klient. Oleme pühendunud väärtuse loomisele klientidele ja klientide klientidele. Loome klientidele väärtust, ühendades meie inimeste pikaajalised kogemused ja uusimad teadmised. Nii pakume parimaid lahendusi energiamajanduses.

Avatus

Energiasüsteem on kiires muutuses. Elering on avatud muutustele, dünaamiline. Loome uusi võimalusi ja toetame innovatsiooni energiamajanduses. Valmisolek muutusteks algab meie inimestest. Muutuste eestvedamiseks väärtustame igaühe initsiatiivi, julgust ja arengusoovi.


1. Töötaja suhtub oma hoiakute ning tegudega lugupidavalt, säästlikult ja heaperemehelikult ümbritsevasse ja tema kätte usaldatud varasse.

2. Töötaja eetilisus loob usalduse tema tööalase tegevuse suhtes. Eetilisus käesoleva eetikakoodeksi mõistes väljendub eelkõige aususes, kompetentsuses, sõltumatuses, objektiivsuses, lugupidamises, diskreetsuses, tasakaalukuses, kohusetundes ning nende väärtuste väljendamises kõige ümbritseva suhtes.

3. Töötaja kaasajastab ja täiendab pidevalt oma tööalases tegevuses rakendamisele kuuluvaid teadmisi.

4. Töötaja juhindub tööalases tegevuses seadustest, ettevõtte sisedokumentidest, juhatuse ja otsese juhi korraldustest ning muudest töökäskudest ja headest tavadest.

5. Töötaja on tööalases tegevuses eelarvamusteta ja objektiivne, kaaludes asjaolusid igakülgselt, rakendades seadust, parimat praktikat ja oma kompetentsust.

6. Töötaja hoidub tööalast tegevust ja ettevõtte mainet kahjustavast käitumisest. Töötaja on teadlik, et ta on ettevõtte „nägu“ ka väljaspool tööaega ja arvestab sellega oma käitumises.

7. Töötaja on kolmandate osapoolte ja kaastöötajate suhtes alati viisakas ja lugupidav.

8. Töötaja on pühendunud ettevõtte missiooni teostamisele ja väärtuste hoidmisele.

9. Töötaja tegutseb tööalases tegevuses üksnes ettevõtte huvides, eelistades neid enda ja kolmandate isikute huvidele. Töötaja korraldab oma tegevuse selliselt, et võimalik oht huvide konfliktiks oleks minimaalne.

10. Ametiisik ei või vastu võtta kingitusi ega nõustuda soodustustega, mis on määratud temale endale või tema lähisugulastele või -hõimlastele ning mille vastuvõtmine võib otse või kaudselt mõjutada tema töö- või teenistuskohustuste erapooletut täitmist.


1. Töötaja suhtub oma hoiakute ning tegudega lugupidavalt, säästlikult ja heaperemehelikult ümbritsevasse ja tema kätte usaldatud varasse.

2. Töötaja eetilisus loob usalduse tema tööalase tegevuse suhtes. Eetilisus käesoleva eetikakoodeksi mõistes väljendub eelkõige aususes, kompetentsuses, sõltumatuses, objektiivsuses, lugupidamises, diskreetsuses, tasakaalukuses, kohusetundes ning nende väärtuste väljendamises kõige ümbritseva suhtes.

3. Töötaja kaasajastab ja täiendab pidevalt oma tööalases tegevuses rakendamisele kuuluvaid teadmisi.

4. Töötaja juhindub tööalases tegevuses seadustest, ettevõtte sisedokumentidest, juhatuse ja otsese juhi korraldustest ning muudest töökäskudest ja headest tavadest.

5. Töötaja on tööalases tegevuses eelarvamusteta ja objektiivne, kaaludes asjaolusid igakülgselt, rakendades seadust, parimat praktikat ja oma kompetentsust.

6. Töötaja hoidub tööalast tegevust ja ettevõtte mainet kahjustavast käitumisest. Töötaja on teadlik, et ta on ettevõtte „nägu“ ka väljaspool tööaega ja arvestab sellega oma käitumises.

7. Töötaja on kolmandate osapoolte ja kaastöötajate suhtes alati viisakas ja lugupidav.

8. Töötaja on pühendunud ettevõtte missiooni teostamisele ja väärtuste hoidmisele.

9. Töötaja tegutseb tööalases tegevuses üksnes ettevõtte huvides, eelistades neid enda ja kolmandate isikute huvidele. Töötaja korraldab oma tegevuse selliselt, et võimalik oht huvide konfliktiks oleks minimaalne.

10. Ametiisik ei või vastu võtta kingitusi ega nõustuda soodustustega, mis on määratud temale endale või tema lähisugulastele või -hõimlastele ning mille vastuvõtmine võib otse või kaudselt mõjutada tema töö- või teenistuskohustuste erapooletut täitmist.

Karl Kivinurm

Strateegiajuht

+372 715 1330

Karl.Kivinurm@elering.ee