Liigu edasi põhisisu juurde

Põhivõrku liitunud tootmisseadme katsetamise eesmärk on kontrollida selle vastavust võrgueeskirjas ja liitumislepingus toodud nõuetele.

Tootmisseade on vastavalt elektrituruseaduse § 3 punktide 25 ja 9 järgi elektrienergia tootmiseks ettenähtud elektripaigaldis, mille moodustab seadmete, juhtide ja tarvikute talitluslik kogum, mis on vajalik elektrienergia tootmiseks, edastamiseks, muundamiseks, mõõtmiseks, müügiks või tarbimiseks. Klient peab arvestama, et Elering hindab alati toomisseadet kui tervikut liitumispunktis. Tootmisseade võib koosneda mitmest genereerivast agregaadist, kuid kogu tootmisseade peab olema terviklikult juhitav. Kui tootja liidab enda tootmisseadme etapiti, toimub tervikliku tootmisseadme katsetamine peale iga etapi valmimist.

Katsetused viib läbi liituja vastavalt Eleringiga kokkulepitud katsekavale. Katsetuste periood sõltub tootmisseadme tüübist ja selle eripärast ning võib kesta kuni 12 kuud. Elering hindab katsetuste tulemusi liitumispunktis, kuhu liituja peab paigaldama katseperioodiks taadeldud mõõteseadme. Katseperioodil kontrollitakse kogu tootmisseadme elektri kvaliteeti, katsetatakse tootmisseadme funktsionaalsust (nt. primaarreguleerimist, sekundaarreguleerimist, pinge reguleerimise võimekust) ja viimasena pingelohu läbimise võimet. Täpsed katsed ja katsetuste mahu lepib klient Eleringiga kokku liitumistingimuste lisas 3 toodud katsekava alusel enne katseperioodi algust.

Katsetulemuste põhjal koostab liituja aruande, mille alusel hindab Elering tootmisseadme vastavust kehtivatele nõuetele. Kui aruanne on Eleringi poolt heaks kiidetud, teostakse tootmisseadmele pingelohu katse. Pingelohu katset koordineerib ja viib läbi Elering, kes kaasab katsetulemuste mõõtmiseks ja hindamiseks sõltumatu välise eksperdi.

Pärast edukat pingelohu katse läbimist väljastab Elering tootmisseadmele võrgueeskirja nõuetekohasuse tunnistuse, mille järel on tootmisseadme omanikul võimalik taotleda elektrituruseaduses sätestatud taastuvenergiatoetust.

Kui katseperiood on edukalt lõppenud ning nõuetekohasuse tunnistus väljastatud, tuleb liitujal  teostada tootmisseadme mudeli ülevaatus ja mudelite verifitseerimine. See tähendab, et mudel viiakse vastavusse toimunud katsete tulemustega ning häälestatakse selliselt, et katsetulemused oleksid sellele võimalikult sarnased. Verifitseeritud mudeleid kasutab Elering oma jooksvas töös, et uurida elektrisüsteemi talitlust erinevates võrgurežiimides. Kui tootmisseade on saanud võrgueeskirja nõuetekohasuse tunnistuse, kõik mudelid on verifitseeritud ning muud liitumislepinguga võetud kohustused täidetud, sõlmib Elering liitujaga alalise võrgulepingu, millega loetakse tootmisseadme liitumisprotsess lõppenuks.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Book page Konsultatsioon Hooldustööd Uudis