Liigu edasi põhisisu juurde

Tootmismooduli valmimisel tuleb liituja poolt teostada sünkroniseerimine elektrivõrguga.

Eelnevalt sünkroniseerimisele peavad olema täidetud järgmised tingimused:

 • Eleringi poolt on väljastatud pingestamisteade ning Liituja on kooskõlastanud ja kontrollinud signaalide ja juhtimiste toimimise Eleringi suunal vähemalt seitse päeva enne soovitavat tootmismooduli sünkroniseerimist;
 • Eleringi poolt tagatav võrguühendus koos tarbimiskohaga on valmis tootmissuunaliseks kasutusele võtmiseks;
 • Liituja elektripaigaldis on valmis tootmissuunaliseks kasutuselevõtmiseks ning liituja tootmismoodul on valmis sünkroniseerimiseks;
 • Liituja esitab Eleringile sünkroniseerimistaotluse vähemalt seitse päeva enne soovitavat tootmismooduli sünkroniseerimist;
 • Elering on kooskõlastanud kliendi poolt koostatud elektripaigaldise tervikliku elektriosa projekti, mis on Eleringi poolt kooskõlastatud seitse päeva enne soovitavat sünkroniseerimise tähtaega. Elektriosa projekti koosseisu kuuluvad muuhulgas:
 • tüübikatsetuste protokollid iga eri tüüpi tootmisüksuse kohta;
 • tootmismooduli ja elektrivõrgu koostöö simuleerimise raport;
 • PSS/E ja PSCADi mudelid.
 • Elering on kooskõlastanud kliendi poolt koostatud tootmismooduli vastuvõtukatsetuste kava, mis peab olema Eleringi poolt kooskõlastatud seitse päeva enne sünkroniseerimist.
 • Sünkroongeneraatorite korral on Elering kooskõlastanud tootmismooduli tühijooksukatsete tulemused, mis peavad olema esitatud vähemalt neliteist päeva enne soovitavat tootmismooduli sünkroniseerimist;
 • Liituja on tasunud Eleringile kõik maksed, mis pingestamise kuupäevaks on nõutud ning täitnud nõuetekohaselt kõik muud õigusaktides ning kliendi ja põhivõrguettevõtja vahel sõlmitud lepingus sätestatud kohustused;
 • Liituja on kooskõlastanud ja kontrollinud signaalide ja juhtimiste toimimise Eleringi suunal ning selle juhendi punktis 5 toodud infomahtude tabeli vormile vähemalt seitse päeva enne soovitavat tootmismooduli sünkroniseerimist;
 • Sõlmitud on ajutine võrguleping, millega on lubatud võrguühenduse tootmissuunaline võimsus.

Sünkroniseerimise järgselt kontrollib liituja kõik tehnilises projektis toodud signaalide, sh mõõtmiste ja juhtimise korrektne toimimine energiasüsteemi juhtimiskeskusega ning edastab  pärast sünkroniseerimist Eleringile signaalide katsetuste aruande.

Tootmismooduli nõuetekohasuse kontrollimine ja kinnitamine toimub vastavalt liitumislepingus, liitumistingimustes, RfG-s, võrgueeskirjas ja elektrituruseaduses sätestatule. Tootmismooduli vastavust kehtestatud nõuetele hinnatakse Eleringi ning liituja vahelises liitumispunktis.

Katsetuste läbiviimine

Katsetused viiakse üldjuhul läbi kolmes etapis:

Nõuetekohasuse kinnitamine

Pärast kõikide kokkulepitud katsete edukat läbiviimist annab Elering hinnangu liituja tootmismooduli vastavusest võrgueeskirja, RfG ja liitumislepinguga kehtestatud nõuetele. Lõplik käiduteade väljastatakse Eleringi poolt peale liitumistingimustes etteantud nõuete täitmist