Liigu edasi põhisisu juurde

Vastavalt Eleringi elektri põhivõrguga liitumise tüüptingimustele (edaspidi liitumistingimused) teostatakse kõik põhivõrguga ühendamise, liitumiste eeluuringuga seotud menetlused ning nendega kaasnevad andmevahetused liitumiste infosüsteemis egle.ee, milles tuleb esitada andmed soovitava liitumisühenduse kohta ja vajalikud lisad.

Liitumistaotluse esitamisel tuleb arvestada, et esitatavad dokumendid hõlmaksid nii tootmismoodulit kui ka tootmismooduliga seotud paigaldisi ning elektriliine ja alajaamu liitumispunkti ja tootmismooduli vahel.

Kui tootmismooduli tehnilised parameetrid hilisemas etapis muutuvad, võib sellest tulenevalt muutuda nii liitumise tehniline lahendus kui ka sellega seotud liitumistasu.

Liitumispakkumise saamiseks tuleb kliendil  tasuda menetlustasu.

5 tööpäeva jooksul menetlustasu tasumisest teavitab Elering liitujat liitumistaotluses esinenud puudustest. Alates Eleringi teavituse esitamisest on liitujal 20 tööpäeva liitumistaotluses esinenud puuduste kõrvaldamiseks.

Liitumispakkumine esitatakse liitujale 90 päeva jooksul alates nõuetekohase liitumistaotluse vastuvõtmisest. Pakkumine kehtib 60 päeva, mille jooksul tuleb sõlmida liitumisleping. 

Liitumispakkumises on ära toodud:

 • liitumis- ja mõõtepunkti asukohad;
 • liitumistasu või liitumistingimuste muutmise tasu prognoositud suurust ja selle tasu maksmise tingimusi ning tasu kujunemise kalkulatsioon;
 • liitumise tehnilist lahendust koos liitumispunkti elektriliste põhiparameetritega;
 • võrguühenduse tagamise tingimused;
 • tarbimis- ja/või tootmistingimuste muutmine;
 • liitumislepingu muutmise ja lõpetamise tingimused;
 • liitumislepingu üldosa tingimused;
 • ühenduse valmimise tähtaeg;
 • muud tingimused.

Liitumisleping on sõlmitud, kui Elering saab hiljemalt liitumislepingu pakkumise kehtivuse viimasel päeval kätte pakkumisega nõustumise ning kui liituja on Eleringile koos liitumistaotlusega esitanud kõik nõutavad andmed ja dokumendid. Liitumislepingu pakkumisega nõustumiseks loetakse liitumislepingu allkirjastamist.

Elering kasutab alates 1. maist 2022 vastu võetud liitumistaotluste järgselt võrguarvutusi läbi viies arvutusmetoodikat, mis ei tingi samas alajaamas samal pingeastmel sõlmitud liitumislepingute tootmis- ja/või tarbimisuunaliste võimsuste ühise liitumispunkti kokkuliitmisel täiendavat elektrivõrgu läbilaskevõime suurendamise vajadust. Kehitma jäävad kõik liidetavate liitumislepingute võrgu läbilaskevõimsuse suurendamise tööd, kuid kaob ära vajadus mitme liitumispunkti rajamiseks. Huvi korral esitage palun võtke ühendust Teie liitumislepingut kureeriva projektijuhiga. 

Tootmissuunalise tootmismooduli või segapaigaldisega liitumiseks või nende tootmis- ja/või tarbimistingimuste muutmiseks tuleb taotlusele lisada:

 • Elektripaigaldise rajamist võimaldava detailplaneeringu kehtestamise otsus,  projekteerimistingimused või ehitusluba, mille kohaselt on võrguga ühendatav elektripaigaldis kooskõlas asukoha maakasutus- ja ehitustingimustega;
 • Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses nimetatud otsustaja tehtud otsuse koopia, mis tõendab, et keskkonnamõju on hinnatud, või mille kohaselt ei ole vaja keskkonnamõju hinnata;
 • Dokumendid, mis kinnitavad, et turuosalisel, kes soovib liituda võrguga, on õiguslik alus kasutada kinnistut või ehitist, millele võrguühendust soovitakse;
 • Asendiplaan, kus on märgitud elektripaigaldise ja liitumispunkti olemasolev või soovitav asukoht koos koordinaatidega;
 • Tootmismooduli aktiiv- ja reaktiivvõimekuse garanteeritud summaarne (PQ) diagramm arvutatuna liitumispunktis;
 • Muud olulised taotlusele lisatavad lisad, mida taotleja peab vajalikuks esitada.

Tarbija või jaotusvõrguettevõtja liitumisel uues liitumispunktis või olemasolevas liitumispunktis tarbimis- ja/või tootmistingimuste muutmisel tuleb liitumistaotlusele lisada:

 • Asendiplaan, kus on märgitud elektripaigaldise ja liitumispunkti olemasolev või soovitav asukoht koos koordinaatidega;
 • Elektripaigaldise käivitus- ning seiskamisprotsessi kirjeldus ja prognoositud talituse kirjeldus, märkides ära kõik olulised talitlust mõjutavad asjaolud (juhul kui üksiku tarbija elektrivõrguga ühendatava elektritarviti võimsus on üle 10 MW);
 • Tootmismooduli aktiiv- ja reaktiivvõimekuse garanteeritud summaarne (PQ) diagramm arvutatuna liitumispunktis (juhul kui jaotusvõrguettevõtja elektrivõrguga liitub D-tüüpi tootmismoodul);
 • Muud olulised taotlusele lisatavad lisad, mida taotleja peab vajalikuks esitada.

Juhul, kui liitumistaotluses nõutud andmed on kliendi poolt põhivõrguettevõtjale varasemalt esitatud ning nendes ei ole muudatusi toimunud, võib liituja nõutud materjalid esitamata jätta, viidates varasemale taotlusele või kirjale, mille käigus on nõutud andmed esitatud.

Tootmissuunalise tootmismooduli või segapaigaldisega liitumiseks või nende tootmis- ja/või tarbimistingimuste muutmiseks tuleb taotlusele lisada:

 • Elektripaigaldise rajamist võimaldava detailplaneeringu kehtestamise otsus,  projekteerimistingimused või ehitusluba, mille kohaselt on võrguga ühendatav elektripaigaldis kooskõlas asukoha maakasutus- ja ehitustingimustega;
 • Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses nimetatud otsustaja tehtud otsuse koopia, mis tõendab, et keskkonnamõju on hinnatud, või mille kohaselt ei ole vaja keskkonnamõju hinnata;
 • Dokumendid, mis kinnitavad, et turuosalisel, kes soovib liituda võrguga, on õiguslik alus kasutada kinnistut või ehitist, millele võrguühendust soovitakse;
 • Asendiplaan, kus on märgitud elektripaigaldise ja liitumispunkti olemasolev või soovitav asukoht koos koordinaatidega;
 • Tootmismooduli aktiiv- ja reaktiivvõimekuse garanteeritud summaarne (PQ) diagramm arvutatuna liitumispunktis;
 • Muud olulised taotlusele lisatavad lisad, mida taotleja peab vajalikuks esitada.

Tarbija või jaotusvõrguettevõtja liitumisel uues liitumispunktis või olemasolevas liitumispunktis tarbimis- ja/või tootmistingimuste muutmisel tuleb liitumistaotlusele lisada:

 • Asendiplaan, kus on märgitud elektripaigaldise ja liitumispunkti olemasolev või soovitav asukoht koos koordinaatidega;
 • Elektripaigaldise käivitus- ning seiskamisprotsessi kirjeldus ja prognoositud talituse kirjeldus, märkides ära kõik olulised talitlust mõjutavad asjaolud (juhul kui üksiku tarbija elektrivõrguga ühendatava elektritarviti võimsus on üle 10 MW);
 • Tootmismooduli aktiiv- ja reaktiivvõimekuse garanteeritud summaarne (PQ) diagramm arvutatuna liitumispunktis (juhul kui jaotusvõrguettevõtja elektrivõrguga liitub D-tüüpi tootmismoodul);
 • Muud olulised taotlusele lisatavad lisad, mida taotleja peab vajalikuks esitada.

Juhul, kui liitumistaotluses nõutud andmed on kliendi poolt põhivõrguettevõtjale varasemalt esitatud ning nendes ei ole muudatusi toimunud, võib liituja nõutud materjalid esitamata jätta, viidates varasemale taotlusele või kirjale, mille käigus on nõutud andmed esitatud.