Liigu edasi põhisisu juurde

Bilansihalduriks saab olla isik, kes on sõlminud oma bilansi tagamiseks Elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras süsteemihalduriga bilansilepingu.

Bilansilepinguga võtab süsteemihaldur endale kohustuse müüa bilansihaldurile tema bilansipiirkonnas kauplemisperioodil puudujääv energiakogus ja osta bilansihaldurilt kauplemisperioodil ülejääv energiakogus.

Bilansivastutuse võtab bilansihaldur oma avatud tarne ahelas olevate turuosaliste ees. Ta vastutab, et tema halduspiirkonnas turuosaliste poolt kauplemisperioodil ostetud ja/või võrku antud elektrienergia kogus ning turuosaliste poolt samal kauplemisperioodil müüdud ja/või võrgust võetud elektrienergia kogus oleksid tasakaalus.

Kui bilansihalduri bilanss ei ole tasakaalus, on ta kohustatud süsteemihalduri nõudmisel viivitamatult näitama, kuidas bilanss tagatakse. Süsteemihalduri nõudmisel peab bilansihaldur alustama tegevust, mis tema bilansi tasakaalustaks. Bilansihaldur kasutab sidevahendeid, mis võimaldavad süsteemihalduril temaga ühendust võtta kogu ööpäeva.

Bilansilepingu sõlmimisel esitab bilansihaldur süsteemihaldurile võrgueeskirjas ettenähtud nõuete kohased pangagarantiid, mis tagavad, et ta täidab süsteemihalduri ees oma kohustused tingimusteta.

Bilansilepingu lisaks on Elering AS bilansilepingu tüüptingimused, mille kinnitab Konkurentsiamet.

Bilansilepingu tüüptingimused määravad kindlaks:

  • süsteemihalduri ja bilansihalduri bilansi planeerimise, juhtimise ja selgitamise korra;
  • süsteemihalduri ja bilansihalduri kohustused ja õigused;
  • garantiid.

Bilansilepingu tüüptingimused leiad manusest.

Euroopa põhivõrguettevõtjate vahel on sõlmitud leping „Interim ITC Clearing and Settlement Agreement“, mis võimaldab lepingu liikmesriikide turuosalistel kaubelda omavahel ilma piiriületustasudeta.

ITC liikmesmaa on riik, mille põhivõrguettevõtja on liitunud ITC lepinguga. Perimeetrimaa on riik, millel on ühine piir Eesti Vabariigiga ning mille põhivõrguettevõtja ei ole liitunud ITC lepinguga. Eesti suhtes on perimeetrimaaks Vene Föderatsioon.

Perimeetritasu on tasu, mis tuleb maksta tarnetelt perimeetrimaade turuosalistega vastavalt ITC lepingule.

Perimeetritasu maksumuseks 2017. aastal on 0,5 EUR/MWh.

Perimeetritasu maksavad bilansihaldurid ning perimeetritasu arvestuse juhend on toodud bilansilepingus.

Bilansihalduri registreerimiseks on vajalik bilansihalduri EIC kood. Kui seda pole Andmelaos veel ettevõttele väljastatud, siis tuleb saata taotlus EIC koodi väljastamiseks eic.office@elering.ee.

Avatud tarnijatel tuleb sõlmida Andmelao kasutamise leping. Tehniline Andmelaoga liitumise juhend on lepingu lahutamatuks lisaks.

Bilansilepingu sõlmimiseks tuleb esitada taotlus bilansilepingu sõlmimiseks Eleringi kontaktandmetele info@elering.ee. Avalduses on vajalik ära märkida bilansihalduri nimi ja EIC kood. Bilansilepingu sõlmimise eelduseks on Andmelao kasutamise lepingu olemasolu ja bilansihalduri poolt esitatud püsigarantii. Hiljemalt lepingu jõustumise päevaks tuleb bilansihalduril esitada püsigarantii summas 31 955 EUR, mis peab kehtima kogu lepingu kehtivuse aja ja vähemalt neli kuud pärast lepingu lõppemist. Garantii annab Eesti või Euroopa majandusruumi kuuluva riigi pank, millel on rahvusvaheline investeerimistaseme krediidireiting.

Bilansihalduriga sõlmitakse bilansileping, mis koosneb alljärgnevatest lisadest:

Lisa 1: Bilansihalduri bilansipiirkond

Lisa 2: Andmevahetuse vormid

Lisa 3: Perimeetritasu arvestamise juhend

Bilansiteenuse osutamise täpsemad tingimused ning süsteemihalduri ja bilansihalduri õigused ja kohustused on määratletud Elering AS “Elektrienergia bilansilepingu tüüptingimustega”.
Bilansilepingu tüüptingimused määravad kindlaks süsteemihalduri ja bilansihalduri  bilansi planeerimise, korrigeerimise ja selgitamise korra ning poolte õigused ja kohustused. Bilansilepingu tüüptingimused kinnitab Konkurentsiamet.

Muud tingimused:
1.1.    Äriseadustiku § 384 lg 1 sätestab, et kui välismaa äriühing tahab enda nimel Eestis püsivalt pakkuda kaupu või teenuseid, peab ta äriregistris registreerima enda Eesti filiaali. Filiaali puudutavad ÄS sätted on §-d 384-390.
1.2.    Elektrituruseaduse § 22 sätestab, et elektrienergia müügiks on vajalik tegevusluba.

 

Euroopa põhivõrguettevõtjate vahel on sõlmitud leping „Interim ITC Clearing and Settlement Agreement“, mis võimaldab lepingu liikmesriikide turuosalistel kaubelda omavahel ilma piiriületustasudeta.

ITC liikmesmaa on riik, mille põhivõrguettevõtja on liitunud ITC lepinguga. Perimeetrimaa on riik, millel on ühine piir Eesti Vabariigiga ning mille põhivõrguettevõtja ei ole liitunud ITC lepinguga. Eesti suhtes on perimeetrimaaks Vene Föderatsioon.

Perimeetritasu on tasu, mis tuleb maksta tarnetelt perimeetrimaade turuosalistega vastavalt ITC lepingule.

Perimeetritasu maksumuseks 2017. aastal on 0,5 EUR/MWh.

Perimeetritasu maksavad bilansihaldurid ning perimeetritasu arvestuse juhend on toodud bilansilepingus.

Bilansihalduri registreerimiseks on vajalik bilansihalduri EIC kood. Kui seda pole Andmelaos veel ettevõttele väljastatud, siis tuleb saata taotlus EIC koodi väljastamiseks eic.office@elering.ee.

Avatud tarnijatel tuleb sõlmida Andmelao kasutamise leping. Tehniline Andmelaoga liitumise juhend on lepingu lahutamatuks lisaks.

Bilansilepingu sõlmimiseks tuleb esitada taotlus bilansilepingu sõlmimiseks Eleringi kontaktandmetele info@elering.ee. Avalduses on vajalik ära märkida bilansihalduri nimi ja EIC kood. Bilansilepingu sõlmimise eelduseks on Andmelao kasutamise lepingu olemasolu ja bilansihalduri poolt esitatud püsigarantii. Hiljemalt lepingu jõustumise päevaks tuleb bilansihalduril esitada püsigarantii summas 31 955 EUR, mis peab kehtima kogu lepingu kehtivuse aja ja vähemalt neli kuud pärast lepingu lõppemist. Garantii annab Eesti või Euroopa majandusruumi kuuluva riigi pank, millel on rahvusvaheline investeerimistaseme krediidireiting.

Bilansihalduriga sõlmitakse bilansileping, mis koosneb alljärgnevatest lisadest:

Lisa 1: Bilansihalduri bilansipiirkond

Lisa 2: Andmevahetuse vormid

Lisa 3: Perimeetritasu arvestamise juhend

Bilansiteenuse osutamise täpsemad tingimused ning süsteemihalduri ja bilansihalduri õigused ja kohustused on määratletud Elering AS “Elektrienergia bilansilepingu tüüptingimustega”.
Bilansilepingu tüüptingimused määravad kindlaks süsteemihalduri ja bilansihalduri  bilansi planeerimise, korrigeerimise ja selgitamise korra ning poolte õigused ja kohustused. Bilansilepingu tüüptingimused kinnitab Konkurentsiamet.

Muud tingimused:
1.1.    Äriseadustiku § 384 lg 1 sätestab, et kui välismaa äriühing tahab enda nimel Eestis püsivalt pakkuda kaupu või teenuseid, peab ta äriregistris registreerima enda Eesti filiaali. Filiaali puudutavad ÄS sätted on §-d 384-390.
1.2.    Elektrituruseaduse § 22 sätestab, et elektrienergia müügiks on vajalik tegevusluba.

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg