Liigu edasi põhisisu juurde

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu elektrienergia siseturu ühiseeskirja direktiivi (2009/72/EÜ) alusel kehtestati elektritarnijatele kohustus esitatavatel arvetel või lõpptarbijatele pakutavates reklaammaterjalides näidata ära iga energiaallika osakaal tarnija eelmise aasta kogu kütusetarbes kõikehõlmaval ja riiklikul tasandil selgelt võrreldaval viisil.

Elektrituruseaduse §582 alusel on põhivõrguettevõtjal kohustus töötada välja segajäägi arvutamise metoodika ja avaldada 30. juuniks eelneva kalendriaasta kohta arvutatud segajääk. Segajääk väljendab elektrienergia kogumit, mille osas ei ole tarbijatele päritolu tõendatud päritolutunnistustega (Guarantee of Origin).

Eestis taastuvatest allikatest elektrienergia tarbimise tõendamise puhul kehtivateks päritolutunnistusteks loetakse elektrituruseaduse §581 lõige kolm kohaselt päritolutunnistused, mis on arvele võetud (Eestis välja antud või Eestisse imporditud) ja seejärel tühistatud põhivõrguettevõtja hallatavas elektroonilises andmebaasis. Ainult vastavate päritolutunnitunnistustega kaetud elektrienergiat loetakse tõendatud päritoluga elektrienergiaks.

Riiklik segajääk võimaldab omistada elektrimüüjate poolt tarnitud, kuid päritolutunnistustega katmata elektrienergiale arvutuslikult päritolu ja muuta esitatavad andmed võrreldavaks. Termini ingliskeelne vaste on residual (energy) mix.

Alates 2020.a. juunist on Eesti ametliku segajäägina kasutusel AIB (Association of Issuing Bodies ehk päritolutunnistusi väljaandvate asutuste ühendus, mille täisliige Elering on alates aastast 2014) tellimusel arvutatud ja kooskõlastatud segajääk. Kasutatud metoodika ja arvutuskäigu kohta on võimalik lisa lugeda AIB kodulehel.

 

Segajääk 2014-2020

Aasta FOS RES NUC
2014 89% 7,223 TWh 11% 0,893 TWh 0 0
2015 88,37% 7,127 TWh 11,63% 0,938 TWh 0 0
2016 93,17% 7,634 TWh 6,83% 0,560 TWh 0 0
2017 100% 8,976 TWh 0% 0 TWh 0 0
2018 100% 8,503 TWh 0% 0 TWh 0 0
2019 81,79% 6,73 TWh 1,48% 0,55 TWh 16,73% 1,38 TWh
2020 69,47% 5,4 TWh 6,6% 1,38 TWh 23,93% 1,86 TWh

2020.a. on Eestis päritolutunnistustega katmata elektrienergia tarbimise osakaal 89,91%, segajäägi CO2 sisaldus on 546,89 gCO2/kWh ning kasutatud tuumkütuse jäätmete sisaldus 3,36 mg/kWh.

Järgneval graafikul on näha Eesti segajäägi sisu võrdluses ülejäänud Euroopa riikidega. Allikas: AIB

AIB kooskõlastatud Euroopa riikide lõplikud 2020.a. segajäägid (NB! Austrias on kogu toodang ja tarbijatele tarnitud elektrienergia kaetud päritolutunnistustega ehk vajadus segajäägi järele puudub)


Mõistete ja lühendite seletusi:

RES - taastuvenergiast toodetud elektrienergia

FOS - fossiilsetest kütustest toodetud elektrienergia

NUC - tuumkütustest toodetud elektrienergia

Untracked % - Sellise elektrienergia osakaal tarbimisest, mille päritolu ei ole päritolutunnistustega või muul usaldusväärsel moel tõendatud