Liigu edasi põhisisu juurde

Eesti kõikide aegade elektri tiputarbimine on 1599 MW (04.01.2024).

Alates 01.01.2021 kaasab uuendatud tegeliku tarbimise ja tootmise arvestusmetoodika ka hajatootmise. Seda arvestades oli enne 4. jaanuari 2024 Eesti kõikide aegade tiputarbimine 1591 MW (18.02.2021).

Enne seda loeti Eesti kõigi aegade tiputarbimiseks 1587 MW (28.01.2010 17.40-17.45). Alates 1966. aastast on tarbimismaksimum kasvanud üle kolme korra.


Elektrienergia tarbimine koos võrgukadudega Eestis oli 2020. aastal suurusjärgus 8,44 TWh aastas. Eesti elektrisüsteemis on 2021. aasta alguse seisuga installeeritud netotootmisvõimsus 2337 MW. Igal ajahetkel tegelikult kasutatav võimalik netotootmisvõimsus on aga väiksem, kuna oma mõju avaldavad tootmisseadmete remondid ja avariid ning osade tootmisseadmete genereerimise võimekus sõltub tuule-, päikese- ja hüdroressursside olemasolust.

Eesti elektrisüsteemiga on 2020. aasta seisuga liitunud 329 MW tuuleparke, millest 301,7 MW on liitunud Eleringile kuuluva põhivõrguga. Hetkel loetakse tuuleparkide rekordtootmiseks 279 MW, mis mõõdeti 10. detsembril 2014 kell 14.45-14.50.

Viimaste aastate rekordiliseks tootmismahuks võib aga lugeda 2281 MW, mis pärineb  2016. aasta 15. jaanuarist ajavahemikul kell 09.55-10.00. 

Elektrienergia ülekandmine põhjustab võrgus kadusid, mille katmiseks ostab Elering elektrienergiat elektribörsilt. Kadude suurus sõltub paljudest teguritest nagu üle kantud energia kogus, piiriülese energiakaubanduse suunad, võimsusvoogude jagunemine ühendenergiasüsteemis ja sellest põhjustatud transiit, ilmatingimused (õhuniiskus, sademed). 2020. aastal moodustasid kaod 4,1 % kogu põhivõrku antud elektrienergia kogusest.


Elering esitab aastaprognoosid Eesti elektrisüsteemi tarbimise, tipukoormuste ja ülekandevõimsuste kohta, mis on kättesaadavad ENTSO-E veebilehel. Prognoosid on esialgsed ja täpsustuvad bilansiplaneerimise käigus.

Tarbimise prognoosid ENTSO-E platvormil

Ülekandevõimsuste prognoosid ENTSO-E platvormil

 

Vastavalt Võrgueeskirjale koostab süsteemihaldur Elering igal aastal tarbimisnõudluse rahuldamiseks vajaliku tootmisvaru hinnangu. 
Hinnang koostatakse lähtudes nõudest, et süsteemi tootmisseadmete piisavuse varu ei tohi olla väiksem süsteemi päevasest maksimaalsest tarbimisest (tiputarbimine), millele on lisatud 10%-line varu elektrivarustuse tagamiseks ootamatute koormuse muutuste ning pikemaajaliste planeerimata tootmiskatkestuste korral.

Võrgueeskirja § 132 "Tarbimisnõudluse rahuldamiseks vajalik tootmisvaru" lõike 5 kohaselt tuleb kõikidel elektritootjatel esitada süsteemihaldurile Elering iga aasta 1. veebruariks Võrgueeskirja lisas 3 toodud andmed järgmise 10 aasta kohta elektrisüsteemi piisavuse varu hindamiseks.

Elering avaldab järgmise 10 aasta jaanuarikuu (maksimaaltarbimine) ja juulikuu (minimaaltarbimine) kohta tarbimisnõudluse rahuldamiseks vajaliku tootmisvaru hinnangu. Aastani 2015 on hinnangud avaldatud Eesti elektrisüsteemi tootmisseadmete piisavuse aruannetes ja alates 2016. aastast Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruannetes

Elektritootja saab esitada andmed elektroonselt lisatud vormi kohaselt e-posti aadressile kliendihaldur@elering.ee või saates dokumendid posti teel aadressile Elering AS, Kadaka tee 42, 12915 Tallinn. Andmete esitamisega seoses tekkinud küsimustega palume pöörduda e-posti aadressil kliendihaldur@elering.ee.

 

Vastavalt Võrgueeskirjale koostab süsteemihaldur Elering igal aastal tarbimisnõudluse rahuldamiseks vajaliku tootmisvaru hinnangu. 
Hinnang koostatakse lähtudes nõudest, et süsteemi tootmisseadmete piisavuse varu ei tohi olla väiksem süsteemi päevasest maksimaalsest tarbimisest (tiputarbimine), millele on lisatud 10%-line varu elektrivarustuse tagamiseks ootamatute koormuse muutuste ning pikemaajaliste planeerimata tootmiskatkestuste korral.

Võrgueeskirja § 132 "Tarbimisnõudluse rahuldamiseks vajalik tootmisvaru" lõike 5 kohaselt tuleb kõikidel elektritootjatel esitada süsteemihaldurile Elering iga aasta 1. veebruariks Võrgueeskirja lisas 3 toodud andmed järgmise 10 aasta kohta elektrisüsteemi piisavuse varu hindamiseks.

Elering avaldab järgmise 10 aasta jaanuarikuu (maksimaaltarbimine) ja juulikuu (minimaaltarbimine) kohta tarbimisnõudluse rahuldamiseks vajaliku tootmisvaru hinnangu. Aastani 2015 on hinnangud avaldatud Eesti elektrisüsteemi tootmisseadmete piisavuse aruannetes ja alates 2016. aastast Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruannetes

Elektritootja saab esitada andmed elektroonselt lisatud vormi kohaselt e-posti aadressile kliendihaldur@elering.ee või saates dokumendid posti teel aadressile Elering AS, Kadaka tee 42, 12915 Tallinn. Andmete esitamisega seoses tekkinud küsimustega palume pöörduda e-posti aadressil kliendihaldur@elering.ee.