Liigu edasi põhisisu juurde

Elektripaigaldise kaitsevööndis töötamine, projektid ja detailplaneeringud

Kaitsevööndis töötamise, projektide ja detailplaneeringute taotlused palume edastada e-maili teel aadressile vho.kooskolastused@elering.ee. Taotlusvorm on kättesaadav manusest. Lisaks taotlusele tuleb esitada ka järgmised dokumendid:

Üleriigiline, maakondlik ja üldplaneering:

 • kirjalik taotlus vabas vormis
 • seletuskiri või kokkuvõte planeeringust
 • vajadusel eskiiskaart Eleringi elektrivõrgu planeerimise osakonna aktsepteeritavas mõõtkavas ja kujul

Detailplaneering:

 • kirjalik taotlus vabas vormis
 • õigusaktides sätestatud planeeringu plaanile ette nähtud mõõtkavaga asendiplaan koos olemasoleva elektrivõrguga (õhuliinid, kaabelliinid ja alajaamad ning nende kaitsevööndid)
 • paberkandjal ning elektroonsed pdf ja dwg formaadis olevad asendiplaanid koos olemasoleva elektrivõrguga (sh kaitsevööndid ja mastide asukohad)
 • olemasolevate ja planeeritavate muude tehnovõrkude mõõtkavaline asendiplaan

Projekt:

 • kirjalik taotlus vabas vormis
 • õigusaktides sätestatud mõõtkavaga asendiplaan koos olemasoleva elektrivõrguga (õhuliinid, kaabelliinid ja alajaamad)
 • paberkandjal ning elektroonsed pdf ja dwg formaadis olevad asendiplaanid koos olemasoleva elektrivõrguga (sh kaitsevööndid ja mastide asukohad)
 • olemasolevate ja planeeritavate muude tehnovõrkude mõõtkavaline asendiplaan
 • vajadusel muud asjassepuutuvad dokumendid

Suuregabariidilised veosed  

Suuregabariidiliste veoste kooskõlastuste taotlused palume edastada e-maili teel aadressile vho.suurveosed@elering.ee. Taotlusvorm on kättesaadav manusest.

Kõik muud taotlusvormid ja kooskõlastused palume edastada e-maili teel aadressile info@elering.ee.
Lisainfo: 715 1373

Tehnorajatise aluse maa omanikule

Asjaõigusseadusest tulenevalt on maaomanikul õigus taotleda tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest tasu.

Elektrisüsteemiga liitumine, jaotusvõrguga liituva tootja kooskõlastamine ning Eleringi elektripaigaldise ümberehitamine

Taotlus tuleb sisestada põhivõrguga liitumise infosüsteemis, mis koondab kõik menetlustoimingud ja sellega seonduva infovahetuse. Infosüsteem asub e-eleringis.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg