Liigu edasi põhisisu juurde

Talumistasu saab maaomanik taotleda järgmiste tehnovõrkude ja –rajatiste talumise eest:

 • 330, 220 ja 110 kV õhuliinid (erandid Narva linnas), 110 kV maakaabelliinid ja 35 kV õhu- ja maakaabelliinid (Virtsu ja Rõuste alajaamadest mereni) ning EstLinkide maakaabelliinid (konverterjaamadest mereni);
 • D-kategooria gaasipaigaldised ja -rajatised.

Talumistasu võib kinnisasja omanik taotleda ka tema kinnistule ulatuva kaitsevööndi eest, kui tehnorajatis ise paikneb väljaspool konkreetset kinnistut.

Kinnisasja omanikul tuleb tasu saamiseks esitada taotlus, olenemata sellest, kas talumiskohustus tuleneb seadusest, on sõlmitud maa kasutamise leping (isikliku kasutusõiguse seadmise leping, asjaõigusleping, servituudileping, maaleping vms maa kasutamiseks sõlmitud leping) või on seatud sundvaldus.

Jooksva kalendriaasta eest on tasu saamise õigus isikul, kes on vastava kinnisasja omanik (sh kaasomanik või ühisomanik) sama aasta 1. märtsi seisuga. Kui kinnisasja omanik vahetub pärast 1. märtsi, siis tasu makstakse jooksva kalendriaasta eest endisele omanikule (kui endine omanik on vastava taotluse esitanud). Uuel kinnisasja omanikul on õigus saada taotluse alusel tasu alates uue taotluse esitamisest.

Esitatud taotluse alusel makstakse tasu ka järgmistel aastatel kuni uue taotluse esitamiseni. Tasu saamise aluseks olevate asjaolude muutumisel (kinnistule ehitatakse veel liine, muutub kaasomandi osa suurus vms) tuleb omanikul esitada uus taotlus.

 

Lisainfo:


Maateenuste spetsialist/ Ene Antik
Kadaka tee 42, Tallinn
Telefon: 715 1163
E-post: ene.antik@elering.ee

Tehnovõrgu- ja rajatise talumise tasude taotluste esitamise tähtaeg on asjaõigusseaduse järgi 1. juuli.

 • Taotluse saab esitada kinnisasja omanik või kinnisasja omaniku poolt lihtkirjaliku volikirjaga volitatud isik. Taotlusi saab esitada elektroonselt ning paberkandjal all toodud kontaktidel;
 • Iga kinnistu kohta esitab omanik eraldi taotluse. Kui kinnistu koosneb mitmest katastriüksusest, siis esitab omanik ühe taotluse kogu kinnistu kohta;
 • Kui kinnisasi on koormatud hoonestusõigusega või kasutusvaldusega või muu piiratud asjaõigusega, on tasu taotlejaks kinnisasja omanik;
 • Kaasomandis oleva kinnisasja puhul võivad taotluse esitada kaasomanikud ühiselt või üks kaasomanikest esindajana volituse alusel. Esindaja tõendab oma volitusi kaasomanike otsusega esindaja määramise kohta. Kui kaasomanikud ei esita taotlust ühiselt, esitab kaasomanik taotluse vastavalt talle kuuluva mõttelise osa suurusele;
 • Korteriomanditeks jagatud kinnisasja puhul esitab taotluse korteriühistu juhatus või korteriomandite valitseja. Korteriühistu juhatust või korteriomandite valitsejat volitab taotlust esitama korteriühistu või korteriomanike üldkoosolek oma otsusega;
 • Ühisvara puhul esitab taotluse omanikuna kinnistusraamatusse kantud isik;
 • Kinnistamata munitsipaalomandi omanik peab lisaks taotlusele esitama munitsipaliseerimise otsuse.

Taotluse esitamiseks tuleb täita majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega kehtestatud vorm lehe manuses.

Taotluse talumistasu saamiseks saab esitada nii elektrooniliselt (ene.antik@elering.ee või info@elering.ee) kui kirja teel (Elering AS, Kadaka 42, 12915 Tallinn).

 

2018. aastal maksab Elering talumistasuna välja elektriliinide kaitsevööndiga hõlmatud kinnistuosa maamaksu. 

Alates 01.01.2019 jõustuvad Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse muudatused, millega reguleeritakse talumistasu suurus alates 2019. aastast.

 

2018. aastal makstakse seadusest tulenevalt ja esitatud taotluse alusel talumistasu välja 1. detsembriks. Raha kantakse kinnisasja omaniku kontole. Korteriomanditeks jagatud kinnisasja puhul makstakse tasu korteriühistule või korteriomandite valitsejale, kes on kohustatud vastava tasu maksma korteriomanikele või tasaarveldama selle majapidamiskulude nõudega.

Tehnovõrgu- ja rajatise talumise tasude taotluste esitamise tähtaeg on asjaõigusseaduse järgi 1. juuli.

 • Taotluse saab esitada kinnisasja omanik või kinnisasja omaniku poolt lihtkirjaliku volikirjaga volitatud isik. Taotlusi saab esitada elektroonselt ning paberkandjal all toodud kontaktidel;
 • Iga kinnistu kohta esitab omanik eraldi taotluse. Kui kinnistu koosneb mitmest katastriüksusest, siis esitab omanik ühe taotluse kogu kinnistu kohta;
 • Kui kinnisasi on koormatud hoonestusõigusega või kasutusvaldusega või muu piiratud asjaõigusega, on tasu taotlejaks kinnisasja omanik;
 • Kaasomandis oleva kinnisasja puhul võivad taotluse esitada kaasomanikud ühiselt või üks kaasomanikest esindajana volituse alusel. Esindaja tõendab oma volitusi kaasomanike otsusega esindaja määramise kohta. Kui kaasomanikud ei esita taotlust ühiselt, esitab kaasomanik taotluse vastavalt talle kuuluva mõttelise osa suurusele;
 • Korteriomanditeks jagatud kinnisasja puhul esitab taotluse korteriühistu juhatus või korteriomandite valitseja. Korteriühistu juhatust või korteriomandite valitsejat volitab taotlust esitama korteriühistu või korteriomanike üldkoosolek oma otsusega;
 • Ühisvara puhul esitab taotluse omanikuna kinnistusraamatusse kantud isik;
 • Kinnistamata munitsipaalomandi omanik peab lisaks taotlusele esitama munitsipaliseerimise otsuse.

Taotluse esitamiseks tuleb täita majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega kehtestatud vorm lehe manuses.

Taotluse talumistasu saamiseks saab esitada nii elektrooniliselt (ene.antik@elering.ee või info@elering.ee) kui kirja teel (Elering AS, Kadaka 42, 12915 Tallinn).

 

2018. aastal maksab Elering talumistasuna välja elektriliinide kaitsevööndiga hõlmatud kinnistuosa maamaksu. 

Alates 01.01.2019 jõustuvad Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse muudatused, millega reguleeritakse talumistasu suurus alates 2019. aastast.

 

2018. aastal makstakse seadusest tulenevalt ja esitatud taotluse alusel talumistasu välja 1. detsembriks. Raha kantakse kinnisasja omaniku kontole. Korteriomanditeks jagatud kinnisasja puhul makstakse tasu korteriühistule või korteriomandite valitsejale, kes on kohustatud vastava tasu maksma korteriomanikele või tasaarveldama selle majapidamiskulude nõudega.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg