Liigu edasi põhisisu juurde

Talumistasu saab maaomanik taotleda järgmiste tehnovõrkude ja –rajatiste talumise eest:

 • 330, 220 ja 110 kV õhuliinid (erandid Narva linnas), 110 kV maakaabelliinid ja 35 kV õhu- ja maakaabelliinid (Virtsu ja Rõuste alajaamadest mereni) ning EstLinkide maakaabelliinid (konverterjaamadest mereni);
 • D-kategooria gaasipaigaldised ja -rajatised.

Talumistasu võib kinnisasja omanik taotleda ka tema kinnistule ulatuva kaitsevööndi eest, kui tehnorajatis ise paikneb väljaspool konkreetset kinnistut.

Kinnisasja omanikul tuleb tasu saamiseks esitada taotlus, olenemata sellest, kas talumiskohustus tuleneb seadusest, on sõlmitud maa kasutamise leping (isikliku kasutusõiguse seadmise leping, asjaõigusleping, servituudileping, maaleping vms maa kasutamiseks sõlmitud leping) või on seatud sundvaldus.

Jooksva kalendriaasta eest on tasu saamise õigus isikul, kes on vastava kinnisasja omanik (sh kaasomanik või ühisomanik) sama aasta 1. märtsi seisuga. Kui kinnisasja omanik vahetub pärast 1. märtsi, siis tasu makstakse jooksva kalendriaasta eest endisele omanikule (kui endine omanik on vastava taotluse esitanud). Uuel kinnisasja omanikul on õigus saada taotluse alusel tasu alates uue taotluse esitamisest.

Esitatud taotluse alusel makstakse tasu ka järgmistel aastatel kuni uue taotluse esitamiseni. Tasu saamise aluseks olevate asjaolude muutumisel (kinnistule ehitatakse veel liine, muutub kaasomandi osa suurus vms) tuleb omanikul esitada uus taotlus.

 

Lisainfo:


Maateenuste spetsialist/ Ene Antik
Laki 24, Tallinn
Telefon: 715 1163
E-post: ene.antik@elering.ee

Tehnovõrgu- ja rajatise talumise tasude taotluste esitamise tähtaeg on asjaõigusseaduse järgi 1. juuli.

 • Taotluse saab esitada kinnisasja omanik või kinnisasja omaniku poolt lihtkirjaliku volikirjaga volitatud isik. Taotlusi saab esitada elektroonselt ning paberkandjal all toodud kontaktidel;
 • Iga kinnistu kohta esitab omanik eraldi taotluse. Kui kinnistu koosneb mitmest katastriüksusest, siis esitab omanik ühe taotluse kogu kinnistu kohta;
 • Kui kinnisasi on koormatud hoonestusõigusega või kasutusvaldusega või muu piiratud asjaõigusega, on tasu taotlejaks kinnisasja omanik;
 • Kaasomandis oleva kinnisasja puhul võivad taotluse esitada kaasomanikud ühiselt või üks kaasomanikest esindajana volituse alusel. Esindaja tõendab oma volitusi kaasomanike otsusega esindaja määramise kohta. Kui kaasomanikud ei esita taotlust ühiselt, esitab kaasomanik taotluse vastavalt talle kuuluva mõttelise osa suurusele;
 • Korteriomanditeks jagatud kinnisasja puhul esitab taotluse korteriühistu juhatus või korteriomandite valitseja. Korteriühistu juhatust või korteriomandite valitsejat volitab taotlust esitama korteriühistu või korteriomanike üldkoosolek oma otsusega;
 • Ühisvara puhul esitab taotluse omanikuna kinnistusraamatusse kantud isik;
 • Kinnistamata munitsipaalomandi omanik peab lisaks taotlusele esitama munitsipaliseerimise otsuse.

Taotluse esitamiseks tuleb täita majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega kehtestatud vorm lehe manuses.

Taotluse talumistasu saamiseks saab esitada nii elektrooniliselt (ene.antik@elering.ee või info@elering.ee) kui kirja teel (Elering AS, Laki 24, 12915 Tallinn).

Riigikohus tunnistas 17. aprilli 2012 otsuses kohtuasjas nr 3-4-1-25-11 asjaõigusseaduse alusel kehtestatud talumistasu määrad põhiseadusega vastuolus olevaks. Selle järgselt ei ole seadusandja uusi talumistasu määrasid sätestanud ning ka riigikohtu otsusest endast ei tulene, mil viisil saaks ilma seadusliku aluseta kõigile maaomanikele võrdselt õiglase talumistasu maksmise tagada.

Talumistasu puudutavaid küsimusi selgitas riigikohus 11. märtsi 2015.a otsuses kohtuasjas nr 3-2-1-87-14, mille kohaselt tuleb maaomanikele kindlasti hüvitada maamaks tehnovõrgu või –rajatise kasutusõiguse ala eest.

Elering maksis 2015. ja 2016. aastal talumistasuna välja elektriliinide kaitsevööndiga hõlmatud kinnistuosa maamaksu. Tulevikus võib talumistasu suurus muutuda, kuna riik on alustanud tööd selle nimel, et edaspidi tuleneks talumistasude regulatsioon selgelt õigusaktidest.

Seadusest tulenevalt makstakse esitatud taotluse alusel tasu välja 1. detsembriks. Raha kantakse kinnisasja omaniku kontole. Korteriomanditeks jagatud kinnisasja puhul makstakse tasu korteriühistule või korteriomandite valitsejale, kes on kohustatud vastava tasu maksma korteriomanikele või tasaarveldama selle majapidamiskulude nõudega.

Tehnovõrgu- ja rajatise talumise tasude taotluste esitamise tähtaeg on asjaõigusseaduse järgi 1. juuli.

 • Taotluse saab esitada kinnisasja omanik või kinnisasja omaniku poolt lihtkirjaliku volikirjaga volitatud isik. Taotlusi saab esitada elektroonselt ning paberkandjal all toodud kontaktidel;
 • Iga kinnistu kohta esitab omanik eraldi taotluse. Kui kinnistu koosneb mitmest katastriüksusest, siis esitab omanik ühe taotluse kogu kinnistu kohta;
 • Kui kinnisasi on koormatud hoonestusõigusega või kasutusvaldusega või muu piiratud asjaõigusega, on tasu taotlejaks kinnisasja omanik;
 • Kaasomandis oleva kinnisasja puhul võivad taotluse esitada kaasomanikud ühiselt või üks kaasomanikest esindajana volituse alusel. Esindaja tõendab oma volitusi kaasomanike otsusega esindaja määramise kohta. Kui kaasomanikud ei esita taotlust ühiselt, esitab kaasomanik taotluse vastavalt talle kuuluva mõttelise osa suurusele;
 • Korteriomanditeks jagatud kinnisasja puhul esitab taotluse korteriühistu juhatus või korteriomandite valitseja. Korteriühistu juhatust või korteriomandite valitsejat volitab taotlust esitama korteriühistu või korteriomanike üldkoosolek oma otsusega;
 • Ühisvara puhul esitab taotluse omanikuna kinnistusraamatusse kantud isik;
 • Kinnistamata munitsipaalomandi omanik peab lisaks taotlusele esitama munitsipaliseerimise otsuse.

Taotluse esitamiseks tuleb täita majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega kehtestatud vorm lehe manuses.

Taotluse talumistasu saamiseks saab esitada nii elektrooniliselt (ene.antik@elering.ee või info@elering.ee) kui kirja teel (Elering AS, Laki 24, 12915 Tallinn).

Riigikohus tunnistas 17. aprilli 2012 otsuses kohtuasjas nr 3-4-1-25-11 asjaõigusseaduse alusel kehtestatud talumistasu määrad põhiseadusega vastuolus olevaks. Selle järgselt ei ole seadusandja uusi talumistasu määrasid sätestanud ning ka riigikohtu otsusest endast ei tulene, mil viisil saaks ilma seadusliku aluseta kõigile maaomanikele võrdselt õiglase talumistasu maksmise tagada.

Talumistasu puudutavaid küsimusi selgitas riigikohus 11. märtsi 2015.a otsuses kohtuasjas nr 3-2-1-87-14, mille kohaselt tuleb maaomanikele kindlasti hüvitada maamaks tehnovõrgu või –rajatise kasutusõiguse ala eest.

Elering maksis 2015. ja 2016. aastal talumistasuna välja elektriliinide kaitsevööndiga hõlmatud kinnistuosa maamaksu. Tulevikus võib talumistasu suurus muutuda, kuna riik on alustanud tööd selle nimel, et edaspidi tuleneks talumistasude regulatsioon selgelt õigusaktidest.

Seadusest tulenevalt makstakse esitatud taotluse alusel tasu välja 1. detsembriks. Raha kantakse kinnisasja omaniku kontole. Korteriomanditeks jagatud kinnisasja puhul makstakse tasu korteriühistule või korteriomandite valitsejale, kes on kohustatud vastava tasu maksma korteriomanikele või tasaarveldama selle majapidamiskulude nõudega.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg