Liigu edasi põhisisu juurde

Elering rakendab 2024. aasta 1. jaanuarist uusi elektri võrgulepingu tüüptingimusi ning nendel põhinevat ülekandeteenuse hinnakirja. Konkurentsiamet kooskõlastas uue hinnakirja 28. septembril ning tüüptingimused 14. novembril.

Peamiseks erinevuseks hetkel kehtiva hinnakirjaga on energiapõhisele ülekandetasule võimsus- ja tarbimiskoha komponentide lisandumine.

Võimsuspõhise komponendi lisamise peamiseks põhjuseks on energiasüsteemi struktuuri kiire muutumine, mille tulemusena kannab ülekandevõrk senise energia transportija asemel üha suuremat rolli varustuskindluse tagajana. Uue ülekandetasu strukutuuri ja hinnapakettide kehtestamise eesmärk on pakkuda klientidele, sh salvestusseadmetele paindlikumat hinnamudelit ning jaotada ülekandevõrgu ülalpidamise kulud õiglasemalt erinevate kliendigruppide vahel.

Pressiteade

Alates 01.01.2024 kehtima hakkavad hinnapaketid

Alates 01.01.2024 kehtima hakkavad Elering AS elektri võrgulepingu tüüptingimused


Elering osutab oma teeninduspiirkonnas tarbijatele, tootjatele, liinivaldajatele ja teistele võrguettevõtjatele põhivõrgu kaudu järgmisi võrguteenuseid:

 • ühendab taotluse alusel liitumispunktis võrguga tema teeninduspiirkonnas asuva nõuetekohase elektripaigaldise;
 • muudab taotluse alusel tarbimis- või tootmistingimusi;
 • võimaldab kasutada võrguühendust liitumispunktis;
 • edastab oma võrgus elektrienergiat liitumispunktini või alates liitumispunktist;
 • tagab õigusakti nõuetele vastava mõõteseadme paigaldamise tema võrgus;
 • tagab mõõteandmete kogumise ja töötlemise.


Võrguühendus on elektriline ühendus võrgu ja muu elektripaigaldise vahel.

Võrguühenduse kasutamine tähendab võrguteenuste kasutamist võrguühenduse kaudu.

Ülekandmine on elektrienergia edastamine põhivõrgu kaudu.

Ülekandeteenuse osutamiseks sõlmib Elering kliendiga võrgulepingu, mis sisaldab:

 • elektrivarustuse skeemi, millel on näidatud liitumispunktid ning elektriseadmete omandipiir;
 • tarbimistingimusi, milles on fikseeritud maksimaalne lubatav tarbimisvõimsus, plaaniliste katkestuste maksimaalsed kestused ning muude elektrikatkestuste likvideerimiseks ettenähtud ajad;
 • ülekantud elektri mõõteseadmete loetelu;
 • releekaitse- ja automaatikaseadmete, süsteemi töökindluse seisukohast olulisemate sekundaarseadmete ning nende sätete loetelu;
 • elektripaigaldiste lülitustoimingute kokkulepe, mis määrab kumb lepingu osapool on lülitamiste loa andja, juhtija ning teostaja;
 • tüüptingimusi.

Võrguteenuse kliendil on võimalik saada ülevaadet oma võrgulepingute, arvete, tootmis- ja  tarbimisandmete kohta kasutades võrgukliendi portaali aadressil https://mtv.elering.ee/login.


Võrguteenust osutav võrguettevõtja võtab tasu:

 • võrguühenduse kasutamise võimaldamise ja elektrienergia edastamise eest;
 • võrguteenustega otseselt seotud lisateenuste eest.

Eleringi võrguteenuste hinnakirja kinnitas Konkurentsiamet otsusega nr 7-3/2021-088. Hinnakiri jõustus 1. aprillil 2022 ja kehtib kuni 31.12.2023.

 

Kuni 31.12.2023 kehtivad tasud
Tähis Nimetus

Võrgutasu (km-ta)

Ühik
A1 Edastamistasu pingel 110 kV (tipuajal)* 16,4 EUR/MWh
A2 Edastamistasu pingel 110 kV (tipuvälisel ajal)** 8,2 EUR/MWh
A3 Edastamistasu 110 kV trafo alampingepoolel (tipuajal)* 17,82 EUR/MWh
A4 Edastamistasu 110 kV trafo alampingepoolel (tipuvälisel ajal)** 8,91 EUR/MWh
A5 Edastamistasu pingel 330 kV 6,53 EUR/MWh
R Reaktiivenergiatasu 1,76 EUR/Mvarh

 * tipuaeg: perioodil 1. oktoober-31. märts kellaaegadel 7.00-23.00
** tipuväline aeg: ajad väljaspool tipuaega

Elering ostab ja müüb pingereguleerimise teenuse osutajatele reaktiivenergiat ajal, kui teenust osutava elektrijaama pinge hoidmise funktsioon on aktiveeritud, hinnaga 0,88 EUR/Mvarh.

Kõikidele hindadele lisandub käibemaks vastavalt kehtivale seadusele.

Lisaks võrguteenuse osutamisele kogub Elering kokku taastuvenergia tasu.

 

 

 

 

Võrguteenuste osutamise tüüptingimused määravad kindlaks võrguettevõtja õigused ja kohustused võrgulepingu alusel kliendile võrguteenuste osutamisel ning kliendi õigused ja kohustused võrgulepingu täitmisel.

Võrguteenuse osutamise tüüptingimused on võrgulepingu lahutamatuks osaks ja kehtivad nii alates 10.08.2014 sõlmitavate võrgulepingute suhtes kui ka juba jõus olevate võrgulepingute suhtes sõltumata sellest, kas tüüptingimused on võrgulepingule lisatud või mitte. 

Võrguteenuse kehtivad tüüptingimused leiad manusest.


Vastavalt Elektrituruseadusele kontrollib Konkurentsiamet, kas turuosalised järgivad Elektrituruseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõudeid.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.04.2005.a määrusega nr 42 kinnitati võrguteenuste kvaliteedinõuded, mida muudeti 09.06.2006 määrusega nr 51.

Nõuded elektrivarustuse kindlusele määratlevad riketest põhjustatud elektrikatkestuste korral elektrivarustuse taastamise aja. Seejuures tuleb põhivõrgus riketest põhjustatud katkestus kõrvaldada kahe tunni jooksul, kui tarbimiskoha elektritoide on tagatud kahe või enama 110 kV trafo või liini kaudu, ja 120 tunni jooksul, kui tarbimiskoha elektritoide on tagatud ühe 110 kV trafo või liini kaudu.

Võrguteenuste kvaliteedinõuded on kehtestatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrusega nr 104:

 • Võrguettevõtja on kohustatud registreerima ning pidama eraldi arvestust kõikide Võrguteenuste kvaliteedinõuete §3 lg3 toodud teeninduse toimingute ning iga üksiku toimingu teostamiseks kulunud aja kohta;
 • Võrguettevõtja on kohustatud registreerima ning pidama eraldi arvestust kõikide piirkondlike ning üksikute tarbimiskohtades registreeritud katkestuste ning nende kestvuse kohta, eristades sealjuures plaanitud, riketest ning vääramatust jõust põhjustatud katkestused;
 • Võrguettevõtja on kohustatud registreerima ning pidama eraldi arvestust kõikide tarbijatelt laekunud elektrivarustuse kvaliteediga seotud kaebuste kohta (sh pingekvaliteet). Iga majandusaasta lõpus esitab võrguettevõtja Konkurentsiametile andmed tarbimiskohtade arvu kohta, kus pingekvaliteet ei vasta Võrguteenuste kvaliteedinõuete §6 toodud standardile;
 • Vääramatust jõust põhjustatud katkestuste korral esitab võrguettevõtja kõikide juhtumite kohta eraldi selgitused.

Teenuse kvaliteedi kõige tähtsamateks kriteeriumideks väljalülitumiste arv ja klientidele andmata jäänud energia kogus:

  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Väljalülitumised, tk 100 108 113 126 87 116 100 134 166 261
Andmata energia, MWh 49,7 13,8 10,5 216,5 18,5 44,2 67,5 11,9 27,56 58,41

 


Võrguteenust osutav võrguettevõtja võtab tasu:

 • võrguühenduse kasutamise võimaldamise ja elektrienergia edastamise eest;
 • võrguteenustega otseselt seotud lisateenuste eest.

Eleringi võrguteenuste hinnakirja kinnitas Konkurentsiamet otsusega nr 7-3/2021-088. Hinnakiri jõustus 1. aprillil 2022 ja kehtib kuni 31.12.2023.

 

Kuni 31.12.2023 kehtivad tasud
Tähis Nimetus

Võrgutasu (km-ta)

Ühik
A1 Edastamistasu pingel 110 kV (tipuajal)* 16,4 EUR/MWh
A2 Edastamistasu pingel 110 kV (tipuvälisel ajal)** 8,2 EUR/MWh
A3 Edastamistasu 110 kV trafo alampingepoolel (tipuajal)* 17,82 EUR/MWh
A4 Edastamistasu 110 kV trafo alampingepoolel (tipuvälisel ajal)** 8,91 EUR/MWh
A5 Edastamistasu pingel 330 kV 6,53 EUR/MWh
R Reaktiivenergiatasu 1,76 EUR/Mvarh

 * tipuaeg: perioodil 1. oktoober-31. märts kellaaegadel 7.00-23.00
** tipuväline aeg: ajad väljaspool tipuaega

Elering ostab ja müüb pingereguleerimise teenuse osutajatele reaktiivenergiat ajal, kui teenust osutava elektrijaama pinge hoidmise funktsioon on aktiveeritud, hinnaga 0,88 EUR/Mvarh.

Kõikidele hindadele lisandub käibemaks vastavalt kehtivale seadusele.

Lisaks võrguteenuse osutamisele kogub Elering kokku taastuvenergia tasu.

 

 

 

 

Võrguteenuste osutamise tüüptingimused määravad kindlaks võrguettevõtja õigused ja kohustused võrgulepingu alusel kliendile võrguteenuste osutamisel ning kliendi õigused ja kohustused võrgulepingu täitmisel.

Võrguteenuse osutamise tüüptingimused on võrgulepingu lahutamatuks osaks ja kehtivad nii alates 10.08.2014 sõlmitavate võrgulepingute suhtes kui ka juba jõus olevate võrgulepingute suhtes sõltumata sellest, kas tüüptingimused on võrgulepingule lisatud või mitte. 

Võrguteenuse kehtivad tüüptingimused leiad manusest.


Vastavalt Elektrituruseadusele kontrollib Konkurentsiamet, kas turuosalised järgivad Elektrituruseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõudeid.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.04.2005.a määrusega nr 42 kinnitati võrguteenuste kvaliteedinõuded, mida muudeti 09.06.2006 määrusega nr 51.

Nõuded elektrivarustuse kindlusele määratlevad riketest põhjustatud elektrikatkestuste korral elektrivarustuse taastamise aja. Seejuures tuleb põhivõrgus riketest põhjustatud katkestus kõrvaldada kahe tunni jooksul, kui tarbimiskoha elektritoide on tagatud kahe või enama 110 kV trafo või liini kaudu, ja 120 tunni jooksul, kui tarbimiskoha elektritoide on tagatud ühe 110 kV trafo või liini kaudu.

Võrguteenuste kvaliteedinõuded on kehtestatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrusega nr 104:

 • Võrguettevõtja on kohustatud registreerima ning pidama eraldi arvestust kõikide Võrguteenuste kvaliteedinõuete §3 lg3 toodud teeninduse toimingute ning iga üksiku toimingu teostamiseks kulunud aja kohta;
 • Võrguettevõtja on kohustatud registreerima ning pidama eraldi arvestust kõikide piirkondlike ning üksikute tarbimiskohtades registreeritud katkestuste ning nende kestvuse kohta, eristades sealjuures plaanitud, riketest ning vääramatust jõust põhjustatud katkestused;
 • Võrguettevõtja on kohustatud registreerima ning pidama eraldi arvestust kõikide tarbijatelt laekunud elektrivarustuse kvaliteediga seotud kaebuste kohta (sh pingekvaliteet). Iga majandusaasta lõpus esitab võrguettevõtja Konkurentsiametile andmed tarbimiskohtade arvu kohta, kus pingekvaliteet ei vasta Võrguteenuste kvaliteedinõuete §6 toodud standardile;
 • Vääramatust jõust põhjustatud katkestuste korral esitab võrguettevõtja kõikide juhtumite kohta eraldi selgitused.

Teenuse kvaliteedi kõige tähtsamateks kriteeriumideks väljalülitumiste arv ja klientidele andmata jäänud energia kogus:

  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Väljalülitumised, tk 100 108 113 126 87 116 100 134 166 261
Andmata energia, MWh 49,7 13,8 10,5 216,5 18,5 44,2 67,5 11,9 27,56 58,41