Liigu edasi põhisisu juurde

01.01.2019 - 31.12.2019 kehtisid Konkurentsiameti poolt heaks kiidetud võrgutasud:

 

Tähis Nimetus Ühik Suurus
G1 Gaasi väljumine ülekandevõrgust €/MWh 2,461
G2 Gaasi sisestamine ülekandevõrku €/MWh 0,000
  Transiit €/MWh 0,035

 

Hinna kujundamisel on lähtutud MGS § 23 lg 3 alusel:

  1. vajalike tegevuskulude katmisest;
  2. investeeringutest tegevus- ja arenduskohustuse täitmiseks;
  3. keskkonnanõuete täitmisest;
  4. kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmisest;
  5. põhjendatud tulukusest ettevõtja investeeritud kapitalilt.

Elering võib võrguteenuse osutamise lepingu tüüptingimuste p 1.6 alusel seadusega sätestatud korras ja tingimustel ühepoolselt muuta võrguteenuse hinda. Elering võrguettevõtjana on vastavalt MGS § 23 lõikele 4 võrguteenuse hinna ja selle kehtestamise alused esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks ning põhjendanud hinna moodustamist. Muudetud hind on võrguteenuse müügi aluseks alates selle kehtima hakkamisest.

Kliendid ei pea edastama hinna muutumisel gaasiarvesti näite. Elering teeb võrguteenuse hinna muutumisel tasaarvelduse tegelikult tarbitud koguse alusel ning esitab sellekohase arve.

MGS § 23 lg 6 alusel avalikustab ülekandeteenust osutav võrguettevõtja võrguteenuse kooskõlastatud hinnad oma veebilehel ning teavitab tarbijat ja jaotusvõrguettevõtjat uutest hindadest vähemalt kolm kuud ette.