Liigu edasi põhisisu juurde

Jaotusvõrguettevõtjal on  vastavalt võrgueeskirja §-le 18 kohustus kooskõlastada enda võrguga  ühendatavate elektritootja liitumine põhivõrguettevõtjaga.  Tootja liitumise kooskõlastamise protsess on toodud Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimused (edaspidi liitumistingimused) peatükis 6.

Põhivõrguettevõtjaga tuleb kooskõlastada  järgmised tootmisseadmed:

 • läbi inverteri ühendatud (tuule- ja päikeseelektrijaamad) klass 2 ehk 200 kW kuni 1 MW tootmisseadmed;
 • klass 3 ja 4 ehk üle 1 MW tootmisseadmed.

Kooskõlastustaotlus tuleb esitada e-kirjaga aadressile kliendihaldur@elering.ee.

Jaotusvõrguettevõtja edastab tootja liitumise kooskõlastamisel põhivõrguettevõtjale  liitumistingimuste punktis 6.2 toodud järgmised kohustuslikud dokumendid:

 • Tootja liitumistaotlus koos selle lisadega;
 • Jaotusvõrguettevõtja poolne kinnitus tarbimis- ja tootmistingimuste muutmise vajaduse puudumisest vastavalt liitumistingimuste lisa 1 punktis 1.4.1 toodud vormile või juhul, kui elektrijaama jaotusvõrguettevõtja elektrivõrguga ühendamine tingib tarbimis- ja/või tootmistingimuste muutuse Eleringi ja jaotusvõrguettevõtja vahelises liitumispunktis tuleb jaotusvõrguettevõtjal esitada Eleringile liitumistaotluse tarbimis- ja tootmistingimuste muutmiseks.

Täiendavalt tuleb jaotusvõrguettevõtjal esitada liitumistingimuste  lisa 1 punktis 1.4 toodud järgnevad dokumendid:

 • Elektripaigaldise ühejooneskeem kuni põhivõrguettevõtja liitumispunktini, kus on näidatud uued ja olemasolevad tootmisseadmed, reaktiivenergia kompenseerimis-seadmed, vahetrafod, jaotus- ja kaitseseadmed ning kaablid ja ühendused koos nimiandmetega - nõutav kõikide kooskõlastustaotlustega;
 • Tootmisseadme põhiandmed, mille vorm asub lisas 4 - nõutav kõikide kooskõlastustaotlustega;
 • Muud olulised taotlusele lisatavad lisad - nõutav kõikide kooskõlastustaotlustega;
 • Tootmisseadme garanteeritud aktiiv-reaktiivvõimekuse (PQ) diagramm arvutatuna kooskõlastuse taotleja ja tootja liitumispunktini - nõutav klass 3 ja 4 puhul;
 • Tootmisseadme(te) kohta tootjatehase poolt väljastavad tehniliste parameetrite andmelehed (data sheet) - nõutav klass 3 ja 4 puhul;
 • Tootmisseadme garanteeritud aktiiv-reaktiivvõimekuse (PQ) diagramm - nõutav klass 3 ja 4 puhul.

Olukorras, kus jaotusvõrguettevõtja, kellel võrguga tootmisseade ühendatakse, ei oma Eleringiga liitumispunkti, võib esitada otse Eleringile kooskõlastustaotluse koos kõikide vajalike lisadega juhul kui tema hinnangul puudub tootja liitumisest tingituna vajadus muuta tema enda kehtivas võrgulepingus toodud tarbimis- ja tootmistingimusi võrguettevõtjaga, kelle võrgu kaudu ta omab ühendust põhivõrguga. Sellisel juhul tuleb tal esitada liitumistingimuste lisa 1 punktis 1.4.1 toodud kinnitus tarbimis- ja tootmistingimuste muutmise vajaduse puudumisest enda ja teda põhivõrguettevõtjaga ühendava jaotusvõrgu vaheliste liitumispunktide kohta. Toodud juhul peab kooskõlastustaotluse lisana esitatav elektripaigaldise ühejooneskeem kajastama elektripaigaldisi kuni põhivõrguettevõtja liitumispunktini. Juhul kui tootja liitumine tingib kas põhivõrguga liitumispunktides või kahe jaotusvõrguettevõtja vahelistes liitumispunktides tootmis- ja/või tarbimistingimuste muudatust, tuleb lisaks kooskõlastusele alustada ka paralleelset liitumisprotsessi.

Klassi 3 ja 4 tootmisseadme kooskõlastuse puhul tuleb tasuda menetlustasu. Arve väljastatakse põhivõrguettevõtja poolt kolme tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest,  maksetähtajaga 21 päeva. Menetlustasu suurus on 1600 eurot.                 

Elering väljastab kooskõlastuse tootja liitumiseks järgmistel tähtaegadel:

 • Klass 2 - kuni 14 päeva jooksul alates taotluse esitamisest;
 • Klass 3– kuni 30 päeva jooksul alates menetlustasu tasumisest;
 • Klass 4 – kuni 60 päeva jooksul alates menetlustasu tasumisest.

3 kuud enne tootmisseadme planeeritavat sünkroniseerimist tuleb jaotusvõrguettevõtjal kooskõlastada Eleringiga tehniline projekt. Tehnilise projekti koostamise nõuded on leitavad liitumistingimuste lisas 5. Muuhulgas tuleb tehnilise projekti mahus esitada üle 5 MW tootmisseadmete korral PSS/E ja üle 10 MW tootmisseadmete korral PSCAD mudel.

Jaotusvõrguettevõtja võrku ühendatava üle 5 MW võimsusega tootmisseadme puhul kontrollib tootmisseadme võrgueeskirja nõuetekohasust vastavalt elektrituruseaduse  § 55 lõikele 1 Elering, lähtudes seejuures liitumistingimuste punktis 3.9 ja lisas 3 toodud nõuetest. Nõuetekohasust hinnatakse tootja ja jaotusvõrgu vahelises liitumispunktis.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Konsultatsioon Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg