Liigu edasi põhisisu juurde

Elektrituruseaduse (edaspidi ELTS) § 59 lg 2 p 1, lg 25 ja § 108 lg 1 kohaselt on kuni 50 kW võimsusega tootmisseadmete omanikel õigus saada taastuvenergia tegevustoetust.

2020. aasta juunikuus võeti vastu seadusemuudatus, mis jõustus 1.07.2020 ning ELTS § 59 lg 26 kohaselt on eelnevalt nimetatud toetuse puhul tegemist riigiabiga grupierandi (GBER) määruse artikli 43 tähenduses ning selle andmisel järgitakse samas määruses sätestatut. GBER määruse artikli 43 lõige 6 sätestab isikule antavale abile ülempiiri ja lähtuvalt GBER määruse artiklist 43, tuleb abi andmisel veenduda, et antav abi oleks kooskõlas määruses sätestatuga.

Eeltoodust tulenevalt on KPMG Eleringi tellimusel välja töötanud metoodika projektide kasumlikkuse arvestamiseks (Lisa A), viinud tulenevalt metoodikast läbi tootmisüksuste sektoripõhise analüüsi (Lisa B) ning Elering kui tegevustoetuste maksja ja riigiabi andja on välja töötanud rakenduskava (Lisa C), mille abil tagada projektide vastavus grupierandi määruses kehtestatud kasumlikkuse ülempiirile. Dokumentatsiooni juurde kuulub hindamismudel (Lisa D) vajadusel projektide individuaalse hindamise läbiviimiseks.

Elering viis oktoobris 2021 ja veebruaris 2022 läbi avaliku konsultatsiooni turuosalistega ning saadud tagasiside alusel täiustati kasumlikkuse arvestamise metoodikat ja sellega seotud dokumente. Eelnimetatud dokumendid ning turuosaliste esitatud küsimustele ja ettepanekutele antud tagasiside on kättesaadavad alljärgnevates manustes.

Elering AS otsustas 07.07.2022. a otsusega:

  1. Tuvastada, et elektrituruseaduse § 59 lg 25 alusel alla 50 kW elektrilise võimsusega ja 01.07.2020 või hiljem tootmist alustanud tootmisseadmega toodetud elektrienergia eest antaval toetusel on ülempiir, millest tulenevalt välja makstav toetus eurodes megavatt-tunni kohta ei tohi ületada 12 aastase maksimaalse toetusperioodi vältel päikeseenergiast toodetud energia tasandatud kulude ja sama energialiigi turuhinna vahet.
  2. Tugineda elektrituruseaduse § 59 lg 25 alusel alla 50 kW elektrilise võimsusega ja 01.07.2020 või hiljem tootmist alustanud tootmisseadmega toodetud elektrienergia eest  antava toetuse ülempiiri välja arvutamisel kasumlikkuse hindamise metoodikale (päikeseenergia toetuse mudelanalüüsi metoodika ja sellega seotud dokumendid on lisatud manusesse).

Kokkuvõtvalt kuni 50 kW võimsusega päikeseenergiat kasutava tootmisseadme eest makstav toetus seatakse sõltuvusse muuhulgas elektri börsihinnast. Vastavalt Euroopa komisjoni määrusele (EL) nr 651/2014 (üldise grupierandi määrus) ei tohi toetus ületada tasandatud kulude ja sama energialiigi turuhinna vahet. Seetõttu võib toetuse periood kõrge elektrihinna tingimustes lõppeda enne 12 aasta möödumist, kui tootja arvestuslik tulu toetusest ja elektri turuhinnast ületab toodetud energia tasandatud kulud koos üldises grupierandi määruses lubatud kasumiga.

Elering AS kinnitas 31.01.2023. a otsusega Päikesejaamade kasumlikkuse hindamise rakenduskava lisa nr 2, sealhulgas korrigeeritud tasandatud kulude piirmäärad (LCOE koos maksimaalse tasuvusmääraga) ning rakenduskavas märgitud erandi, mil loetakse, et toetusalune tootmisseade piirmäärasid ei ületa, rakendamise tingimused.

Lisainfo

Vastavalt päikesejaamade kasumlikkuse hindamise rakenduskavale on päikeseenergia tootmisseadmed jagatud teostatud grupianalüüsi alusel nelja gruppi:

Grupp 1 – eraisikutest tarbijate tootmisseadmed
Grupp 2 – ärihoonete või korteriühistute katustele paigaldatud tootmisseadmed
Grupp 3 – ärihoonete kõrvale paigaldatud tootmisseadmed
Grupp 4 – tootmisseadmed, millel puudub seos otsese tarbijaga

Infot, millisesse gruppi tootmisseade kuulub kuvatakse Eleringi taastuvenergia infosüsteemis aadressil green.elering.ee – „Seadmed“ – „Muuda“ – „Grupp“.
Kui tootmisseade peaks kuuluma mõnda teise gruppi, siis palume sellest teada anda e-postil ressupport@elering.ee.

Päikesejaamade kasumlikkuse hindamise rakenduskava lisa 2 kohaselt rakenduskavas märgitud erandi rakendamiseks, mil loetakse, et toetusalune tootmisseade kasumlikkuse piirmäärasid ei ületa, peab tootja esitama e-postile solar@elering.ee hiljemalt 31.12.2023 päikesejaamade kasumlikkuse hindamise rakenduskava lisa 2 punktis 2 nimetatud tingimustele vastava pikaajalise fikseeritud lepingu.