Liigu edasi põhisisu juurde

Tarbitud elektrienergia päritolu tõendamiseks kasutatakse Eestis või Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigis väljastatud ja Eesti päritolutunnistuste registris kustutatud päritolutunnistust.

Eestis on määratud päritolutunnistuste süsteemihaldajaks Elering AS.

Päritoluolutunnistuste valdkonda reguleerib energiamajanduse korralduse seadus. 28. mail jõustusid energiamajanduse korralduse seaduse muudatused, millega võeti üle taastuvenergia direktiivi muudatused (nn RED II).

Majandus- ja taristuministri määrus "Päritolutunnistuse väljastamise, võõrandamise ja kustutamise kord ning päritolutunnistuse taotlemisel esitatava teabe koosseis" jõustus 17. septembril 2022. aastal. Täpsemalt saab lugeda siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/114092022004

Päritolutunnistus on elektrooniline dokument, mille võib osta elektrienergiast eraldi.

Päritolutunnistus kehtib 18 kuud pärast elektrienergia tootmist. See tähendab, et päritolutunnistust saab kustutada tarbitud elektrienergia päritolu tõendamiseks 18 kuu jooksul pärast asjaomase energiaühiku (1 megavatt-tund) tootmist.

Tähelepanu! Päritolutunnistust saab üle kanda teisele kontole 12 kuu jooksul pärast asjaomase energiaühiku tootmist.

Alates novembrist väljastatakse päritolutunnistused ainult eelneva kuu toodangu eest vastavalt majandus- ja taristuministri 13.09.2022. a määruse nr 69 "Päritolutunnistuse väljastamise, võõrandamise ja kustutamise kord ning päritolutunnistuse taotlemisel esitatava teabe koosseis" §  3 lõikele 4.

Alates septembrist 2014 on Elering ja seega Eesti domeen päritolutunnistusi väljaandvate asutuste ühenduse AIB (Association of Issuing Bodies) liige. AIB haldab päritolutunnistuste keskset elektroonilist registrit (AIB Hub), mis hõlbustab riikidevahelist päritolutunnistustega kauplemist ning edendab standardiseeritud Euroopa-ülest päritolutunnistuste reeglistikku (The European Energy Certificate System ehk EECS). Lühike ingliskeelne AIB-d tutvustav brošüür on kättesaadav siit.

AIB täisliikmete nimekiri (riikide nimekiri, kellega on võimalik Eesti päritolutunnistuste registri liikmetel tõrgeteta elektrooniliselt päritolutunnistusi vahetada) on kättesaadav AIB kodulehel.

AIB riikide kaart

 

Päritolutunnistuste andmebaas asub aadressil green.elering.eeEesti domeen seletab lahti peamised tegevused ja toimingud, millega tootja või kaupleja puutub kokku päritolutunnistuste andmebaasi kasutades. Küsimuste ja ettepanekute korral palume võtta ühendust avp.go@elering.ee või telefonil 71 51 243.

2021. aasta lõpu seisuga on päritolutunnistuste andmebaasiga liitunud tootjaid 219 ja kauplejaid 52. Andmebaasis on registreeritud 1886 tootmisseadet koguvõimsusega 2241 MW.

 

Eleringi päritolutunnistuste registrisse kantud tootmisseadmed ja nende võimsused

Tehnoloogia

Tootmisseadmete arv

Koguvõimsus (MW)

Tuuleenergia    

27

315

Päikeseenergia

1 804

123

Hüdroenergia

19

8

Biogaas

4

3

Biomass 24 1 534
Fossiilkütused 8 257

 

2021. aastal toodeti taastuvatest allikatest elektrienergiat 2578 GWh ning sellest omakorda 1851 gigavatt-tunnile väljastati vastavaid päritolutunnistusi.

GO statistika joonis

Elektri päritolutunnistused 2022 (tehingu kuupäeva järgi), MWh=GO
  Väljastatud

Kasutatud

(kustutatud)

Eksporditud Imporditud

Kehtivuse kaotanud

jaanuar 203 866 196 113 647 663 985 298 19 170
veebruar 268 073 29 935 1 165 281 746 116 22 879
märts 218 470 308 201 1 216 727 870 996 31 563
aprill 186 579 46 370 301 837 107 116 25 993
mai 244 376 37 276 262 399 158 362 26 134
juuni 253 047 61 877 352 638 118 578 197
juuli 177 192 58 366 127 117 38 007 9
august 194 061 35 496 137 256 191 410 0
september 214 741 26 275 275 882 48 553 0
oktoober 199 411 49 933 235 558 2 979 0
november 226 463 12 625 456 492 313 349 0
detsember 180 833 193 859 260 064 161 825 25 205
KOKKU 2 567 112  1 056 326 5 438 914 3 742 589 151 150
 • Õigus esitada taotlus elektrienergia päritolutunnistuse väljastamiseks on tootjal, kes toodab Eesti Vabariigis elektrienergiat ELTS-is sätestatud taastuvast energiaallikast või koostootmise režiimil või sellise tootja poolt volitatud kauplejal.
 • Päritolutunnistuse normenergiaühik on 1 MWh. Iga megavatt-tunni kohta väljastatakse üks päritolutunnistus, kui täisarvust megavatt-tundidest jääb taotlemisel kilovatt-tunde üle, saab neid kasutada järgmise perioodi eest päritolutunnistuste taotlemisel.
 • Päritolutunnistuste taotlemise eelduseks on Eesti Vabariigis asuva tootmisseadme registreerimine elektroonilises päritolutunnistuste andmebaasis.
 • Tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergiale päritolutunnistuste taotlemisel tuleb täiendavalt esitada põhivõrguettevõtjale aadressil avp.go@elering.eeandmed tõhususe nõuete täitmise kontrolliks;
 • Päritolutunnistustega kauplemiseks ei ole turuosalisel tarvilik asuda Eesti Vabariigis, kuid nii tootjad kui kauplejad peavad päritolutunnistuste andmebaasi kasutamiseks nõustuma ja allkirjastama andmebaasi kasutamise standardtingimused ning andmebaasiga liitumise avalduse. Eleringi päritolutunnistuste süsteemi kasutamist rahvusvahelisel tasemel reguleerib ka Eesti domeeniprotokoll. Iga liikmesriigi poolt oma sisemaise regulatsiooni põhjal koostatud, seejärel AIB poolt auditeeritud ja avalikustatud domeeniprotokoll aitab ühtlustada info- ja andmevahetust teiste AIB liikmesriikidega.

Taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia päritolutunnistusel esitatakse:

 • tootja nimi, asukoha aadress ja kontaktandmed;
 • tootmisseadme nimi, asukoht, liik ja elektriline installeeritud võimsus ning elektrienergia tootmiseks kasutatud energiaallika nimetus;
 • kuupäev, millal tootmisseade väljastas elektrienergiat esimest korda;
 • energiaühiku tootmise algus- ja lõppkuupäev;
 • kas ja kui suures ulatuses on tootja saanud investeeringutoetust või ELTS §-s 59 nimetatud toetust;
 • päritolutunnistuse väljaandmise aeg ning päritolutunnistuse kordumatu identifitseerimisnumber;
 • muud asjakohased andmed

Tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia päritolutunnistusel esitatakse lisaks eelpooltoodud andmetele ka:

 • tootmisseadme soojusvõimsus;
 • kasutatud kütuse alumine kütteväärtus;
 • koostootmiserežiimil toodetud soojusenergia hulk ja kasutusviis;
 • tootmisseadme elektriline ja soojuslik nimikasutegur;
 • primaarenergia sääst

Elering AS haldab päritolutunnistuste elektroonilist andmebaasi. Vastavalt elektrituruseaduse § 581 lõikele 2 on põhivõrguettevõtjal õigus võtta päritolutunnistustega tehtud toimingute eest tasu.

Alates 1. maist 2022. aastal kehtestatakse tasud päritolutunnistustega tehingutele alljärgnevalt

  Tehingutasu
Päritolutunnistuse eksport 0,026 €/MWh
Päritolutunnistuse import 0,026 €/MWh

Tasule lisandub käibemaks. Elering AS väljastab arve kvartalile järgneva kuu alguses eelnevas kvartalis teostatud tehingute arvu järgi.

Konto avamiseks päritolutunnituste elektroonilise andmebaasiga liitumisel tasu ei rakendata.

Päritolutunnistuse väljastamisel, kustutamisel ja ülekandmisel Eesti päritolutunnistuste elektroonilises andmebaasis asuvate kontode vahel tasu ei rakendata.

 • Õigus esitada taotlus elektrienergia päritolutunnistuse väljastamiseks on tootjal, kes toodab Eesti Vabariigis elektrienergiat ELTS-is sätestatud taastuvast energiaallikast või koostootmise režiimil või sellise tootja poolt volitatud kauplejal.
 • Päritolutunnistuse normenergiaühik on 1 MWh. Iga megavatt-tunni kohta väljastatakse üks päritolutunnistus, kui täisarvust megavatt-tundidest jääb taotlemisel kilovatt-tunde üle, saab neid kasutada järgmise perioodi eest päritolutunnistuste taotlemisel.
 • Päritolutunnistuste taotlemise eelduseks on Eesti Vabariigis asuva tootmisseadme registreerimine elektroonilises päritolutunnistuste andmebaasis.
 • Tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergiale päritolutunnistuste taotlemisel tuleb täiendavalt esitada põhivõrguettevõtjale aadressil avp.go@elering.eeandmed tõhususe nõuete täitmise kontrolliks;
 • Päritolutunnistustega kauplemiseks ei ole turuosalisel tarvilik asuda Eesti Vabariigis, kuid nii tootjad kui kauplejad peavad päritolutunnistuste andmebaasi kasutamiseks nõustuma ja allkirjastama andmebaasi kasutamise standardtingimused ning andmebaasiga liitumise avalduse. Eleringi päritolutunnistuste süsteemi kasutamist rahvusvahelisel tasemel reguleerib ka Eesti domeeniprotokoll. Iga liikmesriigi poolt oma sisemaise regulatsiooni põhjal koostatud, seejärel AIB poolt auditeeritud ja avalikustatud domeeniprotokoll aitab ühtlustada info- ja andmevahetust teiste AIB liikmesriikidega.

Taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia päritolutunnistusel esitatakse:

 • tootja nimi, asukoha aadress ja kontaktandmed;
 • tootmisseadme nimi, asukoht, liik ja elektriline installeeritud võimsus ning elektrienergia tootmiseks kasutatud energiaallika nimetus;
 • kuupäev, millal tootmisseade väljastas elektrienergiat esimest korda;
 • energiaühiku tootmise algus- ja lõppkuupäev;
 • kas ja kui suures ulatuses on tootja saanud investeeringutoetust või ELTS §-s 59 nimetatud toetust;
 • päritolutunnistuse väljaandmise aeg ning päritolutunnistuse kordumatu identifitseerimisnumber;
 • muud asjakohased andmed

Tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia päritolutunnistusel esitatakse lisaks eelpooltoodud andmetele ka:

 • tootmisseadme soojusvõimsus;
 • kasutatud kütuse alumine kütteväärtus;
 • koostootmiserežiimil toodetud soojusenergia hulk ja kasutusviis;
 • tootmisseadme elektriline ja soojuslik nimikasutegur;
 • primaarenergia sääst

Elering AS haldab päritolutunnistuste elektroonilist andmebaasi. Vastavalt elektrituruseaduse § 581 lõikele 2 on põhivõrguettevõtjal õigus võtta päritolutunnistustega tehtud toimingute eest tasu.

Alates 1. maist 2022. aastal kehtestatakse tasud päritolutunnistustega tehingutele alljärgnevalt

  Tehingutasu
Päritolutunnistuse eksport 0,026 €/MWh
Päritolutunnistuse import 0,026 €/MWh

Tasule lisandub käibemaks. Elering AS väljastab arve kvartalile järgneva kuu alguses eelnevas kvartalis teostatud tehingute arvu järgi.

Konto avamiseks päritolutunnituste elektroonilise andmebaasiga liitumisel tasu ei rakendata.

Päritolutunnistuse väljastamisel, kustutamisel ja ülekandmisel Eesti päritolutunnistuste elektroonilises andmebaasis asuvate kontode vahel tasu ei rakendata.