Liigu edasi põhisisu juurde

Taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumise teade

 

Teate avaldamise kuupäev: 25.11.2021

 

I OSA: VÄHEMPAKKUMISE ÜLDINE INFO
Nimi, aadressid ja kontaktandmed:

Vähempakkumise korraldaja: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Suur-Ameerika 1, Tallinn, 15072 Eesti
Kontaktisik: Kristo Kaasik, Tel.: +372 6256465, E-post: Kristo.Kaasik@mkm.ee
Vähempakkumise läbiviija: Elering AS, Kadaka tee 42, 12915 Tallinn
Kontaktisik: River Tomera Tel.:+372 7151327, E-post: temenetlus@elering.ee

Lisateavet vähempakkumise kohta saab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel www.mkm.ee ja vähempakkumise läbiviija Elering AS veebilehel https://elering.ee/taastuvenergia-oksjon ning e-posti aadressilt temenetlus@elering.ee. Vähempakkumise teade avaldatakse ka Ametlikes Teadaannetes.

Pakkumised tuleb esitada Elering AS veebilehel - https://elering.ee/pakkumuse-vorm - toodud vormil ja saata E-posti aadressile: taastuvenergia@elering.ee.

II OSA: VÄHEMPAKKUMISE TINGIMUSED JA AJAGRAAFIK
Vähempakkumine korraldatakse elektrituruseaduse (edaspidi ELTS) § 594 lõike 5 alusel. Vähempakkumise eesmärgiks on tuua kalendriaastas turule täiendavalt 450 GWh taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergiat ja leida selleks soodsaimad tootjad. Elektrienergia peab olema toodetud ELTS §-s 594 lg 52 punktides 1 ja 3 nimetatud uue tootmisseadmega või olemasoleva tootmisseadme juurde rajatud uue elektripaigaldisega, mis alustab elektrienergia esmakordset tootmist pärast vähempakkumise võitja väljaselgitamist ning mis kasutab ELTS mõistes taastuvat energiaallikat, vt täpsemalt ELTS § 108 lg 7. Vähempakkumise läbiviimise kord on kirjeldatud Vabariigi Valitsuse 07.11.2019 määruses nr 86 „Taastuvast energiaallikast ja tõhusa koostootmise režiimil energia tootmiseks korraldatava vähempakkumise tingimused ja kord“ (edaspidi vähempakkumise määrus).

Vähempakkumise maksimaalne energia kogus kalendriaastas, energialiik ja toetuse ülemmäär:
Maksimaalne tootmiskogus kõigi tootjate kohta kokku, mille osas toetust makstakse, on 450 GWh ühe kalendriaasta kohta. Vähempakkumise võitja toetuse ülemmääraks on taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia megavatt-tunni kohta on 20 eurot. Garanteeritud müügitulu määraks on 45 eurot megavatt-tunni kohta. Toetuse suuruse määramisel lähtutakse sellest, et tootja saadav tulu koos toetusega ei ületa Eesti hinnapiirkonnas elektrituru päev-ette börsil üheski tunnis 45 eurot megavatt-tunni eest.

Taastuvast energiaallikast energia tootmise ajavahemik:
Elektrienergia tootmise alustamise tähtpäev on 01.01.2026 ja pakkumises toodud energiakogust peab tootma vähemalt toetusperioodi 12 aasta jooksul.

Vähempakkumise ajagraafik:
Vähempakkumise teate avaldamine 25.11.2021;
Pakkumise esitamise tähtaeg ja kellaaeg: 01.06.2022, 17:00;
Pakkumiste avamine: 02.06.2022, 12:00;
Pakkumise jõusoleku minimaalne tähtaeg: 22.08.2022.

III OSA: OSALEMISTINGIMUSED
Nõuded tootmisseadmele, pakkujale ja pakkumisele:

Tootmise alustamise ajal peab tootmisseadme omanik või kasutamiseks õigustatud isik olema pakkumise teinud isik. Võitjale makstakse ELTS § 594 nimetatud toetust, kui võitja vastab ELTS-is nimetatud tootja nõuetele ning tootmisseade vastab ELTS-is, Vabariigi Valitsuse 14.02.2019 määruses nr 10 „Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri“ (edaspidi elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri), vähempakkumise määruses ja komisjoni 14.04. 2016 määruses nr (EL) 2016/631,  millega kehtestatakse võrgueeskiri elektritootmisüksuste võrku ühendamise nõuete kohta, nimetatud nõuetele. Võitjale makstakse ELTS §-s 594 nimetatud toetust tegevusloa alusel tegutseva võrguettevõtja võrku antud või otseliini kaudu tarbijale edastatud elektrienergia koguse eest vastavalt ELTS § 58 lõikele 2. Uue tootmisseadme koha-aadressi ja nimivõimsuse määrab pakkuja, tootmisseadme liigi ja sellest tulenevalt EIC (Energy Identification Code) koodi väljastab Elering AS.

Tegemist on ELTS § 594 lõikes 5 nimetatud vähempakkumisega, seega ei tohi vähempakkumisel osalev tootmisvõimsus olla juba kasutusele võetud ning selle rajamiseks ei tohi olla makstud riigipoolset investeeringutoetust (v.a juhul kui on täidetud ELTS § 594 lõikes 8 nimetatud nõue). Sealhulgas ei tohi investeeringutoetust olla saanud täiendava võimsusega pakkumisel osalemise korral varasemalt rajatud tootmisüksus, kui varasem tootmisüksus ja pakkumises osalev täiendav võimsus ühendatakse samasse liitumispunkti. Pakkumise esitamise hetkeks peab olema tootmisseadme ehitamiseks väljastatud vajalik kooskõlastus Kaitseministeeriumilt (kui see on õigusaktide kohaselt nõutav). Kui tegemist on olemasoleva tootmisseadme juurde kavandatava täiendava elektripaigaldisega, peab tootja tagama uue elektripaigaldise toodetud elektrienergia eraldi nõuetekohase mõõtmise kaugloetava mõõteseadmega ja andmete edastamise Elering AS-le.

Täpsemat infot nõuete kohta tootmisseadmele, pakkujale, pakkumisele ja pakkumise menetlemise kohta saab vähempakkumise määruse §-dest 10–12, 17–18 ja 20.
 

IV OSA: TAGATIS JA TASTUMISE TINGIMUSED
Tagatise suuruseks üle 1 MW elektrilise võimsusega tootmisseadme puhul on 18 eurot aastase tootmismahu megavatt-tunni kohta.

Kui päikeseenergiat tootmiseks kasutav pakkuja esitab koos pakkumisega liitumislepingu või elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirjas nimetatud liitumislepingu pakkumise, tuleb pakkujal esitada tagatis 70% ulatuses tagatise suurusest. Kui pakkumise esitab koos liitumislepingu või liitumislepingu pakkumisega muu tehnoloogia kui päikeseenergiat tootmiseks kasutav pakkuja, tuleb esitada tagatis 30% ulatuses tagatise suurusest. Kui pakkujal puudub liitumisleping või selle pakkumine, peab pakkuja tasuma tagatise täismahus.

Pakkumisel osalemiseks peab pakkuja esitama tagatise vähempakkumise läbiviijale hiljemalt 01.06.2022 kell 17:00. Tagatiseks võib esitada krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või maksta tagatisraha vähempakkumise läbiviijale (Elering AS).

Kui tagatiseks on tagatisraha, tuleb see esitada ELERING AS, Reg nr: 11022625, IBAN: EE282200221024551314 SWEDBANK, SWIFT kood/BIC: HABAEE2X

Tagatis peab kehtima vähemalt 01.07.2028. a. Tagatis vabaneb varem, kui pakkuja ei osutu vähempakkumise võitjaks või vähempakkumise võitnud tootja alustab tootmist enne vähempakkumise teates esitatud tootmise alustamise tähtpäeva ja pakkumises lubatud mahus. Pakkumise tagatise nõudmise ja tagastamise kohta on võimalik täpsemalt lugeda ELTS §-st 597.

V OSA: MENETLUS JA HALDUSALANE TEAVE
Hindamiskriteeriumid:
Pakkumiste reastamise kohta saab infot vähempakkumise määruse §-dest 19 ja 20.
     
VI OSA: LISATEAVE
Pakkumisele peavad olema lisatud kõik pakkumise tegemiseks vajalikud dokumendid digiallkirjastatud kujul ja saadetava faili maht ei tohi ületada 10 MB.

Täpsemalt saab infot pakkumise esitamise kohta vähempakkumise määruse §-dest 14–16.