Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi 2023. aasta kolmanda kvartali kogutulud vähenesid 50,2%, ulatudes 57,5 miljoni euroni. Suurem osa langusest oli seotud bilansienergia tuludega, mis vähenesid 45,3 miljoni euro võrra.

Võrreldes 2022. aasta III kvartaliga vähenesid elektri ülekandemahud 6,5% ja gaasi ülekandemahud 9,2%. Elektri ülekandetulud kasvasid 4,2% ehk 0,6 miljonit eurot ulatudes 13,9 miljoni euroni, gaasi ülekandetulud vähenesid 9,2% ehk 0,2 miljonit eurot.

Kui 2022. aastal olid energiahinnad ajalooliste tasemetega võrreldes kõrged, siis 2023. aasta kolmandas kvartalis olid elektrihinnad madalamad ja selle tulemusena oli võrgukadude kulu 2023. aastal 74,0% ehk 22,8 miljoni euro võrra väiksem kui 2022. aasta võrdlusperioodil.

Täiendavate investeeringute tulemusena suurenesid amortisatsioonikulud 2023. aasta teises kvartalis 0,7 miljoni euro võrra. Bilansienergiaga seotud kulud vähenesid kooskõlas vastavate tuludega. Kokku vähenesid tegevuskulud 13,0%, ulatudes 62,6 miljoni euroni.

Muutused intressikeskkonnas suurenesid finantstulusid, mis olid 2023. aasta kolmandas kvartalis 0,9 miljonit eurot. Intresside kasv suurendas finantskulusid 0,1 miljoni euro võrra 0,8 miljoni euroni.

Kokku kujunes kolmanda kvartali puhaskahjumiks 4,9 miljonit eurot.

Äritegevuse rahavoog oli positiivne 11,6 miljoni euro ulatuses, põhivarasse investeeriti 44,5 miljonit eurot, ülekoormustasusid laekus 46,9 miljonit eurot. Ettevõte maksis laene ja võlakirju tagasi 2,6 miljoni euro eest.

Ettevõtte varade kogumaht oli 1,4 miljardit eurot. Kohustuste kogusumma oli 1,0 miljardit eurot ja omakapital 402,4 miljonit eurot.

  30.09.23 30.09.22 31.12.22

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 98 273 146 373 229 287
Lühiajalised finantsinvesteeringud 90 000 82 000 50 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 58 235 64 783 73 280
Varud 21 637 22 736 22 398
Käibevara kokku 268 145 315 892 374 965
Investeeringud sidusettevõttesse 184 168 53
Põhivara 1 163 852 1 063 200 1 085 925
VARAD KOKKU 1 432 181 1 379 260 1 460 943

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 583 10 623 237 265
Lühiajalised muud kohustised 102 443 75 092 70 906
Lühiajalised kohustised kokku 113 026 85 715 308 171
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 68 826 304 304 76 759
Tulevaste perioodide tulud 847 945 627 313 676 511
Pikaajalised kohustised kokku 916 771 931 617 753 270
Kohustised kokku 1 029 797 1 017 332 1 061 441

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 18 721 17 850 151 762
Jaotamata omakapital 153 773 114 188 151 762
Omakapital kokku 402 384 361 928 399 502
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 432 181 1 379 260 1 460 943

 

Tuhandetes eurodes

  III Kvartal Jaanuar-september Aasta
2023 2022 2023 2022 2022
Müügitulu 55 038 113 557 175 345 248 919 386 975
Muud äritulud 2 434 1 884 6 822 5 778 7 589
Tööjõukulud 3 115 2 827 10 434 9 472 13 304
Põhivara kulum 12 373 11 687 37 788 35 460 47 675
Muud ärikulud 36 10 238 28 62
ÄRIKASUM -5 107 -9 466 18 152 -18 556 19 861
Finantstulud 930 112 3 260 162 197
Finantskulud 755 619 2 690 1 767 2 644
MAKSUEELNE KASUM -4 932 -9 973 18 722 -20 161 17 414
Tulumaks 0 0 2 340 0 0
PUHASKASUM -4 932 -9 973 16 382 -20 161 17 414
 

Tuhandetes eurodes

  III Kvartal Jaanuar-september Aasta
2023 2022 2023 2022 2022

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -4 932 -9 973 18 723 -20 160 17 414
Korrigeerimised
Kulum 12 373 11 687 37 788 35 460 47 675
Kokku käibevarade netomuutus -2 835 -15 369 16 741 -6 107 -18 740
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 1 776 -12 122 2 536 -4 285 14 775
Tasutud intressid -815 165 -3 702 -1 999 -2 056
Tulumaks dividendidelt -2 340 0 -2 340 -1 628 -1 628
Muud korrigeerimised 8 383 -14 341 53 523 -10 618 17 645
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 11 610 -39 953 123 269 -9 337 75 085

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -44 518 -28 881 -106 395 -80 964 -117 753
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 25 162 27 503 38 507 41 085 60 838
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -50 000 -15 000 -40 000 -40 000 -8 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 46 865 102 276 99 941 180 877 167 009
Investeeringud sidusettevõttesse 0 0 0 -45 -45
Laekunud põhivara müügist 0 3 127 30 114
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -22 491 85 901 -7 820 100 983 102 163

Rahavood finantseerimistegevusest

Lunastatud võlakirjad 0 0 -225 000 0 0
Tagasimakstud pangalaenud -2 637 -2 637 -7 916 -7 916 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -15 -10 -47 -25 -71
Sissemaks aktsiakapitali 0 0 -13 500 0 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 652 -2 647 -246 463 -7 941 -10 629
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus -13 533 43 301 -131 014 83 705 166 619
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 111 806 103 072 229 287 62 668 62 668
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 98 273 146 373 98 273 146 373 229 287
  30.09.23 30.09.22 31.12.22

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 98 273 146 373 229 287
Lühiajalised finantsinvesteeringud 90 000 82 000 50 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 58 235 64 783 73 280
Varud 21 637 22 736 22 398
Käibevara kokku 268 145 315 892 374 965
Investeeringud sidusettevõttesse 184 168 53
Põhivara 1 163 852 1 063 200 1 085 925
VARAD KOKKU 1 432 181 1 379 260 1 460 943

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 583 10 623 237 265
Lühiajalised muud kohustised 102 443 75 092 70 906
Lühiajalised kohustised kokku 113 026 85 715 308 171
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 68 826 304 304 76 759
Tulevaste perioodide tulud 847 945 627 313 676 511
Pikaajalised kohustised kokku 916 771 931 617 753 270
Kohustised kokku 1 029 797 1 017 332 1 061 441

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 18 721 17 850 151 762
Jaotamata omakapital 153 773 114 188 151 762
Omakapital kokku 402 384 361 928 399 502
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 432 181 1 379 260 1 460 943

 

Tuhandetes eurodes

  III Kvartal Jaanuar-september Aasta
2023 2022 2023 2022 2022
Müügitulu 55 038 113 557 175 345 248 919 386 975
Muud äritulud 2 434 1 884 6 822 5 778 7 589
Tööjõukulud 3 115 2 827 10 434 9 472 13 304
Põhivara kulum 12 373 11 687 37 788 35 460 47 675
Muud ärikulud 36 10 238 28 62
ÄRIKASUM -5 107 -9 466 18 152 -18 556 19 861
Finantstulud 930 112 3 260 162 197
Finantskulud 755 619 2 690 1 767 2 644
MAKSUEELNE KASUM -4 932 -9 973 18 722 -20 161 17 414
Tulumaks 0 0 2 340 0 0
PUHASKASUM -4 932 -9 973 16 382 -20 161 17 414
 

Tuhandetes eurodes

  III Kvartal Jaanuar-september Aasta
2023 2022 2023 2022 2022

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -4 932 -9 973 18 723 -20 160 17 414
Korrigeerimised
Kulum 12 373 11 687 37 788 35 460 47 675
Kokku käibevarade netomuutus -2 835 -15 369 16 741 -6 107 -18 740
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 1 776 -12 122 2 536 -4 285 14 775
Tasutud intressid -815 165 -3 702 -1 999 -2 056
Tulumaks dividendidelt -2 340 0 -2 340 -1 628 -1 628
Muud korrigeerimised 8 383 -14 341 53 523 -10 618 17 645
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 11 610 -39 953 123 269 -9 337 75 085

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -44 518 -28 881 -106 395 -80 964 -117 753
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 25 162 27 503 38 507 41 085 60 838
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -50 000 -15 000 -40 000 -40 000 -8 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 46 865 102 276 99 941 180 877 167 009
Investeeringud sidusettevõttesse 0 0 0 -45 -45
Laekunud põhivara müügist 0 3 127 30 114
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -22 491 85 901 -7 820 100 983 102 163

Rahavood finantseerimistegevusest

Lunastatud võlakirjad 0 0 -225 000 0 0
Tagasimakstud pangalaenud -2 637 -2 637 -7 916 -7 916 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -15 -10 -47 -25 -71
Sissemaks aktsiakapitali 0 0 -13 500 0 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 652 -2 647 -246 463 -7 941 -10 629
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus -13 533 43 301 -131 014 83 705 166 619
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 111 806 103 072 229 287 62 668 62 668
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 98 273 146 373 98 273 146 373 229 287