Liigu edasi põhisisu juurde

Elering teenis selle aasta üheksa kuu kokkuvõttes 91,3 miljoni euroni ulatuva tulude mahu juures 5,6 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 2,4 miljoni võrra vähem kui aasta tagasi samal ajal.

Tuludele avaldas prognoositavalt mõju juulis tehtud elektri ülekandeteenuse tariifide 7,6-protsendiline langetamine ning samuti Eestit läbiva elektri transiidi vähenemine seoses Leedu-Rootsi kaabli tööle hakkamisega. 

Nagu varasematelgi aastatel avaldas Eleringi kolmanda kvartali majandustulemustele olulist mõju sesoonsus - suvisel perioodil on elektri- ja gaasitarbimine väiksem ning samuti on madalam elektri ülekandeteenuse keskmine tariif võrreldes talvekuudega. Kolmandas kvartalis eraldi võetuna oli Eleringi tulude maht 23,6 ja puhaskahjum planeeritult 3,8 miljonit eurot, mis võimaldab aasta kokkuvõttes saavutada eesmärgiks seatud majandustulemused.

Eleringi üheksa kuu rahavoog äritegevusest oli 38,8 miljonit eurot ja investeeringud põhivarasse ulatusid 20,5 miljoni euroni. Rahavoog finantseerimisest viis välja 24,5 miljonit, millest 20 miljonit moodustasid omanikule makstud dividendid ja 4,5 miljonit pangalaenude tagasimaksed.

Eleringi varade maht oli kolmanda kvartali lõpu seisuga kokku 889,9 miljonit eurot ning omakapital 334,6 miljonit eurot.

Tuhandetes eurodes

  30.09.17 30.09.16

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 51 118 81 089
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 83 730 20 139
Käibevara kokku 134 848 101 228
Põhivara 755 115 762 969
VARAD KOKKU 889 963 864 197

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 1 190 1 190
Muud lühiajalised kohustused 27 649 21 693
Lühiajalised kohustused kokku 28 839 22 883
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 362 111 367 244
Muud pikaajalised kohustused 164 374 135 769
Pikaajalised kohustused kokku 526 485 503 013
KOHUSTUSED KOKKU 555 324 525 896

Omakapital

Aktsiakapital 189 890 189 890
Kohustuslik reservkapital 12 898 11 962
Jaotamata kasum 131 851 136 448
OMAKAPITAL KOKKU 334 639 338 301
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 889 963 864 197

 

Tuhandetes eurodes

  01.07.17 01.07.16
30.09.17 30.09.16
Müügitulu 23 201 23 964
Muud äritulud 360 363
Kaubad, toore, materjal ja teenused 12 619 10 320
Mitmesugused tegevuskulud 1 687 932
Tööjõukulud 1 612 1 596
Põhivara kulum 8 660 8 861
Muud ärikulud 18 -129
ÄRIKASUM -1 035 2 747
Finantstulud 19 1
Finantskulud 2 786 2 870
Puhaskasum -3 802 -121

Tuhandetes eurodes

  01.07.17 01.07.16
30.09.17 30.09.16

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -3 802 -121
Korrigeerimised
Kulum 8 660 8 861
Kokku käibevarade netomuutus -2 445 412
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 2 005 767
Muud korrigeerimised -8 262 -8 179
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU -3 844 1 739

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -8 490 -4 478
Laekunud ülekoormuse tulu eest 602 1 830
Laekunud põhivara müügist 59 31
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -7 829 -2 617

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -1 669 -10 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -1 669 -10 000
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -13 342 -10 877
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 64 460 91 966
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 51 118 81 089

Tuhandetes eurodes

  30.09.17 30.09.16

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 51 118 81 089
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 83 730 20 139
Käibevara kokku 134 848 101 228
Põhivara 755 115 762 969
VARAD KOKKU 889 963 864 197

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 1 190 1 190
Muud lühiajalised kohustused 27 649 21 693
Lühiajalised kohustused kokku 28 839 22 883
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 362 111 367 244
Muud pikaajalised kohustused 164 374 135 769
Pikaajalised kohustused kokku 526 485 503 013
KOHUSTUSED KOKKU 555 324 525 896

Omakapital

Aktsiakapital 189 890 189 890
Kohustuslik reservkapital 12 898 11 962
Jaotamata kasum 131 851 136 448
OMAKAPITAL KOKKU 334 639 338 301
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 889 963 864 197

 

Tuhandetes eurodes

  01.07.17 01.07.16
30.09.17 30.09.16
Müügitulu 23 201 23 964
Muud äritulud 360 363
Kaubad, toore, materjal ja teenused 12 619 10 320
Mitmesugused tegevuskulud 1 687 932
Tööjõukulud 1 612 1 596
Põhivara kulum 8 660 8 861
Muud ärikulud 18 -129
ÄRIKASUM -1 035 2 747
Finantstulud 19 1
Finantskulud 2 786 2 870
Puhaskasum -3 802 -121

Tuhandetes eurodes

  01.07.17 01.07.16
30.09.17 30.09.16

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -3 802 -121
Korrigeerimised
Kulum 8 660 8 861
Kokku käibevarade netomuutus -2 445 412
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 2 005 767
Muud korrigeerimised -8 262 -8 179
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU -3 844 1 739

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -8 490 -4 478
Laekunud ülekoormuse tulu eest 602 1 830
Laekunud põhivara müügist 59 31
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -7 829 -2 617

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -1 669 -10 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -1 669 -10 000
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -13 342 -10 877
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 64 460 91 966
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 51 118 81 089