Liigu edasi põhisisu juurde

Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 2016/631 (edaspidi: RfG) jõustumisega seonduvalt tuleb Elering AS-il uuendada alates 27.04.2019 oma elektri põhivõrguga liitumise protsesse ning nõudeid, mida reguleerib  dokument „Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimused“ ning sellega seotud dokumente. Elering esitas uuendatud liitumistingimused ja dokumendi „Elering AS liitumistasu ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika“ Konkurentsiametile kooskõlastamiseks ja avaliku konsultatsiooni läbi viimiseks 29.12.2018.

Ülejäänud elektri põhivõrguga liitumist reguleerivate dokumentide osas algatab Elering aga samaaegse avaliku konsultatsiooni, et tagada kõikide uuenduste osas Eleringi klientide ja sidusrühmade kaasamine.

Selgitame, et peamise uuendusena on muudetud liitumistingimuste ülesehitust, selle põhiosast ning lisadest on eraldatud klientide ja Eleringi elektripaigaldistele kohalduvad tehnilised nõuded, mille kehtestamine jääb vastavalt võrgueeskirja § 32 lg-le 5 Eleringi pädevusse. Toodud nõuded on koondatud teemade kaupa järgmistesse juhenditesse (edaspidi juhendid):

 • Kliendi elektripaigaldise tehnilised nõuded;
 • Kliendi elektripaigaldisega seotud andmevahetuse nõuded;
 • Kliendi elektriosa projekti koostamise ja modelleerimise nõuded;
 • Kliendi tootmismooduli katsetamise ja katsekava koostamise nõuded;
 • Põhivõrguettevõtja elektripaigaldiste tehnilised põhimõtted ja lahendused.

Liitumistingimuste üldosasse koondati liitumismenetluse protseduurilised tingimused ning lisadena sinna juurde kuuluvad taotluste vormid ja liitumislepingu tekst.

Teise suurema uuendusena on klientidel liitumisprotsessis aja võitmiseks võimalus täiendava tasu eest tellida Eleringilt enne liitumistaotluse esitamiseks vajalike toimingute lõpetamist oma elektripaigaldise liitumiseks võrgu eeluuringu läbiviimine ning hankedokumentide koostamine. Tegemist on liitumisele eelneva toiminguga, mille käigus koostatud tehnilised tingimused ning hankedokumendid on võimalik liitumislepingu täitmisel kasutusele võtta juhul kui liitumislepingus ette nähtud tööde maht ei ole muutunud ning põhivõrguettevõtjale liitumislepingu täitmisel kohalduvad tehniliste lahenduste põhimõtted ei ole muutunud. Toodud teenust hakkab reguleerima dokument „Elering AS elektri põhivõrguga liitumise lisateenuste tingimused“, mis on käesolevale kirjale lisatud arvamuse esitamiseks.

Järgnevalt on ära toodud ülevaade liitumismenetlustesse ja selle juhenditesse sisse viidud suurematest muudatustest:

 • Vähendasime ja täpsustasime elektriosa projektiga kliendilt küsitavate andmete hulka. Samuti võtsime liitumistingimustest välja kliendi kohustuse esitada elektriosa projekt Eleringile 6 kuud enne võrguühenduse pingestamist. Uute liitumistingimuste kohaselt tuleb elektriosa projekt esitada kooskõlastamiseks 50 päeva enne soovitavat pingestamist või sünkroniseerimist, kuid selle täiendamise vajadusel pingestamise või sünkroniseerimise soovitud aja edasi lükkumise risk jääb kliendile.
 • Oluliselt on klientide jaoks täpsustunud põhivõrguettevõtja ning kliendi poolt mõõtmiste, oleku- ning juhtimissignaalide ning nende edastamise tingimused. Lahti on kirjutatud sideühenduse nõuded ning andmemahud tootmismooduli (ka jaotusvõrkudega liituvate tootmismoodulite) tüübi kaupa.
 • Katsetuste ning elektriosa projekti koostamise juhendites toodud nõuded täna kehtivate nõuetega võrreldes oluliselt ei muutunud. Nõudeid on seoses RfG jõustumisega täpsustatud ning selgemalt esitatud.
 • Juhendis „Põhivõrguettevõtja elektripaigaldiste tehnilised põhimõtted ja lahendused“ on selgemini välja toodud, et antud juhendi järgi kavandab Elering oma elektrivõrgu tehnilisi lahendusi juhul kui liitumine tingib uue alajaama ehitust. Selline regulatsioon lubab olemasolevates alajaamades kasutada klientidele liitumise ühenduse rajamiseks paindlikumaid lahendusi, kuid jätab lõpliku lahenduse otsustamisel kaalutlusõiguse Eleringile.
 • Uuena on Põhivõrguettevõtja elektripaigaldiste tehniliste põhimõtete ja lahenduste juhendis välja toodud põhimõte, et 2-tunnise rikkelise katkestusaja likvideerimise tingimuseks on kahe üheahelalise alajaama toiteliinide rajamine. Tarbimiskoha osas, mille toiteks on rajatud või rajatakse üks kaheahelaline õhuliin, on täiendatud põhivõrguettevõtja õigust plaanilise toitekatkestuse saamiseks.
 • Juhendites on läbivalt uuendatud mõisteid, tehtud täpsustusi ning teisi vähemolulisi muudatusi.

Palume turuosalistel esitada omapoolsed ettepanekud ja seisukohad juhendite ja lisateenuste tingimuste kohta hiljemalt 21. jaanuariks 2019.a kirjalikult aadressil mirjam.pihlak@elering.ee. Liitumistingimuste ja metoodikaga seotud arvamuste esitamiseks palume Teil jälgida avaliku konsultatsiooni tingimusi Konkurentsiameti veebilehelt.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg