Liigu edasi põhisisu juurde

Euroopa ühise energiaturu mudel sisaldab nii ühise piiriülese kaubanduse toimimise reeglistikku kui ka harmoniseeritud bilansihalduse eesmärki. Ühise energiaturu loomiseks harmoniseeritakse üle Euroopa bilansihaldus koos reguleerimisturuga Elektrisüsteemi tasakaalustamise võrgueeskirjale (EL) 2017/2195. Kogu elektrisüsteemi tasakaalustamise võrgueeskirja alusel avaldatavad metoodikad ja ajakava on avaldatud vastaval Entso-E veebilehel: https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/ 

EB GL All relevant TSOs and ENTSO-E tasks

 

 

Allolevatest sakkidest leiate info Baltikumi bilansihalduse harmoniseerimise ja ühtse reguleerimisturu loomisega seotud arengute kohta aastatel 2014-2018.

Lisaküsimuste korral palun pöörduge:

Kristofer Vare
E-post: Kristofer.Vare@elering.ee 

2017. aasta veebruaris avalikustasid Baltimaade süsteemihaldurid Elering AS, AS “Augstsprieguma tīkls” ja Litgrid AB (edaspidi: süsteemihaldurid)  dokumendi nimega„ Baltic Imbalance Settlement Model Document“ , mis käsitleb Baltikumi harmoniseeritud bilansiselgituse mudelit (edaspidi: mudel). Kõnealune dokument edastati kõikidele Baltikumis tegutsevatele bilansihalduritele ning on ühtlasi avaldatud ka süsteemihaldurite veebilehtedel.

2017. aasta aprillis pöördusid süsteemihaldurid ühiskirjas Baltimaade regulaatorite poole palvega saada regulaatorite poolne toetus muudatuste elluviimiseks, mis võimaldaksid mudeli kasutuselevõttu süsteemihaldurite poolt esitletud korras alates 2018. aasta 1. jaanuarist. Oma vastuskirjas kiitsid regulaatorid süsteemihaldurite püüdlusi elektrituru arendamise vallas, ent toonitasid, et väljapakutud mudeli rakendamise eelduseks on selle mittevastuolulisus kehtiva seaduskorraga.

Arvestades, et seaduste sh Euroopa Liidu määruse „Guidelines on Electricity Balancing“ jõustumine võib võtta oodatust kauem, on süsteemihaldurid otsustanud mudeli täieliku edasilükkamise asemel teha muudatusi eelnevalt esitletud mudelis, täiendades seda eraldi rakenduskavaga aastaks 2018. Selle kohaselt muutub ajutiselt näiteks süsteemihaldurite poolt ebabilansi hindade avaldamise tähtaeg. Aastaks 2018 kaasnev erand jääb kehtima terve aasta vältel ning kuniks uus seadusandlus on jõustunud ning regulatoorid on jõudnud uued tüüptingimused heaks kiita.

Süsteemihaldurite poolt väljatöötatud mudeli uus rakenduskava on leitav allolevast manusest.

Süsteemihalduritel – Elering AS, AS “Augstsprieguma tīkls” ja Litgrid AB – on hea meel teatada, et Baltikumis on jõutud üksmeelele ühise harmoniseeritud bilansiselgituse mudeli uue ettepaneku osas, mis rakenduks 2018. aasta jaanuarikuust.

Ühiste reeglite väljatöötamisel arvestati turuosaliste poolt avaliku konsultatsiooni korras laekunud tagasisidega, mudeli vastavusega Euroopa Elektrisüsteemi tasakaalustamise võrgueeskirja nõuetele (Guidelines on Electricity Balancing) ning põhimõtteid, mis hõlbustaks Baltikumi ja Põhjamaade reguleerimisturgude edasist lõimumist.

Balti süsteemihaldurite poolt koostatud ettepanekud harmoniseeritud bilansiselgituse mudelit tutvustav dokument on leitav manusest. Samuti on oodatud ka turuosaliste poolsed kommentaarid ja tagasiside bilansiselgituse mudeli osas. Palume esitada tagasiside kirjalikult (vabas vormis) hiljemalt 18. märtsiks, adresseerides need kristofer.vare@elering.ee

Uue mudeli raames on igal süsteemihalduril järgnevalt kavas koostada muudatusettepanekud bilansilepingu tüüptingimuste kohta, mis esitatakse kooskõlastamisele ja kinnitamiseks asjaomase riigi regulaatorile.

Baltimaade elektrisüsteemihaldurid Elering, Augstsprieguma tikls ja Litgrid on sõlminud lepingu, et hõlbustada tasakaalustamis- ehk reguleerimistoodete efektiivset vahendamist Baltikumis. 2016. aasta novembris võeti Baltimaades kasutusele ühisel standardil põhinev reguleerimistoode — käsitsi aktiveeritav sageduse taastamise reserv (inglise keeles manual frequency restoration reserve ehk lühidalt mFRR).

Ühistele kriteeriumitele vastavat reguleerimistoodet hakatakse Baltikumis kasutama reaalajas elektrisüsteemi bilansi tasakaalustamisel normaaltingimustes ning samuti ka avariiliste olukordadega toimetulekuks. Kui varasemalt toimus reguleerimisteenuse vahendamine kahepoolsete lepingute alusel – reguleerimisreservide pakkujad osutasid reguleerimisteenust piirkonna süsteemihalduriga sõlmitud kahepoolsete lepingute alusel ning süsteemihaldurid seejärel vahendasid reguleerimispakkumisi piiriüleselt omakorda omavahel sõlmitud lepingute alusel, siis leppe sõlmimise järel saab iga süsteemihaldur reguleerimispakkumisi aktiveerida kõiki reguleerimispakkumisi koondava Baltikumi ühise reguleerimispakkumiste nimekirja hulgast.

Aastal 2018 käivituv Baltikumi ühine reguleerimisturg suurendab efektiivsust veelgi — Baltikumi bilansipiirkonda hakatakse juhtima koordineeritult soodsaima hinnaga reguleerimispakkumiste aktiveerimisel eeliskorras.

Baltikumi süsteemihaldurid tutvustasid turuosalistele standardtootele kehtivaid tingimusi avaliku konsultatsiooni vormis ning saadud tagasiside võeti arvesse lõplike kriteeriumite väljatöötamisel.Eelpool kirjeldatu on olnud oluline arenguetapp ühise reguleerimisturu loomisel eesmärgiga soodustada piiriülest konkurentsi, suurendada kuluefektiivust ning tõsta elektrisüsteemide varustuskindluse taset. Kohaliku reguleerimisturu käivitumise järgselt on Balti süsteemihaldurid seadnud sihiks laiendada reguleerimisreservide alast koostööd Põhjamaadega ning edasist integreerimist Läänemere regiooniga.

Rohkem teavet bilansi tagamise eeskirjadest ning reguleerimisreservide pakkumiste tingimuste kohta leiate siit.

Elering koos Läti ja Leedu süsteemihalduritega Augstsprieguma tīkls ja Litgrid annab teada ja kutsub turuosalisi osalema Baltikumi bilansiselgituse ja standard reguleerimistoote harmoniseerimise avalikul konsultatsioonil.

Avalik konsultatsioon kestab 27.juunist kuni 15. augustini (k.a).

Turuosaliste tagasiside süsteemihalduritele on väga oodatud. Pärast tagasiside laekumist tuleb igal süsteemihalduril koostada ja kooskõlastada uued bilansilepingu tüüptingimused ja ebabilansi hinnakujunduse põhimõtted bilansihalduritele, samuti reguleerimisturu tüüptingimused reguleerimisteenuse pakkujatele. Nimetatud tüüptingimused jõustuvad 1. jaanuarist 2018.

Igal turuosalisel on võimalik esitada kirjalik tagasiside inglise keeles või oma riigi keeles, saates selle otse oma süsteemihaldurile järgmistele kontaktidele:

Igal turuosalisel on võimalik esitada kirjalik tagasiside inglise keeles, saates selle süsteemihaldurite koondkontaktile:

 • elektroonselt aadressile consultations@ast.lv; või
 • kirjalikult, adresseerides selle: AS “Augstsprieguma tīkls”, Dārzciema iela 86, LV-1073, Ms. Kristine Marcina

Avalikule konsultatsioonile esitatavad dokumendid on allalaetavad allolevast manusest.

Aastaks 2018 kavandatava ühise reguleerimisturu loomisel on olulise sammuna eelnevalt vajalik ühtlustada Baltikumi koordineeritud bilansipiirkonna siseselt rakendatavad bilansihalduse reeglid. Eesmärgiks on luua ühesed, läbipaistvad ning võrdse kohtlemise põhimõtteid järgivad tingimused, mis oleksid seejuures vastavuses ENTSO-E tasakaalustamise eeskirjas välja toodud nõuetega ning arvestaksid samal ajal ka Põhjamaades kehtivat bilansihalduse korda.

Eleringi tellimusel viis Pöyry Management Consulting koostöös Baltimaade süsteemihalduritega läbi uuringu "Baltic's balance management model study and harmonisation plan towards EU energy markets model", mille käigus kaardistati ja analüüsiti võimalusi Baltikumi ühise bilansihalduse mudeli harmoniseerimiseks süsteemihalduri ja bilansihalduri tasandil. Nimetatud uuring teostati perioodil 08.2015 – 04.2016.

Baltikumis tegutsevate bilansihaldurite bilansiselgituse harmoniseerimisel on eesmärgiks saavutada Baltikumi siseselt ühine seisukoht näiteks portfelli mudeli, bilansienergia hinna ja tasude kujundamise ning bilansiteenuses sisalduvate kulude struktuuri osas.

Järgmise sammuna koostavad süsteemihaldurid bilansihalduse harmoniseerimise avaliku konsultatsiooni dokumendi, mis edastatakse suve hakul bilansihalduritele tagasiside saamiseks. Otsus harmoniseeritud Baltikumi bilansihalduse mudeli osas langetatakse süsteemihaldurite poolt aasta lõpuks mudeli jõustumisega alates aastast 2018.

Põhja- ja Baltimaade ühise reguleerimisturu loomine on üks  Balti energiaturgude ühendamise plaanis (BEMIP) fikseeritud tegevustest turu arendamisel. Euroopa tasemel on bilansiturgude ühtlustamine ja integreerimine sätestatud Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate katusorganisatsiooni ENTSO-E ette valmistatud tasakaalustamise võrgueeskirjas.

Allolevast manusest leiate Pöyry poolt koostatud Baltikumi bilansihalduse mudeli uuringudokumendi.

Valmistamaks ette Elektrisüsteemi tasakaalustamise võrgueeskirja (Guidelines on Electricity Balancing) nõuete rakendamist, algatati ENTSO-E poolt vastavate pilootprojektide läbiviimine. Põhjamaade süsteemihaldurite ettepanekul uuriti pilootprojektide raames reguleerimisreservide alase koostöö võimalusi Põhjamaade ja nende naaberriikide vahel.

Vastav uuring Põhjamaade ja Baltikumi reguleerimisreservide alase koostöö kohta teostati Baltikumi ja Soome süsteemihaldurite poolt perioodiga 05.2014-11.2014. Teostatavuse uuringus on ära toodud soovitused sammude osas, mis süvendaksid järk- järgult reguleerimisreservide alast koostööd Põhjamaade ja Balti riikide vahel lõppeesmärgiga luua ühine Põhja-Balti reguleerimisturg.

Uuringu tulemuste kohaselt jaotati edasised sammud koostööle järgmiselt:

1. Olemasoleva süsteemihalduritevahelise koostöö edasiarendus. Mh sisaldaks see:

 • Eleringi ja Fingridi vahel toimiva reservidealase koostöö põhimõtete laiendamist peale NordBalt kaabli kasutuselevõttu ka Litgridi ja Svenska Kraftnäti vahele ning selle koostöö põhimõtete harmoniseerimist; ja
 • Võimaluste loomist reservvõimsuste kasutamiseks, mis asuvad väljaspool alalisvoolukaablitega ühendatud piirkondasid.

2. Balti riikide ühise koordineeritud bilansipiirkonna (nn. CoBA) moodustamine, mis sisaldab:

 • Ühist avatud tarne lepingut, et süsteemide piiriülese ebabilansi kulu jaotuks TSOde vahel samadel alustel ja võimalikult efektiivselt.
 • Balti riikide ühist bilansiturgu koos ühise reguleerimispakkumiste nimekirjaga, ühise standardtootega, ühiste standardtoote aktiveerimise põhimõtetega, ühise reguleerimisenergia hinnakujundusega.
 • Harmoniseeritud bilansihaldust (bilansi planeerimine, juhtimine, selgitamine, ebabilansi hind) ning ühist IT lahendust kogu bilansihalduse jaoks.
 • Lisaks on Balti riikide ühise koordineeritud bilansipiirkonna loomiseks vaja välja kujundada ka põhimõtted koostööks kolmandate riikidega.

3. Põhjamaade ja Balti riikide bilansiturgude vahelise koostöö süvendamine valmistamaks ette ühise reguleerimisturu loomist. Muuhulgas         sisaldab see mõlema piirkonna reguleerimisreservide standardtoodete harmoniseerimist, bilansiturgud tegutsemise põhimõtete harmoniseerimist, Põhjamaade ja Baltikumi reguleerimispakkumiste nimekirjade vahetust.

4. Ühise Põhja-Balti bilansituru loomine kui lõppeesmärk.

Kõnealuse uuringu dokument on leitav allpool manusest.

2017. aasta veebruaris avalikustasid Baltimaade süsteemihaldurid Elering AS, AS “Augstsprieguma tīkls” ja Litgrid AB (edaspidi: süsteemihaldurid)  dokumendi nimega„ Baltic Imbalance Settlement Model Document“ , mis käsitleb Baltikumi harmoniseeritud bilansiselgituse mudelit (edaspidi: mudel). Kõnealune dokument edastati kõikidele Baltikumis tegutsevatele bilansihalduritele ning on ühtlasi avaldatud ka süsteemihaldurite veebilehtedel.

2017. aasta aprillis pöördusid süsteemihaldurid ühiskirjas Baltimaade regulaatorite poole palvega saada regulaatorite poolne toetus muudatuste elluviimiseks, mis võimaldaksid mudeli kasutuselevõttu süsteemihaldurite poolt esitletud korras alates 2018. aasta 1. jaanuarist. Oma vastuskirjas kiitsid regulaatorid süsteemihaldurite püüdlusi elektrituru arendamise vallas, ent toonitasid, et väljapakutud mudeli rakendamise eelduseks on selle mittevastuolulisus kehtiva seaduskorraga.

Arvestades, et seaduste sh Euroopa Liidu määruse „Guidelines on Electricity Balancing“ jõustumine võib võtta oodatust kauem, on süsteemihaldurid otsustanud mudeli täieliku edasilükkamise asemel teha muudatusi eelnevalt esitletud mudelis, täiendades seda eraldi rakenduskavaga aastaks 2018. Selle kohaselt muutub ajutiselt näiteks süsteemihaldurite poolt ebabilansi hindade avaldamise tähtaeg. Aastaks 2018 kaasnev erand jääb kehtima terve aasta vältel ning kuniks uus seadusandlus on jõustunud ning regulatoorid on jõudnud uued tüüptingimused heaks kiita.

Süsteemihaldurite poolt väljatöötatud mudeli uus rakenduskava on leitav allolevast manusest.

Süsteemihalduritel – Elering AS, AS “Augstsprieguma tīkls” ja Litgrid AB – on hea meel teatada, et Baltikumis on jõutud üksmeelele ühise harmoniseeritud bilansiselgituse mudeli uue ettepaneku osas, mis rakenduks 2018. aasta jaanuarikuust.

Ühiste reeglite väljatöötamisel arvestati turuosaliste poolt avaliku konsultatsiooni korras laekunud tagasisidega, mudeli vastavusega Euroopa Elektrisüsteemi tasakaalustamise võrgueeskirja nõuetele (Guidelines on Electricity Balancing) ning põhimõtteid, mis hõlbustaks Baltikumi ja Põhjamaade reguleerimisturgude edasist lõimumist.

Balti süsteemihaldurite poolt koostatud ettepanekud harmoniseeritud bilansiselgituse mudelit tutvustav dokument on leitav manusest. Samuti on oodatud ka turuosaliste poolsed kommentaarid ja tagasiside bilansiselgituse mudeli osas. Palume esitada tagasiside kirjalikult (vabas vormis) hiljemalt 18. märtsiks, adresseerides need kristofer.vare@elering.ee

Uue mudeli raames on igal süsteemihalduril järgnevalt kavas koostada muudatusettepanekud bilansilepingu tüüptingimuste kohta, mis esitatakse kooskõlastamisele ja kinnitamiseks asjaomase riigi regulaatorile.

Baltimaade elektrisüsteemihaldurid Elering, Augstsprieguma tikls ja Litgrid on sõlminud lepingu, et hõlbustada tasakaalustamis- ehk reguleerimistoodete efektiivset vahendamist Baltikumis. 2016. aasta novembris võeti Baltimaades kasutusele ühisel standardil põhinev reguleerimistoode — käsitsi aktiveeritav sageduse taastamise reserv (inglise keeles manual frequency restoration reserve ehk lühidalt mFRR).

Ühistele kriteeriumitele vastavat reguleerimistoodet hakatakse Baltikumis kasutama reaalajas elektrisüsteemi bilansi tasakaalustamisel normaaltingimustes ning samuti ka avariiliste olukordadega toimetulekuks. Kui varasemalt toimus reguleerimisteenuse vahendamine kahepoolsete lepingute alusel – reguleerimisreservide pakkujad osutasid reguleerimisteenust piirkonna süsteemihalduriga sõlmitud kahepoolsete lepingute alusel ning süsteemihaldurid seejärel vahendasid reguleerimispakkumisi piiriüleselt omakorda omavahel sõlmitud lepingute alusel, siis leppe sõlmimise järel saab iga süsteemihaldur reguleerimispakkumisi aktiveerida kõiki reguleerimispakkumisi koondava Baltikumi ühise reguleerimispakkumiste nimekirja hulgast.

Aastal 2018 käivituv Baltikumi ühine reguleerimisturg suurendab efektiivsust veelgi — Baltikumi bilansipiirkonda hakatakse juhtima koordineeritult soodsaima hinnaga reguleerimispakkumiste aktiveerimisel eeliskorras.

Baltikumi süsteemihaldurid tutvustasid turuosalistele standardtootele kehtivaid tingimusi avaliku konsultatsiooni vormis ning saadud tagasiside võeti arvesse lõplike kriteeriumite väljatöötamisel.Eelpool kirjeldatu on olnud oluline arenguetapp ühise reguleerimisturu loomisel eesmärgiga soodustada piiriülest konkurentsi, suurendada kuluefektiivust ning tõsta elektrisüsteemide varustuskindluse taset. Kohaliku reguleerimisturu käivitumise järgselt on Balti süsteemihaldurid seadnud sihiks laiendada reguleerimisreservide alast koostööd Põhjamaadega ning edasist integreerimist Läänemere regiooniga.

Rohkem teavet bilansi tagamise eeskirjadest ning reguleerimisreservide pakkumiste tingimuste kohta leiate siit.

Baltikumi bilansiselgituse ja standard reguleerimistoote harmoniseerimise avaliku konsultatsiooni tagasiside dokumendid on leitavad allpool asuvast manusest.

Elering koos Läti ja Leedu süsteemihalduritega Augstsprieguma tīkls ja Litgrid annab teada ja kutsub turuosalisi osalema Baltikumi bilansiselgituse ja standard reguleerimistoote harmoniseerimise avalikul konsultatsioonil.

Avalik konsultatsioon kestab 27.juunist kuni 15. augustini (k.a).

Turuosaliste tagasiside süsteemihalduritele on väga oodatud. Pärast tagasiside laekumist tuleb igal süsteemihalduril koostada ja kooskõlastada uued bilansilepingu tüüptingimused ja ebabilansi hinnakujunduse põhimõtted bilansihalduritele, samuti reguleerimisturu tüüptingimused reguleerimisteenuse pakkujatele. Nimetatud tüüptingimused jõustuvad 1. jaanuarist 2018.

Igal turuosalisel on võimalik esitada kirjalik tagasiside inglise keeles või oma riigi keeles, saates selle otse oma süsteemihaldurile järgmistele kontaktidele:

Igal turuosalisel on võimalik esitada kirjalik tagasiside inglise keeles, saates selle süsteemihaldurite koondkontaktile:

 • elektroonselt aadressile consultations@ast.lv; või
 • kirjalikult, adresseerides selle: AS “Augstsprieguma tīkls”, Dārzciema iela 86, LV-1073, Ms. Kristine Marcina

Avalikule konsultatsioonile esitatavad dokumendid on allalaetavad allolevast manusest.

Aastaks 2018 kavandatava ühise reguleerimisturu loomisel on olulise sammuna eelnevalt vajalik ühtlustada Baltikumi koordineeritud bilansipiirkonna siseselt rakendatavad bilansihalduse reeglid. Eesmärgiks on luua ühesed, läbipaistvad ning võrdse kohtlemise põhimõtteid järgivad tingimused, mis oleksid seejuures vastavuses ENTSO-E tasakaalustamise eeskirjas välja toodud nõuetega ning arvestaksid samal ajal ka Põhjamaades kehtivat bilansihalduse korda.

Eleringi tellimusel viis Pöyry Management Consulting koostöös Baltimaade süsteemihalduritega läbi uuringu "Baltic's balance management model study and harmonisation plan towards EU energy markets model", mille käigus kaardistati ja analüüsiti võimalusi Baltikumi ühise bilansihalduse mudeli harmoniseerimiseks süsteemihalduri ja bilansihalduri tasandil. Nimetatud uuring teostati perioodil 08.2015 – 04.2016.

Baltikumis tegutsevate bilansihaldurite bilansiselgituse harmoniseerimisel on eesmärgiks saavutada Baltikumi siseselt ühine seisukoht näiteks portfelli mudeli, bilansienergia hinna ja tasude kujundamise ning bilansiteenuses sisalduvate kulude struktuuri osas.

Järgmise sammuna koostavad süsteemihaldurid bilansihalduse harmoniseerimise avaliku konsultatsiooni dokumendi, mis edastatakse suve hakul bilansihalduritele tagasiside saamiseks. Otsus harmoniseeritud Baltikumi bilansihalduse mudeli osas langetatakse süsteemihaldurite poolt aasta lõpuks mudeli jõustumisega alates aastast 2018.

Põhja- ja Baltimaade ühise reguleerimisturu loomine on üks  Balti energiaturgude ühendamise plaanis (BEMIP) fikseeritud tegevustest turu arendamisel. Euroopa tasemel on bilansiturgude ühtlustamine ja integreerimine sätestatud Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate katusorganisatsiooni ENTSO-E ette valmistatud tasakaalustamise võrgueeskirjas.

Allolevast manusest leiate Pöyry poolt koostatud Baltikumi bilansihalduse mudeli uuringudokumendi.

Valmistamaks ette Elektrisüsteemi tasakaalustamise võrgueeskirja (Guidelines on Electricity Balancing) nõuete rakendamist, algatati ENTSO-E poolt vastavate pilootprojektide läbiviimine. Põhjamaade süsteemihaldurite ettepanekul uuriti pilootprojektide raames reguleerimisreservide alase koostöö võimalusi Põhjamaade ja nende naaberriikide vahel.

Vastav uuring Põhjamaade ja Baltikumi reguleerimisreservide alase koostöö kohta teostati Baltikumi ja Soome süsteemihaldurite poolt perioodiga 05.2014-11.2014. Teostatavuse uuringus on ära toodud soovitused sammude osas, mis süvendaksid järk- järgult reguleerimisreservide alast koostööd Põhjamaade ja Balti riikide vahel lõppeesmärgiga luua ühine Põhja-Balti reguleerimisturg.

Uuringu tulemuste kohaselt jaotati edasised sammud koostööle järgmiselt:

1. Olemasoleva süsteemihalduritevahelise koostöö edasiarendus. Mh sisaldaks see:

 • Eleringi ja Fingridi vahel toimiva reservidealase koostöö põhimõtete laiendamist peale NordBalt kaabli kasutuselevõttu ka Litgridi ja Svenska Kraftnäti vahele ning selle koostöö põhimõtete harmoniseerimist; ja
 • Võimaluste loomist reservvõimsuste kasutamiseks, mis asuvad väljaspool alalisvoolukaablitega ühendatud piirkondasid.

2. Balti riikide ühise koordineeritud bilansipiirkonna (nn. CoBA) moodustamine, mis sisaldab:

 • Ühist avatud tarne lepingut, et süsteemide piiriülese ebabilansi kulu jaotuks TSOde vahel samadel alustel ja võimalikult efektiivselt.
 • Balti riikide ühist bilansiturgu koos ühise reguleerimispakkumiste nimekirjaga, ühise standardtootega, ühiste standardtoote aktiveerimise põhimõtetega, ühise reguleerimisenergia hinnakujundusega.
 • Harmoniseeritud bilansihaldust (bilansi planeerimine, juhtimine, selgitamine, ebabilansi hind) ning ühist IT lahendust kogu bilansihalduse jaoks.
 • Lisaks on Balti riikide ühise koordineeritud bilansipiirkonna loomiseks vaja välja kujundada ka põhimõtted koostööks kolmandate riikidega.

3. Põhjamaade ja Balti riikide bilansiturgude vahelise koostöö süvendamine valmistamaks ette ühise reguleerimisturu loomist. Muuhulgas         sisaldab see mõlema piirkonna reguleerimisreservide standardtoodete harmoniseerimist, bilansiturgud tegutsemise põhimõtete harmoniseerimist, Põhjamaade ja Baltikumi reguleerimispakkumiste nimekirjade vahetust.

4. Ühise Põhja-Balti bilansituru loomine kui lõppeesmärk.

Kõnealuse uuringu dokument on leitav allpool manusest.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Failid Kontaktid Book page Konsultatsioon Hooldustööd