Liigu edasi põhisisu juurde

Ülevaade

Eleringi tulud olid selle aasta kolmandas kvartalis 24,3 miljonit eurot, ärikasum 2,7 miljonit eurot ja puhaskahjum 0,1 miljonit eurot.

Tulud langesid võrreldes 2015. aasta kolmanda kvartaliga 2,5 miljoni euro võrra peamiselt seetõttu, et aasta eest teenis ettevõte erakorralisi tulusid. Ärikulud vähenesid aastases võrdluses 1,1 miljoni euro võrra ning finantskulud jäid eelmise aastaga võrreldes samale tasemele. Selle tulemusel vähenes puhaskasum 1,5 miljoni euro võrra.

Rahavoona äritegevusest laekus kolmandas kvartalis Eleringile 1,7 miljonit eurot. Põhivara soetuse eest tasuti 4,5 miljonit eurot ning riikidevahelistest ülekandevõimsuse oksjonitest laekus 1,8 miljonit eurot. Kokku seega neto rahavoog investeerimisest oli 2,6 miljonit eurot. Finantseerimise rahavoogude all kajastus kolmandas kvartalis laenu tagasimakse mahus 10,0 miljonit eurot. Kokku vähenes rahajääk eelneva tulemusena 10,9 miljoni euro võrra.

Eleringi varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 864,2 ning omakapital 338,3 miljonit eurot.

Tuhandetes eurodes 30.09.16 30.09.15 *

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 81 089 37 507
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 20 139 20 432
Käibevara kokku 101 228 57 940
Põhivara 762 969 767 831
VARAD KOKKU 864 197 825 771

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 1 190 1 190
Muud lühiajalised kohustused 21 693 17 423
Lühiajalised kohustused kokku 22 883 18 614
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 367 244 379 037
Muud pikaajalised kohustused 135 769 119 048
Pikaajalised kohustused kokku 503 013 498 085
KOHUSTUSED KOKKU 525 896 516 699

Omakapital

Aktsiakapital 189 890 149 890
Kohustuslik reservkapital 11 962 10 743
Jaotamata kasum 136 448 147 940
OMAKAPITAL KOKKU 338 301 308 573
Mittekontrollitav osalus 0 498
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 864 197 825 771

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes 01.07.16
30.09.16
01.07.15
30.09.15*
Müügitulu 23 964 24 446
Muud äritulud 363 2 424
Kaubad, toore, materjal ja teenused 10 320 10 640
Mitmesugused tegevuskulud 932 929
Tööjõukulud 1 596 1 600
Põhivara kulum 8 861 9 429
Muud ärikulud -129 53
ÄRIKASUM 2 747 4 218
Finantstulud 1 9
Finantskulud 2 870 2 847
Puhaskasum -121 1 380
s.h Emaettevõtja osa kasumist 0 1 386
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist 0 -6

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes 01.07.16
30.09.16
01.07.15
30.09.15*

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -121 1 380
Korrigeerimised
Kulum 8 861 9 429
Kokku käibevarade netomuutus 412 -984
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 767 367
Muud korrigeerimised -8 179 -8 104
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 1 739 2 088

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -4 478 -9 701
Laekunud ülekoormuse tulu eest 1 830 9 769
Muud investeeringud 0 -4 387
Laekunud põhivara müügist 31 0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 617 -4 319

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -10 000 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -10 000 0
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -10 877 -2 231
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 91 966 39 738
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 81 089 37 507

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes 30.09.16 30.09.15 *

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 81 089 37 507
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 20 139 20 432
Käibevara kokku 101 228 57 940
Põhivara 762 969 767 831
VARAD KOKKU 864 197 825 771

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 1 190 1 190
Muud lühiajalised kohustused 21 693 17 423
Lühiajalised kohustused kokku 22 883 18 614
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 367 244 379 037
Muud pikaajalised kohustused 135 769 119 048
Pikaajalised kohustused kokku 503 013 498 085
KOHUSTUSED KOKKU 525 896 516 699

Omakapital

Aktsiakapital 189 890 149 890
Kohustuslik reservkapital 11 962 10 743
Jaotamata kasum 136 448 147 940
OMAKAPITAL KOKKU 338 301 308 573
Mittekontrollitav osalus 0 498
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 864 197 825 771

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes 01.07.16
30.09.16
01.07.15
30.09.15*
Müügitulu 23 964 24 446
Muud äritulud 363 2 424
Kaubad, toore, materjal ja teenused 10 320 10 640
Mitmesugused tegevuskulud 932 929
Tööjõukulud 1 596 1 600
Põhivara kulum 8 861 9 429
Muud ärikulud -129 53
ÄRIKASUM 2 747 4 218
Finantstulud 1 9
Finantskulud 2 870 2 847
Puhaskasum -121 1 380
s.h Emaettevõtja osa kasumist 0 1 386
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist 0 -6

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes 01.07.16
30.09.16
01.07.15
30.09.15*

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -121 1 380
Korrigeerimised
Kulum 8 861 9 429
Kokku käibevarade netomuutus 412 -984
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 767 367
Muud korrigeerimised -8 179 -8 104
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 1 739 2 088

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -4 478 -9 701
Laekunud ülekoormuse tulu eest 1 830 9 769
Muud investeeringud 0 -4 387
Laekunud põhivara müügist 31 0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 617 -4 319

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -10 000 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -10 000 0
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -10 877 -2 231
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 91 966 39 738
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 81 089 37 507

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid