Liigu edasi põhisisu juurde

I. Üle 1 MW tootmisseadmega tootjad

 

Elering AS-il (edaspidi: menetleja) on elektrituruseaduse (edaspidi: ELTS) järgi vastava taotluse korral kohustus selgitada välja iga ELTS § 59 lg 2 alusel makstava taastuvenergia toetuse saajaks kvalifitseeruda sooviv tootja vastavalt ELTS § 59 lg 22 punktidele 1–4. Kuna taastuvenergia toetus on riigiabi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses, järgib menetleja selle andmisel ja toetuse saajaks kvalifitseerimisel Euroopa Komisjoni keskkonna- ja energiaalase riigiabi suuniseid ning Euroopa Komisjoni asjakohast riigiabi andmist lubavat otsust. Samuti lähtub menetleja taotluste menetlemisel lisaks ELTS-ile haldusmenetlusseadusest.

Taotluse menetlemise viib läbi taastuvenergia talitus. Lisaks moodustab menetleja taotluse hindamiseks komisjoni. Menetleja kaasab vajadusel komisjoni töösse või eksperthinnangute saamiseks väliseid sõltumatuid eksperte.

Eelnevast lähtuvast palume arvesse võtta:

 1. ELTS § 59 lg 22 järgi on vähemalt ühemegavatise (1 MW) elektrilise võimsusega tootmisseadmega toodetud elektrienergia eest tootjal õigus taotleda ELTS § 59 lg 2 nimetatud taastuvenergia toetust, kui tootja on hiljemalt 2016. aasta 31. detsembri seisuga alustanud seda tootmisseadet puudutava investeerimisprojekti osas töödega vähemalt ühel järgnevatest viisidest:
  1. alustanud elektrienergia tootmist (aluse olemasolu hindamisel arvestatakse mh asjakohaseid riigiabi suuniseid ja riigiabi otsust);
  2. alustanud seda investeeringut puudutavate ehitustöödega (aluse olemasolu hindamisel arvestatakse mh asjakohaseid riigiabi suuniseid ja riigiabi otsust;
  3. võtnud endale kindla kohustuse tellida seadmeid tootmisseadme rajamiseks (aluse olemasolu hindamisel arvestatakse mh asjakohaseid riigiabi suuniseid ja riigiabi otsust;
  4. võtnud mis tahes muu kohustuse, mis muudab selle investeeringu pöördumatuks. Seejuures ei loeta investeeringut pöördumatuks muutuvate kohustuste hulka tootmisseadme aluse kinnistu omandamist, lubade hankimist ega ettevalmistustöid (aluse olemasolu hindamisel arvestatakse mh asjakohaseid riigiabi suuniseid ja riigiabi otsust).
 2. ELTS § 59 lg 23 on näinud ette, et tootjal on õigus taotleda menetlejalt hinnangut, kas  tootja investeerimisprojekt vastab ELTS § 59 lg 22 nimetatud tingimustele. Tingimuste vastavuse kontrollimiseks vajaliku taotluse esitamisel palume lähtuda järgnevatest juhistest:
  1. Palume tootjal esitada kirjaliku taotluse investeerimisprojektile hinnangu saamiseks e-posti aadressile temenetlus@elering.ee lisades taotlusele kõik dokumendid, mis tõendavad investeerimisprojekti vastavust vähemalt ühele ELTS § 59 lg 22 sätestatud tingimusele. Taotlus peab olema allkirjastatud esindusõigusega isiku/te poolt.
  2. Kui taotluses esineb puudusi, mille tõttu ei ole võimalik taotlust menetleda, loetakse, et taotlus ei ole menetlejale ELTS § 59 lg 23 mõttes laekunud. Sellisel juhul tuleb taotlejal esitada menetlejale uus taotlus.
  3. Menetleja otsustab taotluse menetlusse võtmise või taotluse tagasi lükkamise vähemalt kümne (10) tööpäeva jooksul ning teavitab taotlejat e-posti teel.
  4. Menetlejal on õigus paluda taotluse menetlemisel taotlejal vastata täiendavatele küsimustele seoses taotluses esitatud dokumentidega, paluda esitada täiendavaid dokumente, tõendeid ja mistahes muud infot selleks, et investeerimisprojekti hindamise menetlust, sh ekspertiise või kohtvaatlusi läbi viia.
  5. Taastuvenergia toetuse saajaks kvalifitseerumise otsus tehakse hiljemalt 90 päeva jooksul alates nõuetekohase taotluse menetlejale laekumisest. Taotluse menetlus peatub ja otsuse tegemise tähtaeg pikeneb selle aja võrra, mis kulub taotlejal puudu oleva  teabe menetlejale esitamiseks.

 

II. 50 kW kuni 0,99 MW tootmisseadmega tootjad

 1. Tootmisseadme puhul, mille elektriline võimsus on suurem kui 50 kilovatti ja väiksem, kui üks megavatt, peab tootja taastuvenergia toetuse saamiseks tootma elektrienergiat hiljemalt 2018. aasta 31. detsembril. Käesolevas punktis tähendab tootmine, et tootmisseade on komplekteeritud tasemel, mis lubab elektrienergiat toota, kuid ei ole vajalik, et võrguühendused on lõpuni välja ehitatud ja et võrguettevõtja on tunnistanud tootmisseadme võrgueeskirja nõuetele vastavaks. Sealjuures peab arvestama, et tootmisseadmega toodetav elektrienergia on toetuskõlbulik vaid selles ulatuses, millise võimsusega on tootmisseade 2018. aasta 31. detsembri seisuga komplekteeritud.*
 2. Tootjatel, kelle tootmisseadmed ei ole tunnistatud võrgueeskirja nõuetele vastavaks 2018 aasta 31. detsembri  seisuga, tuleb esitada hiljemalt 15.01.2019 e-posti aadressile temenetlus@elering.ee:
  1. tootmisseadme ehitustööde üleandmisakt, mis ei tohi olla akteeritud hiljem kui 31.12.2018. Üleandmisakt peab sisaldama infot paigaldatud tootmisseadme võimsuse, tehnoloogia ja paigaldatud paneelide/inverterite/turbiinide margi ja mudeli kohta ning aktile peavad olema lisatud digifotod tootmisvalmiduses tootmisseadmest;
  2. tootja esindusõigust omava isiku kirjalik kinnitus, et tootmisseade on komplekteeritud tasemel, mis lubab elektrienergiat toota.
 3. Tootjal tekib õigus saada toetust, kui võrguettevõtja on:
  • lõpetanud liitumispunkti ehituse,
  • sõlminud võrgulepingu ja tunnistanud tootmisseadme võrgueeskirja nõuetele vastavaks.
 4. Tootmisseadme registreerimisel ja kvalifitseerimisel toetuse saajaks, palub menetleja tootjal esitada kahepoolselt allkirjastatud kehtiv võrguleping e-posti aadressile temenetlus@elering.ee.  
 5. Tootmisseadme kvalifitseerimisel hindab menetleja 30 päeva jooksul, kas tootja oli korrektselt tõendanud tootmisseadme võimekust toota elektrienergiat 31.12.2018 aasta seisuga. Menetleja teavitab tootjat otsusest e-posti teel.

 

III. Alla 50 kW tootmisseadmega tootjad

 

 1. Alla 50 kW elektrilise võimusega tootmisseadmetega toodetud elektrienergia eest võib tootja saada taastuvenergia toetust juhul, kui:
  1. elektrienergiat toodetakse hiljemalt 2020. aasta 31. detsembril ning
  2. tootmisseadme rajamiseks ei ole tootja saanud riigipoolset investeeringutoetust. (Kehtib alates 1.01.2019)
 2. Tootjal tekib toetuse saamise õigus, kui võrguettevõte on tunnistanud tootmisseadme võrgueeskirja ja elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirja alusel nõuetele vastavaks.
   
 3. Toetuse saamiseks tuleb tootjal:
  1. registreerida taotlus green.elering.ee veebikeskkonnas või saata taotlus koos kahepoolselt allkirjastatud võrgulepinguga e-posti aadressile temenetlus@elering.ee.
  2. esitada kinnitus, et tootja ei ole saanud riigipoolset investeerimistoetust.
 4. Taotluse alusel on menetleja kohustatud registreerima tootmisseadme(d) ja kvalifitseerima tootja toetuse saajaks 30 päeva jooksul toetuse taotluse saamisest.

* - Täiendus juhendisse lisatud 5.11.2018 pärast Eleringile 17.10.2018 laekunud küsimusele MKM kommentaari saamist:

Küsimus: Kas piisab, kui päikeseenergiat kasutaval tootmisseadmel on 31.12.2018 seisuga paigaldatud kõik inverterid, kuid päikesepaneelid on paigaldatud vaid osaliselt.

MKM kommentaar küsimusele: „Tootmisseade on ELTS § 3 punktide 9 ja 25 koosmõjus elektrienergia tootmiseks, edastamiseks, muundamiseks, mõõtmiseks, müügiks või tarbimiseks kasutatavate seadmete, juhtide ja tarvikute paigaldatud talitluslik kogum. Päikesepaneeli puhul on inverterid ja paneelid kogu tootmisseadme lahutamatuks osaks ehk tootmisseade ei ole talitluslik kogum, kui üks neist komponentidest puudub. See tähendab ühtlasi, et kui taotletakse § 59 lõikes 2 nimetatud toetust 500 kW võimsusega tootmisseadmega toodetud energia eest, peab see tootmisseade 2018. aasta 31. detsembris sama võimsuse ulatuses ka olema komplekteeritud. Kui see tootmisseade on seisuga 2018. aasta 31 detsember võimsusega 100 kW, saab ainult selles ulatuses seda tootmisseadet ka § 59 lõikes 2 nimetatud toetuse kõlbulikuks arvestada.“