Liigu edasi põhisisu juurde

9. juulil 2018 jõustusid elektrituruseaduse muudatused, mis puudutavad muu hulgas taastuvenergia toetuse maksmist. Seoses sellega on Elering koostanud täiendava juhendmaterjali taastuvenergia toetuse taotluste esitamise ja menetlemise kohta:

 

Üle 1 MW tootmisseadmetega tootjad

Elering AS-il (edaspidi: menetleja) on elektrituruseaduse (edaspidi: ELTS) järgi vastava taotluse korral kohustus selgitada välja iga ELTS § 59 lg 2 alusel makstava taastuvenergia toetuse saajaks kvalifitseeruda sooviva tootja vastavalt ELTS § 59 lg 22 punktidele 1–4. Kuna taastuvenergia toetus on riigiabi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses, järgib menetleja selle andmisel ja toetuse saajaks kvalifitseerimisel Euroopa Komisjoni keskkonna- ja energiaalase riigiabi suuniseid ning Euroopa Komisjoni asjakohast riigiabi andmist lubavat otsust. Samuti lähtub menetleja taotluste menetlemisel lisaks ELTS-ile haldusmenetluse seadusest.

Taotluse menetlemise viib läbi taastuvenergia talitus. Lisaks moodustab menetleja taotluse hindamiseks komisjoni. Menetleja kaasab vajadusel komisjoni töösse või eksperthinnangute saamiseks väliseid sõltumatuid eksperte.

Eelnevast lähtuvast palume arvesse võtta:

 1. ELTS § 59 lg 22 järgi on vähemalt ühe megavatise (1 MW) elektrilise võimsusega tootmisseadmega toodetud elektrienergia eest tootjal õigust taotleda ELTS § 59 lg-s 2 nimetatud taastuvenergia toetust, kui tootja on hiljemalt 2016. aasta 31. detsembri seisuga alustanud seda tootmisseadet puudutava investeerimisprojekti osas töödega vähemalt ühel järgnevatest viisidest:
  1. alustanud elektrienergia tootmist (aluse olemasolu hindamisel arvestatakse mh asjakohaseid riigiabi suuniseid ja riigiabi otsust);
  2. alustanud seda investeeringut puudutavate ehitustöödega (aluse olemasolu hindamisel arvestatakse mh asjakohaseid riigiabi suuniseid ja riigiabi otsust;
  3. võtnud endale kindla kohustuse tellida seadmeid tootmisseadme rajamiseks (aluse olemasolu hindamisel arvestatakse mh asjakohaseid riigiabi suuniseid ja riigiabi otsust;
  4. võtnud mis tahes muu kohustuse, mis muudab selle investeeringu pöördumatuks. Seejuures ei loeta investeeringut pöördumatuks muutuvate kohustuste hulka tootmisseadme aluse kinnistu omandamist, lubade hankimist ega ettevalmistustöid (aluse olemasolu hindamisel arvestatakse mh asjakohaseid riigiabi suuniseid ja riigiabi otsust).
 2. ELTS § 59 lg 23 on näinud ette, et tootjal on õigus taotleda menetlejalt hinnangut, kas  tootja investeerimisprojekt vastab ELTS § 59 lg-s 22 nimetatud tingimustele. Tingimuste vastavuse kontrollimiseks vajaliku taotluse esitamisel palume lähtuda järgnevatest juhistest:
  1. Palume tootjal esitada kirjaliku taotluse investeerimisprojektile hinnangu saamiseks e-posti aadressile resupport@elering.ee lisades taotlusele kõik dokumendid, mis tõendavad investeerimisprojekti vastavust vähemalt ühele ELTS § 59 lg-s 22 sätestatud tingimusele. Taotlus peab olema allkirjastatud esindusõigusega isiku/te poolt.
  2. Kui taotluses esineb puudusi, mille tõttu ei ole võimalik taotlust menetleda, loetakse, et taotlus ei ole menetlejale ELTS § 59 lg 23 mõttes laekunud. Sellisel juhul tuleb taotlejal kõrvaldada kõik taotluse puudused või esitada menetlejale uus taotlus ning taotluse lahendamise tähtaeg hakkab kulgema puuduste kõrvaldamise või uue taotluse esitamise hetkest.
  3. Menetleja otsustab taotluse menetlusse võtmise või taotluse tagasi lükkamise vähemalt kümne (10) tööpäeva jooksul ning teavitab taotlejat e-posti teel.
  4. Menetlejal on õigus paluda taotluse menetlemisel taotlejal vastata täiendavatele küsimustele seoses taotluses esitatud dokumentidega, paluda esitada täiendavaid dokumente, tõendeid ja mistahes muud infot selleks, et investeerimisprojekti hindamise menetlust, sh ekspertiise või kohtvaatlusi läbi viia.
  5. Taastuvenergia toetuse saajaks kvalifitseerumise otsus tehakse hiljemalt 90 päeva jooksul alates nõuetekohase taotluse menetlejale laekumisest. Taotluse menetlus peatub ja otsuse tegemise tähtaeg pikeneb selle aja võrra, mis kulub puudu oleva  teabe menetlejale esitamiseks.

 

Üle 50 kW ja kuni 1 MW tootmisseadmetega tootjad

 1. Tootmisseadme puhul, mille elektriline võimsus on suurem kui 50 kilovatti ja väiksem kui üks megavatt, peab tootja taastuvenergia toetuse saamiseks tootma elektrienergiat hiljemalt 2018. aasta 31. detsembril. Käesolevas punktis tähendab tootmine, et tootmisseade on komplekteeritud tasemel, mis lubab elektrienergiat toota, kuid ei ole vajalik, et võrguühendused on lõpuni välja ehitatud ja et võrguettevõtja on tunnistanud tootmisseadme võrgueeskirja nõuetele vastavaks.
   
 2. Tootjatel, kelle tootmisseadmed ei ole tunnistatud võrgueeskirja nõuetele vastavaks 2018. aasta 31. detsembri  seisuga, tuleb esitada hiljemalt 15.01.2019 e-posti aadressile resupport@elering.ee
  1. tootmisseadme ehitustööde üleandmisakt, mis ei tohi olla akteeritud hiljem kui 31.12.2018 ja
  2. tootja esindusõigust omava isiku kirjalik kinnitus, et tootmisseade on komplekteeritud tasemel, mis lubab elektrienergiat toota.
 3. Tootjal tekib õigus saada toetust, kui:
  1. võrguettevõtja on sõlminud võrgulepingu ja tunnistanud tootmisseadme võrgueeskirja nõuetele vastavaks;
  2. tootja tootmisseade annab elektrienergiat võrku või otseliini.
 4. Tootmisseadme registreerimisel ja kvalifitseerimisel toetuse saajaks, palub menetleja tootjal esitada kahepoolselt allkirjastatud kehtiv võrguleping e-posti aadressile resupport@elering.ee.  
   
 5. Tootmisseadme kvalifitseerimisel hindab menetleja 30 päeva jooksul, kas tootja oli korrektselt tõendanud tootmisseadme võimekust toota elektrienergiat 31.12.2018 aasta seisuga. Menetleja teavitab otsusest e-posti teel.

 

Alla 50 kW tootmisseadmetega tootjad

 

 1. Alla 50 kW elektrilise võimusega tootmisseadmetega toodetud elektrienergia eest võib tootja saada taastuvenergia toetust juhul, kui:
  1. elektrienergiat toodetakse hiljemalt 2020. aasta 31. detsembril ning
  2. tootmisseadme rajamiseks ei ole tootja saanud riigipoolset investeeringutoetust.
 2. Tootjal tekib toetuse saamise õigus, kui võrguettevõte on tunnistanud tootmisseadme võrgueeskirja nõuetele vastavaks.
 3. Toetuse saamiseks tuleb tootjal:
  1. registreerida taotlus green.elering.ee veebikeskkonnas või saata taotlus koos kahepoolselt allkirjastatud võrgulepingutega e-posti aadressile resupport@elering.ee;
  2. esitada kinnitus, et tootja ei ole saanud riigipoolset investeerimistoetust.
 4. Taotluse alusel on menetleja kohustatud registreerima tootmisseadmed ja kvalifitseerima tootja toetuse saajaks 30 päeva jooksul toetuse taotluse saamisest.

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Book page Hooldustööd Uudis