Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi tulud olid 2016. aasta neljandas kvartalis 42,1 miljonit eurot, ärikasum 13,6 miljonit eurot ja puhaskasum 10,8 miljonit eurot.

Eleringi tulud vähenesid võrreldes 2015. aasta neljanda kvartaliga 0,7 miljoni euro võrra, mille peamiseks põhjuseks oli Euroopa Liidu (EL) põhivõrguettevõtjate vahelise kompensatsioonimehhanismi tulude langus seoses väiksema elektri transiidiga läbi Eesti. Ärikulud kasvasid 2,9 miljoni euro võrra eelkõige seoses kulumi (1,6 miljonit eurot) ja ostetud bilansienergia (0,7 miljonit eurot) kulude suurenemisega. Finantskulud vähenesid 0,1 miljoni euro võrra ning eelneva tulemusena vähenes puhaskasum 3,5 miljoni euro võrra.

Rahavoog äritegevusest oli miinus 5,3 miljonit eurot, mida mõjutas enim gaasi piiriülese mõjuga projektide finantseerimise eesmärgil saadud EL abi (22,8 miljonit eurot), mis paigutati lühiajalistesse käibevaradesse. Rahavoog investeerimisest oli miinus 21,6 miljonit eurot ning finantseerimisest miinus 1,2 miljonit eurot. Viimase moodustasid pikaajaliste amortiseeruvate laenude tagasimaksed. Kokku vähenes raha jääk bilansis 28,1 miljoni euro võrra.

Varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 903,7 miljonit eurot ning omakapital 349,1 miljonit eurot.

Tuhandetes eurodes

  31.12.16 31.12.15 *

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 52 997 60 489
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 52 004 30 860
Käibevara kokku 105 001 91 349
Põhivara 798 721 770 577
VARAD KOKKU 903 722 861 926

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 5 704 2 381
Muud lühiajalised kohustused 27 963 26 735
Lühiajalised kohustused kokku 33 667 29 116
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 361 685 376 796
Muud pikaajalised kohustused 159 297 126 655
Pikaajalised kohustused kokku 520 982 503 450
KOHUSTUSED KOKKU 554 649 532 567

Omakapital

Aktsiakapital 189 890 157 890
Kohustuslik reservkapital 11 962 10 743
Jaotamata kasum 147 220 160 726
OMAKAPITAL KOKKU 349 072 329 359
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 903 722 861 926

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

  01.10.16 01.10.15
31.12.16 31.12.15 *
Müügitulu 41 689 40 586
Muud äritulud 410 2 231
Kaubad, toore, materjal ja teenused 13 060 11 937
Mitmesugused tegevuskulud 1 911 1 944
Tööjõukulud 2 510 2 464
Põhivara kulum 10 871 9 223
Muud ärikulud 174 78
ÄRIKASUM 13 572 17 171
Finantstulud 3 6
Finantskulud 2 804 2 918
Puhaskasum 10 772 14 259
s.h Emaettevõtja osa kasumist 0 14 256
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist 0 3

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

  01.10.16 01.10.15
31.12.16 31.12.15 *

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 10 772 14 259
Korrigeerimised
Kulum 10 871 9 223
Sihtotstarbel saadud raha -21 778 0
Kokku käibevarade netomuutus -10 035 -10 494
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 2 684 6 754
Muud korrigeerimised 2 182 2 145
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU -5 304 21 888

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -6 535 -14 930
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 21 717 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 2 752 8 078
Muud investeeringud -40 000 -463
Laekunud põhivara müügist 469 1 599
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -21 597 -5 716

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -1 190 -1 190
Sissemaks aktsiakapitali 0 8 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -1 190 6 810
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -28 092 22 982
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 81 089 37 507
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 52 997 60 489

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

  31.12.16 31.12.15 *

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 52 997 60 489
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 52 004 30 860
Käibevara kokku 105 001 91 349
Põhivara 798 721 770 577
VARAD KOKKU 903 722 861 926

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 5 704 2 381
Muud lühiajalised kohustused 27 963 26 735
Lühiajalised kohustused kokku 33 667 29 116
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 361 685 376 796
Muud pikaajalised kohustused 159 297 126 655
Pikaajalised kohustused kokku 520 982 503 450
KOHUSTUSED KOKKU 554 649 532 567

Omakapital

Aktsiakapital 189 890 157 890
Kohustuslik reservkapital 11 962 10 743
Jaotamata kasum 147 220 160 726
OMAKAPITAL KOKKU 349 072 329 359
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 903 722 861 926

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

  01.10.16 01.10.15
31.12.16 31.12.15 *
Müügitulu 41 689 40 586
Muud äritulud 410 2 231
Kaubad, toore, materjal ja teenused 13 060 11 937
Mitmesugused tegevuskulud 1 911 1 944
Tööjõukulud 2 510 2 464
Põhivara kulum 10 871 9 223
Muud ärikulud 174 78
ÄRIKASUM 13 572 17 171
Finantstulud 3 6
Finantskulud 2 804 2 918
Puhaskasum 10 772 14 259
s.h Emaettevõtja osa kasumist 0 14 256
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist 0 3

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

  01.10.16 01.10.15
31.12.16 31.12.15 *

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist 10 772 14 259
Korrigeerimised
Kulum 10 871 9 223
Sihtotstarbel saadud raha -21 778 0
Kokku käibevarade netomuutus -10 035 -10 494
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 2 684 6 754
Muud korrigeerimised 2 182 2 145
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU -5 304 21 888

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -6 535 -14 930
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 21 717 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 2 752 8 078
Muud investeeringud -40 000 -463
Laekunud põhivara müügist 469 1 599
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -21 597 -5 716

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -1 190 -1 190
Sissemaks aktsiakapitali 0 8 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -1 190 6 810
     
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -28 092 22 982
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 81 089 37 507
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 52 997 60 489

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid