Liigu edasi põhisisu juurde

Ülevaade

Eleringi tulud olid 2015. aasta neljandas kvartalis 42,8 miljonit eurot, ärikasum 17,2 miljonit eurot ja puhaskasum 14,3 miljonit eurot.

Seoses Võrguteenus Valduse AS-i aktsiate omandamisega avaldab Elering majandustulemusi konsolideeritult ja need sisaldavad ka omandatud tütarfirma tegevust. Võrguteenus Valdus on valdusfirma, mille ainukeseks tegevuseks on Eesti gaasi ülekandevõrgu omaniku Elering Gaas AS-i aktsiate hoidmine. 

Eleringi tulud suurenesid neljandas kvartalis võrreldes eelnenud aasta neljanda kvartaliga 6,9 miljoni euro võrra. Kasvu põhjuseks olid gaasi ülekandetulude lisandumine, Euroopa Liidu põhivõrguettevõtjate vahelise kompensatsioonimehhanismi ning bilansiteenuse tulude suurenemine. Ettevõtte ärikulud kasvasid 4,5 miljoni euro võrra peamiselt seoses gaasi ülekandevaldkonna kulude lisandumisega. Finantskulud jäid eelmise aastaga võrreldes samale tasemele, mille tulemusena puhaskasum suurenes 2,4 miljoni euro võrra.

Rahavoog äritegevusest tõi eelmise aasta viimases kvartalis sisse 21,9 miljonit eurot. Põhivarasse investeeriti 14,9 ning Võrguteenus Valduse aktsiatesse pool miljonit eurot. Selle tulemusena sai Eleringist ettevõtte ainuomanik. Riikidevahelistest ülekandevõimsuse oksjonitest laekus 8,1 ning büroohoone müügist 1,6 miljonit eurot. Seega oli neto rahavoog investeerimisest 5,7 miljonit eurot. Laene maksti tagasi 1,2 miljoni euro ulatuses ning omaniku ehk Eesti riigi poolse sissemakse tulemusena suurenes Eleringi aktsiakapital kaheksa miljoni euro võrra.

Varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 862 miljonit eurot ning omakapital 329 miljonit eurot.

Tuhandetes eurodes

Varad

  31.12.15 * 31.12.14
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 60 489 31 869
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 30 860 42 403
Käibevara kokku 91 349 74 272
Põhivara 770 577 715 777
VARAD KOKKU 861 926 790 050

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 2 381 1 190
Muud lühiajalised kohustused 26 735 29 094
Lühiajalised kohustused kokku 29 116 30 284
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 376 796 346 666
Muud pikaajalised kohustused 126 655 98 279
Pikaajalised kohustused kokku 503 450 444 945
KOHUSTUSED KOKKU 532 567 475 230

Omakapital

Aktsiakapital 157 890 149 890
Kohustuslik reservkapital 10 743 8 706
Jaotamata kasum 160 726 156 223
OMAKAPITAL KOKKU 329 359 314 820
Mittekontrollitav osalus 0 0
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 861 926 790 050

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

  01.10.15
31.12.15 *
01.10.14
31.12.14
Müügitulu 40 586 35 546
Muud äritulud 2 231 407
Kaubad, toore, materjal ja teenused 11 937 10 067
Mitmesugused tegevuskulud 1 944 1 200
Tööjõukulud 2 464 1 583
Põhivara kulum 9 223 8 250
Muud ärikulud 78 43
ÄRIKASUM 17 171 14 809
Finantstulud 6 1
Finantskulud 2 918 2 939
Tulumaksukulu 0 0
Puhaskasum 14 259 11 871
s.h Emaettevõtja osa kasumist 14 256 0
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist 3 0

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

Rahavood äritegevusest

  01.10.15
31.12.15 *
01.10.14
31.12.14
Kasum/kahjum enne maksustamist 14 259 11 871
Korrigeerimised
Kulum 9 223 8 250
Kokku käibevarade netomuutus -10 494 -8 093
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 6 754 2 754
Muud korrigeerimised 2 145 2 180
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 21 888 16 962

Rahavood investeerimistegevusest

 

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -14 930 -9 785
Laekunud ülekoormuse tulu eest 8 078 11 795
Muud investeeringud -463 0
Laekunud põhivara müügist 1 599 0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -5 716 2 010

 

Rahavood finantseerimistegevusest

 

Tagasimakstud pangalaenud -1 190 0
Sissemaks aktsiakapitali 8 000 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 6 810 0
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 22 982 18 972
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 37 507 12 897
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 60 489 31 869

 

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

Varad

  31.12.15 * 31.12.14
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 60 489 31 869
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 30 860 42 403
Käibevara kokku 91 349 74 272
Põhivara 770 577 715 777
VARAD KOKKU 861 926 790 050

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 2 381 1 190
Muud lühiajalised kohustused 26 735 29 094
Lühiajalised kohustused kokku 29 116 30 284
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 376 796 346 666
Muud pikaajalised kohustused 126 655 98 279
Pikaajalised kohustused kokku 503 450 444 945
KOHUSTUSED KOKKU 532 567 475 230

Omakapital

Aktsiakapital 157 890 149 890
Kohustuslik reservkapital 10 743 8 706
Jaotamata kasum 160 726 156 223
OMAKAPITAL KOKKU 329 359 314 820
Mittekontrollitav osalus 0 0
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 861 926 790 050

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

  01.10.15
31.12.15 *
01.10.14
31.12.14
Müügitulu 40 586 35 546
Muud äritulud 2 231 407
Kaubad, toore, materjal ja teenused 11 937 10 067
Mitmesugused tegevuskulud 1 944 1 200
Tööjõukulud 2 464 1 583
Põhivara kulum 9 223 8 250
Muud ärikulud 78 43
ÄRIKASUM 17 171 14 809
Finantstulud 6 1
Finantskulud 2 918 2 939
Tulumaksukulu 0 0
Puhaskasum 14 259 11 871
s.h Emaettevõtja osa kasumist 14 256 0
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist 3 0

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

Rahavood äritegevusest

  01.10.15
31.12.15 *
01.10.14
31.12.14
Kasum/kahjum enne maksustamist 14 259 11 871
Korrigeerimised
Kulum 9 223 8 250
Kokku käibevarade netomuutus -10 494 -8 093
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 6 754 2 754
Muud korrigeerimised 2 145 2 180
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 21 888 16 962

Rahavood investeerimistegevusest

 

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -14 930 -9 785
Laekunud ülekoormuse tulu eest 8 078 11 795
Muud investeeringud -463 0
Laekunud põhivara müügist 1 599 0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -5 716 2 010

 

Rahavood finantseerimistegevusest

 

Tagasimakstud pangalaenud -1 190 0
Sissemaks aktsiakapitali 8 000 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 6 810 0
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 22 982 18 972
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 37 507 12 897
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 60 489 31 869

 

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid