Liigu edasi põhisisu juurde

Ülevaade

2015. aasta kolmandas kvartalis olid Eleringi tulud 26,9 miljonit eurot, ärikasum 4,2 miljonit eurot ja puhaskasum 1,4 miljonit eurot.

Seoses Võrguteenus Valduse AS-i enamusaktsiate omandamisega sisaldavad avaldatavad majandustulemused alates käesolevast aastast ka omandatud tütarfirma tegevust. Võrguteenus Valdus on valdusfirma, mille ainukeseks tegevusalaks on Eesti gaasi ülekandevõrgu omaniku Elering Gaas AS-i aktsiate hoidmine.

Eleringi tulud suurenesid võrreldes kolmanda kvartaliga 2014. aastal 6,7 miljoni euro võrra. Kasvu põhjuseks olid gaasi ülekandetulude lisandumine ning bilansiteenuse mahu suurenemine. Ärikulud kasvasid 3,3 miljoni euro võrra peamiselt seoses gaasi ülekande valdkonna kulude lisandumisega. Finantskulud suurenesid kokku 0,2 miljoni euro võrra, mille tulemusena suurenes puhaskasum võrreldes kolmanda kvartaliga möödunud aastal 3,3 miljonit eurot.

Rahavoog äritegevusest tõi sisse 2,1 miljonit eurot ning rahavoog investeerimistegevusest viis välja kokku 4,3 miljonit eurot. Sealjuures investeeriti põhivarasse 9,7 ja tütarettevõttesse Võrguteenus Valdus AS 5,4 miljonit eurot. Riikidevaheliste ülekandevõimsuse oksjonite tulud vähendasid summaarset rahavoogu investeerimisest 2,1 miljoni euroni. Kuna finantseerimistehinguid kvartali jooksul ei toimunud, siis summaarne rahajääk vähenes oli 2,2 miljonit eurot.

Varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 825,8 miljonit eurot ning omakapital 308,6 miljonit eurot.

Elering juhib Eesti elektri ja gaasi ülekandesüsteemi eesmärgiga kindlustada tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne energiavarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi.

Tuhandetes eurodes

Varad

  30.09.15 * 30.09.14
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 37 507 12 897
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 20 432 35 143
Käibevara kokku 57 940 48 040
Põhivara 767 831 716 335
VARAD KOKKU 825 771 764 375

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 1 190 0
Muud lühiajalised kohustused 17 423 24 608
Lühiajalised kohustused kokku 18 614 24 608
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 379 037 347 725
Muud pikaajalised kohustused 119 048 89 094
Pikaajalised kohustused kokku 498 085 436 818
KOHUSTUSED KOKKU 516 699 461 426

Omakapital

Aktsiakapital 149 890 149 890
Kohustuslik reservkapital 10 743 8 706
Jaotamata kasum 147 940 144 353
OMAKAPITAL KOKKU 308 573 302 949
Mittekontrollitav osalus 498 0
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 825 771 764 375

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

  01.07.15
30.09.15 *
01.07.14
30.09.14
Müügitulu 86 415 93 684
Muud äritulud 3 213 1 203
Kaubad, toore, materjal ja teenused 28 745 29 635
Mitmesugused tegevuskulud 3 181 2 649
Tööjõukulud 5 344 3 507
Põhivara kulum 27 784 23 023
Muud ärikulud 187 115
ÄRIKASUM 24 388 35 957
Finantstulud 24 2
Finantskulud 8 560 7 098
Tulumaksukulu 5 000 0
Puhaskasum 10 851 28 862
s.h Emaettevõtja osa kasumist 10 125 0
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist 727 0

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

Rahavood äritegevusest

  01.07.15
30.09.15 *
01.07.14
30.09.14
Kasum/kahjum enne maksustamist 15 851 28 862
Korrigeerimised
Kulum 27 784 23 023
Kokku käibevarade netomuutus 8 128 5 986
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -8 930 -10 434
Muud korrigeerimised -4 544 -3 937
Makstud tulumaks -5 000 0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 33 289 43 500

Rahavood investeerimistegevusest

 

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -24 867 -95 910
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 15 280 19 995
Laekunud ülekoormuse tulu eest 20 970 9 179
Muud investeeringud -52 209 0
Laekunud põhivara müügist 218 31
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -40 608 -66 704

Rahavood finantseerimistegevusest

 

Saadud pikaajalised (panga)laenud 31 968 34 955
Dividendimaksed -20 000 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 11 968 34 955
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 4 649 11 752
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 32 858 1 145
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 37 507 12 897

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

Varad

  30.09.15 * 30.09.14
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 37 507 12 897
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 20 432 35 143
Käibevara kokku 57 940 48 040
Põhivara 767 831 716 335
VARAD KOKKU 825 771 764 375

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 1 190 0
Muud lühiajalised kohustused 17 423 24 608
Lühiajalised kohustused kokku 18 614 24 608
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 379 037 347 725
Muud pikaajalised kohustused 119 048 89 094
Pikaajalised kohustused kokku 498 085 436 818
KOHUSTUSED KOKKU 516 699 461 426

Omakapital

Aktsiakapital 149 890 149 890
Kohustuslik reservkapital 10 743 8 706
Jaotamata kasum 147 940 144 353
OMAKAPITAL KOKKU 308 573 302 949
Mittekontrollitav osalus 498 0
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 825 771 764 375

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

  01.07.15
30.09.15 *
01.07.14
30.09.14
Müügitulu 86 415 93 684
Muud äritulud 3 213 1 203
Kaubad, toore, materjal ja teenused 28 745 29 635
Mitmesugused tegevuskulud 3 181 2 649
Tööjõukulud 5 344 3 507
Põhivara kulum 27 784 23 023
Muud ärikulud 187 115
ÄRIKASUM 24 388 35 957
Finantstulud 24 2
Finantskulud 8 560 7 098
Tulumaksukulu 5 000 0
Puhaskasum 10 851 28 862
s.h Emaettevõtja osa kasumist 10 125 0
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist 727 0

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

Rahavood äritegevusest

  01.07.15
30.09.15 *
01.07.14
30.09.14
Kasum/kahjum enne maksustamist 15 851 28 862
Korrigeerimised
Kulum 27 784 23 023
Kokku käibevarade netomuutus 8 128 5 986
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -8 930 -10 434
Muud korrigeerimised -4 544 -3 937
Makstud tulumaks -5 000 0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 33 289 43 500

Rahavood investeerimistegevusest

 

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -24 867 -95 910
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 15 280 19 995
Laekunud ülekoormuse tulu eest 20 970 9 179
Muud investeeringud -52 209 0
Laekunud põhivara müügist 218 31
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -40 608 -66 704

Rahavood finantseerimistegevusest

 

Saadud pikaajalised (panga)laenud 31 968 34 955
Dividendimaksed -20 000 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 11 968 34 955
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 4 649 11 752
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 32 858 1 145
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 37 507 12 897

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid