Liigu edasi põhisisu juurde

Ülevaade

Eleringi tulud olid selle aasta teise kvartalis 23,9 miljonit eurot, ärikasum 0,9 miljonit eurot ja puhaskahjum 9,7 miljonit eurot. Kvartali tulud-kulud ja kahjum vastasid eelarves plaanitule.

Kõige suuremat mõju avaldas Eleringi teise kvartali kasumlikkusele dividendidelt tasutud 7,8 miljoni eurone tulumaks. 

Eleringi teise kvartali tulud jäid võrreldes 2015. aasta teise kvartaliga praktiliselt samale  tasemele, suurenedes 0,3 miljoni euro võrra. Sealjuures vähenesid tulud nii elektri kui gaasi ülekandest, kuid samas suurenes tulu bilansiteenusest. Ärikulud kasvasid 1,8 miljoni euro võrra tulenevalt suuremast bilansienergia ostukogusest. Finantskulud jäid eelmise aastaga võrreldes samale tasemele, kuid tulumaksu tasuti riigieelarvesse 2,7 miljonit eurot rohkem kui möödunud aastal.

Rahavoona äritegevusest laekus teises kvartalis Eleringile 9,3 miljonit eurot. Põhivarasse investeeriti 10,7 miljonit eurot ning riikidevahelistest ülekandevõimsuse oksjonitest laekus 5,1 miljonit eurot. Kokku seega neto rahavoog investeerimisest oli miinus 5,6 miljonit eurot.

Varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 878,7 miljonit eurot ning omakapital 338,4 miljonit eurot. 

Tuhandetes eurodes

Varad

  30.06.16 30.06.15 *
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 91 966 39 738
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 19 478 22 673
Käibevara kokku 111 444 62 410
Põhivara 767 275 767 232
VARAD KOKKU 878 720 829 642

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 1 190 1 190
Muud lühiajalised kohustused 28 705 25 703
Lühiajalised kohustused kokku 29 895 26 893
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 377 076 378 899
Muud pikaajalised kohustused 133 326 110 783
Pikaajalised kohustused kokku 510 403 489 683
KOHUSTUSED KOKKU 540 298 516 576

Omakapital

Aktsiakapital 189 890 149 890
Kohustuslik reservkapital 11 962 10 743
Jaotamata kasum 136 569 146 138
OMAKAPITAL KOKKU 338 421 306 771
Mittekontrollitav osalus 0 6 296
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 878 720 829 642

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

  01.04.16
30.06.16
01.04.15
30.06.15 *
Müügitulu 23 298 23 155
Muud äritulud 616 443
Kaubad, toore, materjal ja teenused 11 002 9 062
Mitmesugused tegevuskulud 1 208 1 155
Tööjõukulud 1 796 1 829
Põhivara kulum 8 999 9 125
Muud ärikulud 62 78
ÄRIKASUM 846 2 349
Finantstulud 3 14
Finantskulud 2 839 2 863
Tulumaksukulu 7 750 5 000
Puhaskasum -9 740 -5 500
s.h Emaettevõtja osa kasumist 0 -5 512
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist 0 12

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

Rahavood äritegevusest

  01.04.16
30.06.16
01.04.15
30.06.15 *
Kasum/kahjum enne maksustamist -1 990 -500
Korrigeerimised
Kulum 8 999 9 125
Kokku käibevarade netomuutus 8 896 8 697
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -780 -5 256
Muud korrigeerimised 1 939 1 201
Makstud tulumaks -7 750 -5 000
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 9 314 8 267

Rahavood investeerimistegevusest

 

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -10 701 -10 574
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 0 280
Laekunud ülekoormuse tulu eest 5 066 7 393
Muud investeeringud 0 -21 238
Finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid 59 0
Laekunud põhivara müügist 3 69
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -5 574 -24 070

 

Rahavood finantseerimistegevusest

 

Saadud pikaajalised (panga)laenud 0 31 968
Tagasimakstud pangalaenud -1 190 0
Sissemaks aktsiakapitali 32 000 0
Dividendimaksed -31 000 -20 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -190 11 968
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 3 550 -3 835
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 88 416 43 573
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 91 966 39 738

 

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

Varad

  30.06.16 30.06.15 *
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 91 966 39 738
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 19 478 22 673
Käibevara kokku 111 444 62 410
Põhivara 767 275 767 232
VARAD KOKKU 878 720 829 642

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 1 190 1 190
Muud lühiajalised kohustused 28 705 25 703
Lühiajalised kohustused kokku 29 895 26 893
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 377 076 378 899
Muud pikaajalised kohustused 133 326 110 783
Pikaajalised kohustused kokku 510 403 489 683
KOHUSTUSED KOKKU 540 298 516 576

Omakapital

Aktsiakapital 189 890 149 890
Kohustuslik reservkapital 11 962 10 743
Jaotamata kasum 136 569 146 138
OMAKAPITAL KOKKU 338 421 306 771
Mittekontrollitav osalus 0 6 296
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 878 720 829 642

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

  01.04.16
30.06.16
01.04.15
30.06.15 *
Müügitulu 23 298 23 155
Muud äritulud 616 443
Kaubad, toore, materjal ja teenused 11 002 9 062
Mitmesugused tegevuskulud 1 208 1 155
Tööjõukulud 1 796 1 829
Põhivara kulum 8 999 9 125
Muud ärikulud 62 78
ÄRIKASUM 846 2 349
Finantstulud 3 14
Finantskulud 2 839 2 863
Tulumaksukulu 7 750 5 000
Puhaskasum -9 740 -5 500
s.h Emaettevõtja osa kasumist 0 -5 512
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist 0 12

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

Rahavood äritegevusest

  01.04.16
30.06.16
01.04.15
30.06.15 *
Kasum/kahjum enne maksustamist -1 990 -500
Korrigeerimised
Kulum 8 999 9 125
Kokku käibevarade netomuutus 8 896 8 697
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -780 -5 256
Muud korrigeerimised 1 939 1 201
Makstud tulumaks -7 750 -5 000
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 9 314 8 267

Rahavood investeerimistegevusest

 

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -10 701 -10 574
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 0 280
Laekunud ülekoormuse tulu eest 5 066 7 393
Muud investeeringud 0 -21 238
Finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid 59 0
Laekunud põhivara müügist 3 69
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -5 574 -24 070

 

Rahavood finantseerimistegevusest

 

Saadud pikaajalised (panga)laenud 0 31 968
Tagasimakstud pangalaenud -1 190 0
Sissemaks aktsiakapitali 32 000 0
Dividendimaksed -31 000 -20 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -190 11 968
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 3 550 -3 835
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 88 416 43 573
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 91 966 39 738

 

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid