Liigu edasi põhisisu juurde

Ülevaade

2015. aasta teises kvartalis olid Eleringi tulud 23,6 miljonit eurot ja ärikasum 2,3 miljonit eurot.

Seoses Võrguteenus Valduse AS-i enamusaktsiate omandamisega sisaldavad avaldatavad Eleringi majandustulemused selle aasta algusest ka omandatud tütarfirma tegevust. Võrguteenus Valdus on valdusfirma, mille tegevusalaks on Eesti gaasi ülekandevõrgu omaniku Elering Gaas AS-i aktsiate hoidmine. 

Eleringi tulud langesid võrreldes teise kvartaliga 2014. aastal 7,3 miljoni euro võrra. Languse põhjuseks 1.07.2014. toimunud arvestuspõhimõtete muutus riikidevaheliste ülekandevõimsuse oksjonite tulude raamatupidamislikus kajastamises. Selle tulemusena ei kajastata oksjonitulusid enam ärituludes, vaid võetakse bilansis arvele pikaajalise kohustena. Eelmise aasta teises kvartalis suurendasid oksjonid tulusid 10,3 miljoni euro võrra. Kulude poolel põhjustas 5,0 miljoni euroga suurima muutuse dividendidelt makstud tulumaks. Elering maksis riigieelarvesse 20,0 miljoni euro eest dividende. 

Rahavoog äritegevusest tõi sisse 7,3 miljonit eurot ning rahavoog investeerimistegevusest viis välja kokku 23,1 miljonit eurot. Sealjuures investeeriti põhivarasse 10,6 ja tütarettevõttesse Võrguteenus Valdus AS 20,2 miljonit eurot. Lisaks laekus riikidevahelistest ülekandevõimsuse oksjonitest 7,4 miljonit eurot. Rahavoog finantseerimisest oli kokku 12,0 miljonit eurot, koosnedes väljavõetud Euroopa Investeerimispanga laenust 32,0 miljonit eurot ning makstud dividendidest 20,0 miljonit eurot. Raha jääk vähenes kvartaliga 3,8 miljonit eurot.

Varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 829,6 miljonit eurot ning omakapital 306,8 miljonit eurot.

Tuhandetes eurodes

Varad

  30.06.15 * 30.06.14
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 39 738 5 196
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 22 673 33 938
Käibevara kokku 62 410 39 135
Põhivara 767 232 687 152
VARAD KOKKU 829 642 726 286

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 1 190 0
Muud lühiajalised kohustused 25 703 32 159
Lühiajalised kohustused kokku 26 893 32 159
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 378 899 312 640
Muud pikaajalised kohustused 110 783 76 621
Pikaajalised kohustused kokku 489 683 389 261
KOHUSTUSED KOKKU 516 576 421 420

Omakapital

Aktsiakapital 149 890 149 890
Kohustuslik reservkapital 10 743 8 706
Jaotamata kasum 146 138 146 270
OMAKAPITAL KOKKU 306 771 304 866
Mittekontrollitav osalus 6 296 0
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 829 642 726 286

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

  01.04.15
30.06.15 *
01.04.14
30.06.14
Müügitulu 23 155 30 627
Muud äritulud 443 317
Kaubad, toore, materjal ja teenused 9 062 9 044
Mitmesugused tegevuskulud 1 155 827
Tööjõukulud 1 829 1 261
Põhivara kulum 9 125 7 651
Muud ärikulud 78 20
ÄRIKASUM 2 349 12 140
Finantstulud 14 36
Finantskulud 2 863 2 148
Tulumaksukulu 5 000 0
Puhaskasum -5 500 10 029
s.h Emaettevõtja osa kasumist -5 512 0
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist 12 0

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

Rahavood äritegevusest

  01.04.15
30.06.15 *
01.04.14
30.06.14
Kasum/kahjum enne maksustamist -500 10 029
Korrigeerimised
Kulum 9 125 7 651
Kokku käibevarade netomuutus 7 708 6 252
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -5 256 -6 273
Muud korrigeerimised 1 201 513
Makstud tulumaks -5 000 0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 7 278 18 172

Rahavood investeerimistegevusest

 

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -10 574 -14 056
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 280 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 7 393 0
Muud investeeringud -20 249 0
Finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid 0 35
Laekunud põhivara müügist 69 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -23 081 -14 021

Rahavood finantseerimistegevusest

 

Saadud pikaajalised (panga)laenud 31 968 0
Dividendimaksed -20 000 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 11 968 0
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -3 835 4 151
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 43 573 1 045
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 39 738 5 196

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

Varad

  30.06.15 * 30.06.14
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 39 738 5 196
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 22 673 33 938
Käibevara kokku 62 410 39 135
Põhivara 767 232 687 152
VARAD KOKKU 829 642 726 286

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 1 190 0
Muud lühiajalised kohustused 25 703 32 159
Lühiajalised kohustused kokku 26 893 32 159
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 378 899 312 640
Muud pikaajalised kohustused 110 783 76 621
Pikaajalised kohustused kokku 489 683 389 261
KOHUSTUSED KOKKU 516 576 421 420

Omakapital

Aktsiakapital 149 890 149 890
Kohustuslik reservkapital 10 743 8 706
Jaotamata kasum 146 138 146 270
OMAKAPITAL KOKKU 306 771 304 866
Mittekontrollitav osalus 6 296 0
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 829 642 726 286

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

  01.04.15
30.06.15 *
01.04.14
30.06.14
Müügitulu 23 155 30 627
Muud äritulud 443 317
Kaubad, toore, materjal ja teenused 9 062 9 044
Mitmesugused tegevuskulud 1 155 827
Tööjõukulud 1 829 1 261
Põhivara kulum 9 125 7 651
Muud ärikulud 78 20
ÄRIKASUM 2 349 12 140
Finantstulud 14 36
Finantskulud 2 863 2 148
Tulumaksukulu 5 000 0
Puhaskasum -5 500 10 029
s.h Emaettevõtja osa kasumist -5 512 0
Mittekontrollitava osaluse osa kasumist 12 0

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

Rahavood äritegevusest

  01.04.15
30.06.15 *
01.04.14
30.06.14
Kasum/kahjum enne maksustamist -500 10 029
Korrigeerimised
Kulum 9 125 7 651
Kokku käibevarade netomuutus 7 708 6 252
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -5 256 -6 273
Muud korrigeerimised 1 201 513
Makstud tulumaks -5 000 0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 7 278 18 172

Rahavood investeerimistegevusest

 

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -10 574 -14 056
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 280 0
Laekunud ülekoormuse tulu eest 7 393 0
Muud investeeringud -20 249 0
Finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid 0 35
Laekunud põhivara müügist 69 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -23 081 -14 021

Rahavood finantseerimistegevusest

 

Saadud pikaajalised (panga)laenud 31 968 0
Dividendimaksed -20 000 0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 11 968 0
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus -3 835 4 151
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 43 573 1 045
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 39 738 5 196

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid