Liigu edasi põhisisu juurde

Ülevaade

2015. aasta esimeses kvartalis olid Eleringi tulud 39,2 miljonit eurot, ärikasum 17,8 miljonit eurot ja puhaskasum 15,0 miljonit eurot.

Elering omandas selle aasta 2. jaanuaril 51,38 protsenti Võrguteenus Valdus AS-ist. Seetõttu esitab Elering majandustulemusi alates esimesest kvartalist konsolideeritult. Võrguteenuse Valdus on valdusfirma, mille ainukeseks tegevusalaks on Eesti gaasi ülekandevõrgu omaniku Elering Gaas AS-i aktsiate hoidmine.

Vaatamata tütarettevõtte tulude lisandumisele, langesid tulud võrreldes esimese kvartaliga 2014. aastal 4,6 miljoni euro võrra. Languse peamisteks põhjusteks oli alates 1. aprillist 2014 langetatud võrgutariifid ning 1. juulist 2014 toimunud arvestuspõhimõtete muutus riikidevaheliste ülekandevõimsuse oksjonite tulude raamatupidamislikus kajastamises. Nii äri- kui finantskulud suurenesid esimeses kvartalis 0,6 miljoni euro võrra ning kasum kahanes 5,8 miljoni euro võrra.

Rahavoog äritegevusest tõi sisse 23,9 miljonit eurot ning rahavoog investeeringutest viis välja kokku 13,2 miljonit eurot. Sealjuures põhivarasse investeeriti 4,6 ja tütarettevõttesse 27,6 miljonit eurot. Lisaks laekus riikidevahelistest ülekandevõimsuse oksjonitest 3,8 miljonit eurot ning Euroopa Liidu tagastamatu abi Eesti ja Soome vahelise elektrilise ühenduse EstLink 2 ehituse eest 15,0 miljonit eurot. Kokku suurenes raha jääk kvartaliga 10,7 miljonit eurot.

Varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 836,1 miljonit eurot, millest tütarettevõtja varad moodustasid 57,6 miljonit eurot.

Tuhandetes eurodes

Varad

  31.03.15 * 31.03.14
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 43 573 1 045
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 27 608 40 190
Käibevara kokku 71 181 41 235
Põhivara 764 901 678 748
VARAD KOKKU 836 081 719 983

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 1 190 0
Muud lühiajalised kohustused 26 426 34 706
Lühiajalised kohustused kokku 27 617 34 706
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 346 797 312 513
Muud pikaajalised kohustused 102 852 77 928
Pikaajalised kohustused kokku 449 649 390 441
KOHUSTUSED KOKKU 477 266 425 146

Omakapital

Aktsiakapital 149 890 149 890
Kohustuslik reservkapital 8 706 6 259
Jaotamata kasum 171 983 138 688
OMAKAPITAL KOKKU 330 580 294 837
Mittekontrollitav osalus 28 236 0
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 836 081 719 983

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

  01.01.15
31.03.15 *
01.01.14
31.03.14
Müügitulu 38 814 43 404
Muud äritulud 346 391
Kaubad, toore, materjal ja teenused 9 043 10 921
Mitmesugused tegevuskulud 1 097 1 070
Tööjõukulud 1 915 1 229
Põhivara kulum 9 229 7 472
Muud ärikulud 56 52
ÄRIKASUM 17 820 23 051
Finantstulud 0 1
Finantskulud 2 850 2 302
Puhaskasum 14 971 20 749
s.h Emaettevõtja osa kasumist 14 250 0
Mittekontrolliva osaluse osa kasumist 720 0

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

Rahavood äritegevusest

  01.01.15
31.03.15 *
01.01.14
31.03.14
Kasum/kahjum enne maksustamist 14 971 20 749
Korrigeerimised
Kulum 9 229 7 472
Kokku käibevarade netomuutus 1 405 -1 985
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -4 041 -1 731
Muud korrigeerimised 2 358 2 301
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 23 923 26 805

Rahavood investeerimistegevusest

 

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -4 591 -46 931
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 15 000 19 995
Laekunud ülekoormuse tulu eest 3 808 0
Muud investeeringud -27 573 0
Laekunud põhivara müügist 149 30
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -13 208 -26 906

Rahavood finantseerimistegevusest

 

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 0 0
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 10 715 -101
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 32 858 1 145
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 43 573 1 045

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

Varad

  31.03.15 * 31.03.14
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 43 573 1 045
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 27 608 40 190
Käibevara kokku 71 181 41 235
Põhivara 764 901 678 748
VARAD KOKKU 836 081 719 983

Kohustused

Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 1 190 0
Muud lühiajalised kohustused 26 426 34 706
Lühiajalised kohustused kokku 27 617 34 706
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 346 797 312 513
Muud pikaajalised kohustused 102 852 77 928
Pikaajalised kohustused kokku 449 649 390 441
KOHUSTUSED KOKKU 477 266 425 146

Omakapital

Aktsiakapital 149 890 149 890
Kohustuslik reservkapital 8 706 6 259
Jaotamata kasum 171 983 138 688
OMAKAPITAL KOKKU 330 580 294 837
Mittekontrollitav osalus 28 236 0
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 836 081 719 983

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

  01.01.15
31.03.15 *
01.01.14
31.03.14
Müügitulu 38 814 43 404
Muud äritulud 346 391
Kaubad, toore, materjal ja teenused 9 043 10 921
Mitmesugused tegevuskulud 1 097 1 070
Tööjõukulud 1 915 1 229
Põhivara kulum 9 229 7 472
Muud ärikulud 56 52
ÄRIKASUM 17 820 23 051
Finantstulud 0 1
Finantskulud 2 850 2 302
Puhaskasum 14 971 20 749
s.h Emaettevõtja osa kasumist 14 250 0
Mittekontrolliva osaluse osa kasumist 720 0

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Tuhandetes eurodes

Rahavood äritegevusest

  01.01.15
31.03.15 *
01.01.14
31.03.14
Kasum/kahjum enne maksustamist 14 971 20 749
Korrigeerimised
Kulum 9 229 7 472
Kokku käibevarade netomuutus 1 405 -1 985
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus -4 041 -1 731
Muud korrigeerimised 2 358 2 301
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 23 923 26 805

Rahavood investeerimistegevusest

 

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused -4 591 -46 931
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 15 000 19 995
Laekunud ülekoormuse tulu eest 3 808 0
Muud investeeringud -27 573 0
Laekunud põhivara müügist 149 30
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -13 208 -26 906

Rahavood finantseerimistegevusest

 

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 0 0
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus 10 715 -101
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses 32 858 1 145
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus 43 573 1 045

* 2015 aasta andmed on konsolideeritud ettevõtte kohta

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid