Liigu edasi põhisisu juurde

Segajääk väljendab elektrienergia kogumit, mille osas ei ole tarbijatele päritolu tõendatud päritolutunnistustega. Eestis taastuvatest allikatest elektrienergia tarbimise tõendamise puhul kehtivateks päritolutunnistusteks loetakse elektrituruseaduse kohaselt päritolutunnistused, mis on arvele võetud (Eestis välja antud või Eestisse imporditud) ja seejärel tühistatud põhivõrguettevõtja hallatavas elektroonilises andmebaasis. Ainult vastavate päritolutunnitunnis- tustega kaetud elektrienergiat loetakse tõendatud päritoluga elektrienergiaks. Riiklik segajääk võimaldab omistada elektrimüüjate poolt tarnitud, kuid päritolutunnistustega katmata elektrienergiale arvutuslikult päritolu ja muuta esitatavad andmed võrreldavaks.

Tulenevalt elektrituruseadusest on põhivõrguettevõtjal kohustus töötada välja segajäägi arvutamise metoodika ja avaldada 30. juuniks eelneva kalendriaasta kohta arvutatud segajääk. Euroopas on võetud suund, et kogu toodetud ja tarnitud elektrienergia peab saama juurde päritolutunnused ehk vastavalt sellele peaks aasta-aastalt segajäägi alusel müüdud elektrienergia osakaal müüjate tarneportfellis langema ja tõendatud elektrienergia osakaal suurenema.

Allolev joonis 35 näitab, kuidas segajääki kasutades kujuneb müüja tarneportfelli struktuur energiaallikate osas. Joonisel 36 on segajäägi, elektritarbija, energiasüsteemi ja päritolutunnistuste omavaheline seos.

Joonis%2037.png

Joonis 35 Skeem müüja tarneportfelli kujunemisest segajääki kasutades

 

Joonis 38 Segajäägi, päritolutunnistuste ja elektritarbija omavahelisi seoseid energiasüsteemis kirjeldav skeem.png

Joonis 36 Segajäägi, päritolutunnistuste ja elektritarbija omavahelisi seoseid energiasüsteemis kirjeldav skeem

Algselt arvutati segajääki Eesti jaoks Intelligent Energy Europe programmist finantseeritud projekti RE-DISS vahendusel, mis tegeleb tarbijatele elektrienergia päritolu näitamise süsteemide analüüsi ja parendamisega ning annab ka riigipõhiseid soovitusi. Alates 2015. aastast kogub ja analüüsib andmeid ja arvutab Eesti jaoks segajääki Elering AS. RE-DISS projekti töö Euroopa segajäägi ning riiklike segajääkide arvutuse osas võttis üle AIB loodud projektimeeskond.

Segajääki kasutatakse elektrimüüjate poolt, kes peavad alljärgnevatest põhimõtetest lähtudes välja arvestama erinevate energiaallikate osakaalud oma tarneportfellis ja selle kohta ka info tarbijatele avaldama:

  • Info esitamisel võetakse arvesse eelmisel kalendriaastal füüsiliselt ostetud ja tarnitud elektrienergia kogused, omandatud ja tühistatud päritolutunnistused. Arvesse ei võeta bilansienergiaga teostatud tasakaalustamistehinguid.
  • Päritolutunnistustega kaetud elektrienergia osa loetakse tõendatud elektrienergiaks ja päritolutunnistustega katmata osa tõendamata elektrienergiaks.
  • Kui elektrienergia on ostetud füüsilise tarnena elektribörsilt, siis on tegemist tõendamata päritoluga elektrienergiaga, mis jaguneb vastavalt segajäägi struktuurile. Tulenevalt elektrituruseadusest on müüja kohustatud avaldama arvel info elektribörsilt ostetud elektrienergia osakaalu kohta oma müügiportfellis eelneval kalendriaastal.
  • Kui elektrienergia on ostetud füüsilise tarnelepingu alusel otse tootjalt, siis peab vastav elektrienergia olema tõendatud päritolutunnistustega. Kui elektrienergia ei ole tõendatud päritolutunnistustega, siis loetakse ostetud elektrienergia täies ulatuses toodetuks fossiilsetest allikatest ja ei lähe taastuvenergia arvestusse.
  • Kui elektrimüüja on ise tootnud elektrienergiat, siis tuleb taastuvenergiast toodetud elektrienergia tõendada enda kasuks väljastatud (või omandatud) päritolutunnistustega. Arvesse saab võtta ainult riigisiseselt toodetud elektrienergiat, välisriigis asuva tootmise tõendamise soovi korral peab müüja importima päritolutunnistusi.
  • Elektrimüüja võtab energiaallikate osakaalude määramisel arvesse kas riigisiseselt või välisriikidest omandatud päritolutunnistused, mis peavad olema registreeritud Eleringi elektroonilises päritolutunnistuste andmebaasis ja mille müüja on arvestusperioodil tühistanud lõpptarbijate või oma portfellis sisalduva tarbimise katteks.

Kuna tarbitud ning piiriüleselt kaubeldud elektrienergia päritolu ei ole võimalik füüsiliselt tuvastada, siis arvutatakse Euroopa päritolutunnistuste jaotuse põhjal välja ka üleeuroopaliselt igas riigis tarbitud elektrienergia tinglik päritolu.

Euroopa päritolutunnistuste jaotus ja Euroopa segajääk tekib kõigi Euroopas asuvate tootmisseadmete ning kolmandate riikidega toimunud elektrikaubanduse põhjal. Euroopa segajääk (European Attribute Mix ehk EAM) on vajalik riiklike segajääkide koordineerimiseks (kui Eesti oleks importiv süsteem, tuleks ka Eesti segajääki korrigeerida Euroopa segajäägi andmetega, kuid hetkel oleme eksportiva süsteemina Euroopa segajääki panustav riik, mitte seda tarbiv riik).

Joonis 39 Päritolutunnistuste, Euroopa segajäägi, riikliku segajäägi ning tarnijate portfellide omavaheline seos

Joonis 37 Päritolutunnistuste, Euroopa segajäägi, riikliku segajäägi ning tarnijate portfellide omavaheline seos