Liigu edasi põhisisu juurde

Tarkvõrk

Elering arendab koostöös partneritega energeetika keskset IT-taristut, mis pakuks kõikidele huvitatud osapooltele võimalusi tarkade lahenduste väljatöötamiseks, turuletoomiseks ja kasutamiseks.

Energiasektorit oluliselt mõjutavateks trendideks on energiaturgude integreerumine (ühtne Euroopa energiaturg), mitteplaneeritava tootmistsükliga ja hajusalt paiknevate seadmete massiivne lisandumine energiasüsteemi, kasvavad akumuleerimise ja tarbimise juhtimise võimalused, kliimapoliitika ja energiatõhususe eesmärgid, uut tüüpi turuosaliste lisandumine (ESCO-d ehk energiateenusettevõtjad, energiaühistud, agregaatorid, virtuaalsed jõujaamad), energiatarbijate teadlikkuse kasv ja nõudlus uut tüüpi teenuste järele, piiride kadumine elektri-, gaasi- ja soojusenergia turgude vahel.

tarkvõrk_0.PNG

 

Kõik see tähendab üha enam ettearvamatuid energiavoogusid, aga ka eksponentsiaalselt kasvavaid infovoogusid energiasüsteemis. Energiavõrkude haldamine peab uute oludega kohanema, võrgud peavad muutuma targemaks.

Tarkvõrk tähendab kombineeritud muutusi energiasüsteemis, mis tulenevad info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate laialdasest kasutuselevõtust. Tarkvõrk võimaldab pakkuda tarbijatele uusi teenuseid. Inimesed ei vaja mitte elektrit ja gaasi, vaid toasooja ja valgust ning teisalt taskukohaseid energiaarveid. Selleks tuleb leida võrgus üles efektiivsus ning tagada turulepääs neile osalistele, kes seda efektiivsust soovivad pakkuda.

Odavaim, keskkonnasõbralikuim ja kindlaim energia on tarbimata energia!

Eelnev seab energiasüsteemihalduri valiku ette, kuidas hallata muutuvat ja oluliselt nutikamat energiasüsteemi. Juhtimaks energiasüsteemi ümberkujundamist, on Elering loonud ettevõtetest võrgustiku, mille abil välja arendada tarkvõrguplatvorm Estfeed. Platvorm võimaldab lõpptarbijatel, energiateenuste pakkujatel, hajutatud (väike)tootjatel ja võrguettevõtjatel energiatarbimise reaalajalähedaste andmete abil energia tootmise, transportimise ja tarbimise tõhusust kasvatada. Läbi selle kujuneb Eleringist lisaks elektri- ja gaasisüsteemide haldamisele ka energeetika tarkvõrgu haldur.

Eesti on energiaandmete halduses liidripositsioonil

Energia jaeturgude ühendamine on Euroopa energiapoliitika keskne eesmärk. Euroopas on energia jaeturud killustunud riigiti ja piirkonniti (elektri- ja gaasi müük kodudele ja ettevõtetele). Euroopa Komisjoni üks põhilisi eesmärke energeetikasektoris on energiaturgude ühendamine, et tagada energia taskukohasus ja jätkusuutlikkus.

Üks põhilisi takistusi energiaturgude ühedamisel on energia mõõteandmete halb kättesaadavus. Mõõteandmeid on tarvis, et energiamüüja saaks tarbijaga arveldada. Näiteks Saksamaal oleks tarvis andmeid saada ca 400 jaotusvõrgult, Šveitsis ca 600 – nii paljude süsteemidega ühildumine on praktiliselt võimatu.

Euroopa energia jaeturgude ühendamine läbi andmevahetuskihi Estfeed

Elering on Euroopas liidripositsioonil energeetika digitaalsetes lahendustes, mis on seotud tarbijate andmetega. Eleringi väljatöötatud Estfeedi andmevahetusplatvorm on Euroopa jaeturgude ühendamiseks sobilik lahendus. Estfeed ühendab energia andmelaod ning võimaldab energiamüüjatel ja teistel teenustel saada ligi tarbijate mõõteandmetele ühest kohast, võimaldades seega jaeturgude ühendamise. Estfeed baseerub X-teel andmevahetuse turvalisuse ja jälgitavuse tagamiseks. Estfeed lisab X-teele vajaliku funktsionaalsuse, et kodanik saaks anda nõusoleku oma andmete jagamiseks.

Euroopa Parlamendis ratifitseeritud Puhta Energia Pakett soosib Estfeedi 

Puhta Energia Pakett nõuab, et energia mõõteandmed kuuluvad tarbijale ning tarbija saab oma andmeid jagada. Paketi jõustudes hakkavad võrguoperaatorid otsima sobilikke lahendusi. Eesmärk on teha koostööd ning viia Estfeed Euroopa tasemele.

Vaata ka videot Eleringi korraldatud andmevahetuse teemalisest töötoast 2018 detsembris Tallinnas. Töötoas osalesid Euroopa elektrisüsteemioperaatorite võrgustik ENTSO-E ja selle liikmed üle Euroopa. 

 

Eleringi tarkvõrgu platvormi tehniliseks baasiks on andmevahetuskiht Estfeed, mis on arendatud energia tarbimisandmete ja teiste seotud andmete vahetamiseks.

Estfeed on loodud selleks, et platvormiga liidestatud rakendused ja andmeallikad saaksid turvaliselt ja kontrollitult vahetada energeetika valdkonna andmeid. Estfeedi laiem eesmärk on läbi energiatõhusate rakenduste ja tarbimisandmetele juurepääsu aidata organisatsioonidel ning eraisikutel korraldada oma energiatarbimist tõhusamalt.

estfeed.JPG

Elering ootab kõiki huvitatud osapooli tarkvõrgu platvormiga liituma. Partneriteks võivad olla nii energiaga tootmise ja tarbimise, aga ka muude seotud andmete kogujad kui ka rakenduste pakkujad, kes kogutud andmeid töödeldes ja neile tuginevaid rakendusi pakkudes loovad väärtust teistele turuosalistele.

Loe lisaks:

ESTFEED: How can smart meter data lead to more consumer-centric services and lower prices? 

estfeed2.JPG

Estfeedi ja e-eleringi tutvustav video:
 

 


Estfeedi projekt sai alguse 2013. aastal Eleringi, VKG Soojuse, Eesti Taastuvenergia Koja, Elektrilevi ja Ericsson Eesti koostöös, mille käigus arendati mitmeid energiatõhususe rakenduste kontseptsioone ja esmaseid prototüüpe.

norway grants_0.PNG

 

Projekti kaasrahastaja oli Norra toetusmehhanism Norway Grants

 

 

 

 

Elering on tarkvõrgu kliendiportaali e-elering koondanud Estfeedi andmevahetusplatvormi kasutavad rakendused ja samuti muud targa energiakasutuse teenused ja rakendused.

Portaalis saab tarbija vaadata oma elektri ja gaasi tarbimisandmeid ning anda teenusepakkujatele volitusi ligipääsuks neile andmetele. Taastuvenergia tootjad saavad neile suunatud infosüsteemis jälgida tootmisandmeid, esitada taotluse taastuvenergia toetuse saamiseks ning teha tehinguid taastuvenergia tootmist tõendavate päritolutunnistustega. E-eleringi kaudu on kättesaadav veel põhivõrguga liitumiste infosüsteem, aga ka kolmandate osapoolte pakutavad lahendused elektri ja gaasi hinna jälgimiseks.

e_elering snipEE.PNG

Eleringi tarkvõrgu platvormi tehniliseks baasiks on andmevahetuskiht Estfeed, mis on arendatud energia tarbimisandmete ja teiste seotud andmete vahetamiseks.

Estfeed on loodud selleks, et platvormiga liidestatud rakendused ja andmeallikad saaksid turvaliselt ja kontrollitult vahetada energeetika valdkonna andmeid. Estfeedi laiem eesmärk on läbi energiatõhusate rakenduste ja tarbimisandmetele juurepääsu aidata organisatsioonidel ning eraisikutel korraldada oma energiatarbimist tõhusamalt.

estfeed.JPG

Elering ootab kõiki huvitatud osapooli tarkvõrgu platvormiga liituma. Partneriteks võivad olla nii energiaga tootmise ja tarbimise, aga ka muude seotud andmete kogujad kui ka rakenduste pakkujad, kes kogutud andmeid töödeldes ja neile tuginevaid rakendusi pakkudes loovad väärtust teistele turuosalistele.

Loe lisaks:

ESTFEED: How can smart meter data lead to more consumer-centric services and lower prices? 

estfeed2.JPG

Estfeedi ja e-eleringi tutvustav video:
 

 


Estfeedi projekt sai alguse 2013. aastal Eleringi, VKG Soojuse, Eesti Taastuvenergia Koja, Elektrilevi ja Ericsson Eesti koostöös, mille käigus arendati mitmeid energiatõhususe rakenduste kontseptsioone ja esmaseid prototüüpe.

norway grants_0.PNG

 

Projekti kaasrahastaja oli Norra toetusmehhanism Norway Grants

 

 

 

 

Elering on tarkvõrgu kliendiportaali e-elering koondanud Estfeedi andmevahetusplatvormi kasutavad rakendused ja samuti muud targa energiakasutuse teenused ja rakendused.

Portaalis saab tarbija vaadata oma elektri ja gaasi tarbimisandmeid ning anda teenusepakkujatele volitusi ligipääsuks neile andmetele. Taastuvenergia tootjad saavad neile suunatud infosüsteemis jälgida tootmisandmeid, esitada taotluse taastuvenergia toetuse saamiseks ning teha tehinguid taastuvenergia tootmist tõendavate päritolutunnistustega. E-eleringi kaudu on kättesaadav veel põhivõrguga liitumiste infosüsteem, aga ka kolmandate osapoolte pakutavad lahendused elektri ja gaasi hinna jälgimiseks.

e_elering snipEE.PNG