Liigu edasi põhisisu juurde

Hanke läbiviimine liitumisühenduse rajamiseks

Pärast liitumislepingu sõlmimist ja esimese osamakse tasumist valmistab Elering ette hankedokumendid.

Hankedokumentide ettevalmistamise käigus selgitatakse välja, kas planeeritud tehniline lahendus eeldab ehitustöid väljaspool Eleringi maaüksuseid. Sellisel juhul alustatakse maaomanikega läbirääkimisi vajaliku maa või selle kasutusõiguse omandamiseks. Sundvalduse või planeeringuprobleemide korral kaasab Elering läbirääkimistele ka kohaliku omavalitsuse. Juhul kui Eleringi olemasolev kinnistu võimaldab liitumise väljaehitamist, on hinnanguline aeg esimese osamakse tasumisest hankedokumentide avaldamiseni riigihangete registris kuni 6 kuud sõltuvalt tehnilisest lahendusest. Uute planeeringute seadmisel võib see aeg kolmandatest osapooltest tulenevalt pikeneda.

Hanke väljakuulutamisel avaldatakse hanketeade riigihangete registris või alla lihthanke piirmäära jäävate hangete puhul kutsub Elering pakkujaid ise hankes osalema. Pakkujad esitavad Eleringile hankedokumentides nõutud dokumendid (kvalifitseerimise dokumendid ja pakkumuse), mille osas teostab Elering nõuetele vastavuse kontrolli. Pakkumuste ettevalmistamiseks ja esitamiseks antakse potentsiaalsetele töövõtjatele aega üldjuhul 4-8 nädalat.

Pakkumuste saamisel kontrollib Elering nende vastavust hankedokumentide nõuetele ja selgitab välja parima pakkumuse. Tulemus (parim pakkuja) kooskõlastatakse kliendiga. Pärast hanke võitja väljakuulutamist tuleb kliendil tasuda 20 päeva jooksul liitumistasu teine osamakse. Liitumistasu teise osamakse laekumisel sõlmib võrguettevõtja töövõtulepingu projekteerimis- ja ehitustöödeks.

Liitumisühenduse rajamine

Liitumispunkti ehituse käigus ja valmimisel kontrollib Elering töövõtja poolt liitumislepingu täitmiseks rajatud elektripaigaldise vastavust projektile ja nõuetele. Liitumispunkti pingestamine ja/või sünkroniseerimine toimub pärast töövõtja ehituse nõuetekohast valmimist ning Eleringi poolt vastuvõtmist ning kliendi poolt liitumislepingus ja liitumistingimustes toodud järgmiste nõuete täitmist, sh:

  • kliendi elektripaigaldise tehniline projekt on Eleringiga kooskõlastatud;
  • kokku on lepitud tootmisseadme katsekava;
  • sõlmitud on ajutine võrguühenduse kasutamise kokkulepe;
  • elektripaigaldisele on väljastatud ehitusseadustiku kohase kasutuseelduse auditi järeldusotsus, millest nähtub vastavus nõuetele;
  • olemas on toimiv ja testitud sidelahendus juhtimiskeskusega;
  • sõltuvalt tootmisseadme tüübist on teostatud tootmisseadme tühijooksu katsed.
  • kõik nõutud maksed on võrguettevõtjale tasutud.

Pärast liitumispunkti valmimist tuleb tasuda kolmas osamakse, mis tasutakse liitumispunkti valmimisest alates 45 päeva jooksul ning Elering esitab Liitujale arve liitumispunkti valmimisest alates 30 päeva jooksul.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Konsultatsioon Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg