Liigu edasi põhisisu juurde

Enne pingestamist ja katsete alustamist veendub Elering, et eelnevad etapid on lõpetatud, sõlmitud lepingutest ja võrgueeskirjast tulenev infomaht pingestamiseks ja katsetuste teostamiseks on Eleringile esitatud, pingestamiskava on kooskõlastatud. Toodud tingimuste täitmisel sõlmitakse võrguühenduse kasutamise ajutine kokkulepe.

Üks kuu enne Liituja elektripaigaldise pingestamisest teostatakse SCADA signaalide testimine vastavalt elektriosa tehnilises projektis kooskõlastatud infomahtude tabelile ning selle kohta koostatakse ka vastav raport, milles on kõikide signaalide korrasoleku kinnitused. Soovi korral esitatakse raport Liitujale. Juhul, kui generaatori signaalide testimine ei ole enne pingestamist võimalik, teostatakse signaalide testimine enne generaatori sünkroniseerimist.

Liituja elektripaigaldis (trafo, liin ja ülejäänu) pingestatakse peale võrguühenduse ajutise kasutamise kokkuleppe allkirjastamist. Tootmisseadme generaator ei tohi olla süsteemiga ühendatud. Peale Liituja elektripaigaldise pingestamist tuleb Liitujal esitada eraldi taotlus tootmisseadme (generaator/id) sünkroniseerimiseks elektrivõrguga, milleks väljastatakse tingimuste täitmisel eraldi load.

Pärast Liituja elektripaigaldise pingestamist korraldab Liituja selle tehniline kontrolli ning nõuetekohasuse audit esitatakse võrguettevõtjale 5 päeva jooksul alates elektripaigaldise pingestamisest.

Elektrijaama tootmisseadmete kasutusele võtmiseks ja võrgueeskirja nõuetele vastavuse kontrollimiseks korraldatakse elektrivõrgu ja tootmisseadmega seotud katsetusi. Katsetuste kava lepitakse kokku võrguettevõtjaga. Elektrijaamade katsetamine toimub vastavalt Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimused_05.03.2018.pdf(edaspidi: liitumistingimused) punktis 3.9 ja lisas 3 toodud nõuete alusel.

Katsetuste alustamisest tuleb Liitujal Eleringi teavitada vähemalt 7 päeva ette ja samuti tuleb teavitada katsetamiste lõppemisest.

Esimese võrguga paralleeltöös talitleva katsena tuleb Liituja teostada kvaliteedimõõtmine ning esitada peale kvaliteedimõõtmiste lõpetamist kvaliteedimõõtmiste lühiraporti vastavalt liitumistingimuste lisa 3 punktile 1.7 koos liitumistingimuste lisa 3 punktis 1.6 toodud kinnitusega, et elektrikvaliteedinäitajad on lubatud normide piires ning elektrijaam ei põhjusta lubamatuid häiringuid teistele elektrivõrguga ühendatud tarbijatele ja tootjatele. Seejärel toimub elektrijaama ülejäänud katsetuste teostamine täismahus vastavalt Eleringiga kooskõlastatud katsekavale.

Katsetuste tulemuste põhjal koostab pädev mõõtja aruande, milles hinnatakse elektrijaama talitluskarakteristikuid, kvaliteeti ning vastavust võrgueeskirja ning teistele liitumislepingus ja võrgulepingus esitatud nõuetele. Elering hindab mõõtetulemusi etteantud normidele vastavuse osas.

Mõõtmised peab teostama pädev mõõtja ning mõõtetulemused peavad olema tõendatult jälgitavad mõõteseaduse § 5 tähenduses. Täiendavat infot saab leida: www.eak.ee või Euroopa akrediteerimisalase koostöö organisatsiooni (EA) kodulehelt www.european-accreditation.org.

Katsetulemuste aruande läbi vaatamise järel tehakse otsus, kas on tõendatud elektrijaama vastavus võrgueeskirjas ning Liituja ja Eleringi vahel sõlmitud lepingutes toodud nõuetele. Juhul, kui aruandes nähtub nõuetele mittevastavusi, palutakse selgitada mittevastavuse põhjus, likvideerimise võimalused ja aeg ning teostada uued katsetused, sellel juhul tuleb esitada uus aruanne. Elering annab aruandele hinnangu 30 kuni 60 päeva jooksul alates aruande või täienduse saamisest.

Kui Elering otsustab, et aruande maht ja sisu on piisav ning tulemused kinnitavad elektrijaama nõuetekohasust, teostab Elering võimalusel 30 päeva jooksul pingelohu läbimise võime (i.k- fault right through) katse. Juhul kui katsetuse korraldamine ei ole 30 päeva jooksul võimalik hooajaliselt suurte elektrienergia voogude või elektrivõrgu elementide ebanormaalse seisundi tõttu, riskimata teiste võrguettevõtja tarbimispunktide toiteta jäämisega või pinge väljumisega võrguteenuse tüüptingimustes lubatavatest piiridest, korraldatakse katsetused esimesel võimalusel.

Pingelohu läbimise võime katse kohta koostab Elering kokkuvõte ning esitab selle Liitujale 10 päeva jooksul katsetuse läbiviimisest. Kui pingelohu läbimise võime katse on ebaedukas, selgitab Liituja välja puudused ning esitab paranduste tegemise ajakava ning peale puuduste kõrvaldamist lepitakse kokku pingelohu läbimise võime katsetuse kordamine. Katsete järgselt peab Liituja oma elektripaigaldise mudeleid vajadusel korrigeerima ja verifitseerima. 3 kuu jooksul alates katsetulemuste aruande esitamisest esitab Liituja Eleringile verifitseeritud mudelid koos dokumentatsiooniga. Pingelohu läbimise võime katse eduka läbimise korral sõlmitakse Eleringi ja Liituja vahel tähtajatu võrguleping ning tehakse otsus ja väljastatakse kinnitus elektrituruseaduse alusel toetuse maksmise kohta.

Elektrituruseaduse § 55 lõike 1 kohaselt loetakse tootmisseade nõuetekohaseks alates võrguettevõtja, kelle võrguga on tootmisseade ühendatud, või juhul kui tootmisseadme netovõimsus ületab 5 MW, süsteemihalduri poolt pärast katsetusperioodi lõppemist tootmisseadme nõuetekohasust kinnituse väljastamise kuupäevast.

Juhul, kui elektripaigaldise ehitamine ning nõuetega vastavusse viimine toimub etappide kaupa, tuleb pärast iga etapi valmimist kontrollida kogu tootmisseadme nõuetele vastavust.

Iga etapi eraldi kontrollimine on võimalik, kui erineval ajal ehitatud etappidel on eraldi liitumispunktid elektrivõrguga ja sõltumatud juhtimis-, kaitse- ning abisüsteemid. Lisaks peab olema tagatud tehniline võimalus eri etappide kontrollimiseks. Toetuse maksmist alustatakse peale katsetulemuste aruande alusel võrguettevõtjalt kinnituse väljastamise kuupäevast.

Juhul, kui järgneva etapi katsetamisel selgub, et eelnevalt nõuetekohasele etapile on lisandunud uusi elektripaigaldisi järgneva etapi paigaldamise käigus ning selle tulemusena selgub, et kogu elektripaigaldis ei vasta nõuetele ning eraldi katsetamine ei olnud võimalik, katkestatakse toetuse maksmine alates kuupäevast, millal võrguettevõtja väljastas kinnituse tootja esitatud katsetuste aruande alusel tootmisseade mittevastavusest võrgueeskirja nõuetele.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Book page Hooldustööd Uudis