Liigu edasi põhisisu juurde

Jaotusvõrguettevõtjaga liituva tootja liitumise kooskõlastamiseks kord on sätestatud Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimused_05.03.2018.pdf (edaspidi: liitumistingimused). Jaotusvõrguettevõtja algatab kooskõlastusprotsessi pärast tootmisseadme liitumistaotluse menetlusse võtmist, edastades põhivõrguettevõtjale liituja elektripaigaldise nõutud andmed ning jaotusvõrguettevõtja poolt koostatavad täiendavalt kohustuslikud lisad vastavalt liitumistingimuste lisale 1.

Juhul, kui elektrijaama jaotusvõrguettevõtja elektrivõrguga ühendamine tingib tarbimis- ja/või tootmistingimuste muutuse Eleringi ja jaotusvõrguettevõtja vahelises liitumispunktis, tuleb jaotusvõrguettevõtjal esitada Eleringile täiendavalt liitumistaotlus.
Kui kooskõlastus liitumiseks eeldab Eleringile või kolmandatele isikutele kuuluvate elektripaigaldiste ümberehitamist, tuleb Eleringile esitada taotlus elektripaigaldise ümberehitamiseks.

Juhul, kui elektrijaama liitumisega seoses ei muutu tootmis/tarbimistingimused ega ei ole vajalik Eleringile kuuluva elektripaigaldise ümberehitamine, väljastab Elering kooskõlastuse tootja liitumiseks.

Kui jaotusvõrguettevõtja või tema kliendi elektripaigaldisega ühendatakse tootmisseade, võimsusega üle 5 MW, kontrollib elektrijaama liitumisnõuete täitmist Elering, lähtudes seejuures liitumistingimuste punktis 3.9 ja lisas 3 toodud nõuetest, liitumisnõuete täitmist mõõdetakse tootja ja jaotusvõrgu vahelises liitumispunktis.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Book page Hooldustööd Uudis