Liigu edasi põhisisu juurde

Direktiiv 2009/28/EÜ – Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta.

Direktiiv 2009/73/EÜ – Käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju.

Direktiiv 2014/32/EL – Mõõtevahendite turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Direktiiv 2014/94/EL – Alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta.

Määrus (EL) 2015/703 – Kehtestatakse võrgueeskiri koostalitlus- ja andmevahetuseeskirjade kohta.

Määrus 1227/2011 – ( REMIT) energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta.

Määrus 1348/2014 – ( REMIT Implementation Acts) milles käsitletakse andmete esitamist ja millega rakendatakse

energia hulgimüügituru terviklikkust ja läbipaistvust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr

1227/2011 artikli 8 lõikeid 2 ja 6

Määrus 617/2010 – Käsitleb komisjoni teavitamist Euroopa Ühenduse energeetika infrastruktuuri investeerimisprojektidest.

Määrus 713/2009 – Millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet ( ACER).

Määrus 714/2009 – Võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta piiriüleses elektrikaubanduses ning millega tunnistatakse.

Määrus 715/2009 – Maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta.

Määrus 994/2010 - Käsitleb gaasivarustuse kindluse tagamise meetmeid.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid