Liigu edasi põhisisu juurde

Biometaani tootmise ja tarbimise soodustamisel Eestis on oluline roll gaasi põhivõrgu omanikul ja süsteemihalduril Eleringil. Elering saab kaasa aidata toodetud biometaani transportimisel tarbijateni ning biometaani arvestusel. Selleks, et biometaan jõuaks tarbijateni peab Elering looma biometaani tootjatele efektiivsed tingimused gaasivõrguga liitumiseks, nõustama tootjaid liitumisvõimaluste leidmisel ja võimaldama tanklatel kiirelt ühineda olemasolevate ja uute gaasivõrkudega. Sealjuures tuleb rakendada biometaani kvaliteedinõudeid ja tekitada võimekus mõõta ja monitoorida võrku vastuvõetava biometaani koguseid ja kvaliteeti.

Tagamaks biometaani transporti tarbijateni on Elering loonud päritolutunnistuste süsteemi gaasi (biometaani) päritolu tõendamiseks tarbijatele, mis hõlmab ka võrguga mitteühenduses olevate tootjate poolt toodetud biometaani arvestust. Gaasi päritolutunnistuste register on mõeldud gaasi päritolu tõendamiseks lõpptarbijale. Selles infosüsteemis toimub päritolutunnistuste väljastamine tootjale, ülekandmine ühelt kontolt teisele ehk lihtsamalt kauplemine ning kustutamine tarbija vastu, mis tähendab, et tarbija on tarbinud rohegaasi. Lisaks aitab vastav päritolutunnistuste süsteem Eesti riigil arvestust pidada tarbitud taastuvatest energiaallikatest pärineva transpordikütuste osas.

Toodetud biometaani ülepiirilise kaubanduse võimaldamiseks ja tarbijate ühtsetel alustel informeerimiseks toodetud gaasi (biometaani) päritolu kohta on seatud Euroopa Liidus sisse päritolutunnistuste süsteem. Liikmesriikidelt nõutakse registri või vastava andmebaasi loomist, mis võimaldaks taastuvallikaist energia tootmist usaldusväärselt tõestada. Liikmesriigid või määratud pädevad asutused seavad sisse asjakohased mehhanismid tagamaks, et päritolutunnistused antakse välja, kantakse üle ja tühistatakse ehk kustutatakse elektrooniliselt ja et need on täpsed, usaldusväärsed ja pettusekindlad44.

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid