Liigu edasi põhisisu juurde

Andmeladu kui süsteem katab kolm põhiprotsessi gaasiturul ja need on järgmised:

 1. tarnijavahetuse ja seda kirjeldav sõnumite vahetamise protsess
 2. mõõtepunkti andmete ja mõõteandmete esitamise protsess
 3. kodeerimise protsess

Lisaks sisaldab Andmeladu bilansiselgituseks vajalike mõõteandmete kalkuleerimise funktsionaalsuse (vaata ka joonist 29).

Joonis 27 Andmelao põhiprotsessid

Joonis 29 Andmelao põhiprotsessid

 

Andmelao kasutajate tegevused on alljärgnevad.

Võrguettevõtja edastab:

 • päringu turuosalise andmetega EIC koodi saamiseks;
 • turuosalise EIC koodi koos uuendatud mõõtepunkti metaandmetega;
 • mõõtepunkti metaandmed (uue lisandumisel või olemasoleva andmete muutumisel) sh: mõõtepunkti EIC kood, mõõtepunkti tüüp, aadress, võrgulepingu sõlminud turuosalise EIC kood, kliendi tüüp, võrgulepingu algus- ja lõppkuupäev;
 • võrguühenduse katkemise ja taastamise;
 • mõõtepunkti kohta mõõteandmed (kWh ja m3).

Avatud tarnija edastab:

 • Mõõtepunktide lõikes avatud tarne lepingute info, sh lepingu alguse ja lõpu aeg;
 • tarnelepingu lõppemise/katkemise kuupäeva;
 • päringu turuosalise EIC koodi järgi tema mõõtepunktide leidmiseks;
 • päringu turuosalise EIC koodi leidmiseks;
 • kinnituse turuosalise volitusest 12 kuu mõõteandmete saamiseks;
 • päringu turuosalise 12 kuu mõõteandmete saamiseks.

Turuosaline saab Andmelao veebiliidese kaudu:

 • hallata volitusi avatud tarnijatelt pakkumise saamiseks ehk enda 12 viimase kuu mõõteandmete pärimiseks Andmelaost;
 • hallata oma kontaktandmeid volituse alusel tehtud pakkumise saamiseks avatud tarnijale;
 • vaadata enda mõõtepunktide mõõteandmeid;
 • vaadata Andmelaos olevat infot oma avatud tarne ja võrgulepingute kohta;
 • esindada juriidilist isikut, kelle esindusõigust kontrollitakse äriregistris ettevõtte poolt esitatud juhatuse liikmete nimekirja alusel.

Andmelao funktsionaalsus:

 • edastab võrguettevõtjale tema päringule vastates registreeritud turuosalise EIC koodi;
 • edastab võrguettevõtjalt saabunud mõõteandmed edasi vastaval ajahetkel antud mõõtepunkti avatud tarnijale ja teistele selleks õigust omavatele turuosalistele;
 • saadab avatud tarnijale turuosalise 12 kuu mõõteandmed volituse olemasolul või eitava vastuse volituse puudumisel;
 • saadab avatud tarnijale kinnituse lepingu sõlmimise registreerimisest või selle ebaõnnestumisest tingimuste mittesobimise korral;
 • saadab võrguettevõtjale info avatud tarne lepingu lisandumisest või muutmisest mõõtepunktis;
 • saadab avatud tarnija bilansihaldurile info avatud tarne lepingu lisandumisest või muutmisest mõõtepunktis;
 • kodeerib kõik turuosalised;
 • saadab avatud tarnijale turuosalise EIC koodi, mõõtepunkti EIC koodi ja isiku kontaktandmed, kes on andnud volituse oma mõõtepunkti 12 kuu mõõteandmete alusel pakkumiste tegemiseks;
 • arvutab bilansiselgituseks vajalikud koondraportid:
  • Võrguettevõtja võrgust edastatud gaasi kogused koondmõõteandmetena avatud tarnijate lõikes;
  • Avatud tarnijate portfellis koondmõõteandmed võrguettevõtjate lõikes;
  • Bilansihalduri portfellis olevate avatud tarnijate bilansiselgituse mõõtepunktide koondandmed, mis arvatakse bilansihalduri bilansiselgituse piirkonda;

Võrguettevõtja portfelli arvutuseks arvutab Andmeladu võrguettevõtja võrku sisenenud gaasikogused ja võrguettevõtja võrgust väljunud gaasikogused kehtivate võrgulepingute ning teiste avatud tarnijate gaasilepingute alusel, vahe võrdub võrguettevõtja portfelli kogus.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid