Liigu edasi põhisisu juurde

Viimastel aastatel on maagaasi tarbimine üldiselt olnud langustrendis. 2016. a tarbimine kasvas seoses külmema talvega võrreldes 2015. aastaga. Kuid 2017. aasta näitas võrreldes eelneva aastaga 5,1 protsendilist langust. Viimase 10 aasta jooksul on maagaasi tarbimine vähenenud ligikaudu poole võrra.

Joonis%208%20Eesti%20maagaasi%20aasta%20tarbimine%20ja%20tipukoormus%20aastatel%202007-2017.png

Joonis 8 Eesti maagaasi aasta tarbimine (TWh/aastas) ja tipukoormus (GWh/päevas) aastatel 2007-2017 (Allikas: Elering AS)

Sarnased trendid maagaasi tarbimises on näha kogu regioonis (Joonis 9).

Joonis%209%20Maagaasi%20tarbimine%20regioonis%20aastatel%202013-2017.png

Joonis 9 Maagaasi tarbimine regioonis aastatel 2013-2017 (Allikas: Elering AS, JSC Conexus Baltic Grid, AB Amber Grid, Gasum Oy)

Maagaasi tarbimise on viinud langustrendi nii tarbimisstruktuuri muutused (mitmed tööstustarbijad ning elektri- ja soojatootjad on loobunud gaasi tarbimisest kütusena, samuti vähendab nõudlust energiakasutuse tõhustumine), üldine gaasi halb maine (poliitilise kütusena) kui ka puudulik taristu (kaugus tarbijast) (Joonis 10).

Joonis%2010_1.pngJoonis%2010_2.png

Joonis 10 Gaasi tarbimise jaotus sektorite kaupa (2008 ja 2016) (Allikas: Statistikaamet)