Liigu edasi põhisisu juurde

Osalejad: Elering (koordinaator), müüjad, võrguettevõtjad, MKM, Konkurentsiamet.

Koosoleku eesmärk

Koosoleku teemad olid:

 • Projektiskoobist ja ajakavast üldiselt
 • Tehnilised uuendused
 • Tarnijavahetus alates 01.01.2023

Koosolekul esitletud teemad ja arutelu kokkuvõte

 1. Projektiskoobist ja ajakavast üldiselt
  1. Elering saab alustada kliendiportaali arendustöödega (hange lõppenud, arenduspartner selgunud). Ajakava: 12.2021-Q42022. Veebileht: https://elering.ee/kliendiportaal
  2. Estfeedi andmeladude (elekter ja gaas) arendushange on riigihangete registris üleval.
  3. Energiaettevõtjate jaoks arenduste veebileht: https://elering.ee/energiaettevotetega-seotud-arendused
  4. Q12022 loome eraldi IT töögrupi uue Estfeed tehniliste muudatuste väljatöötamiseks ja rakendamiseks. Energiateenustel (müüjad, võrguettevõtjad) palume oma IT kontaktisik edastada: kajali.kotsar@elering.ee
 2. Andmevahetuse põhimuudatused
  1. Elering tutvustas turuosalistele suuremaid põhimõttelisi tehnilisi muudatusi.
  2. Kokkuvõte uue Estfeed andmelao lahenduse kohta:
 • Eleringi poolt on kirjeldatud uute sõnumite struktuur (kontseptsioonina) ja näited (saavad olema avaldatud jooksvalt uuendamisega veebilehel)
 • Andmevahetuse uuenduste kirjeldused ja sõnumi näidised avaldatakse veebilehel
 • Detailsemad lahendused töötatakse välja IT töögrupi tasemel

Detailsemalt:

 • Uus Estfeed andmeladu saab olema sama süsteem. Lubatud tegevused ja ligipääs erinevatele andmetele on defineeritud rollidega ja õigustega.
 • Kasutame REST põhimõtteid (https://restfulapi.net/).Sõnumid on JSON formaadis (väiksem andmemaht, kergem lugeda ja töödelda). Proovime tagada üleminekuperioodiks võimaluse edastada andmeid ka vanal viisil.
 • Sõnumite metainfo liigub päringu päisesse (header) ja sõnumi sisu kirjeldab konkreetset ressurssi / tegevust.
 • Turuosalised saavad ja peavad ise andmete muudatusi perioodiliselt küsimas käima. Tekib võimalus küsida nimekiri muudatustest, mis on juhtunud mingi perioodi jooksul. Proovime tagada üleminekuperioodiks ka võimaluse saata uuendusi turuosalistele.
 • Võimalusel (teenus pole ülekoormatud) ja teatud mahust väiksemad sõnumid töödeldakse sünkroonselt, vastus töötlemise kohta tuleb kohe. Muul juhul töödeldakse sõnumid asünkroonselt (vastus tuleb hiljem küsida). Päringu saatja peab olema valmis mõlemaks vastuseks.
 • Autentimisel kasutame OAuth 2.0 tokeni põhist autentimist. Masinliides kasutab kasutajanime ja salasõna, et saada jwt token, millel on kindel kehtivusaeg. Masinliides paneb iga päringuga selle tokeni kaasa. Vahetult enne, kui token aegub, peab masinliides tokenit uuendama.
 • Sõnumi sisu muutusel on põhimõte, et kui lisandub uusi sõnumeid või sõnumisse lisandub uusi välju, siis uut API versiooni sellega ei kaasne ning vastaspooled peaksid oma süsteemi nii arendama, et uute väljade korral jätkavad need töötamist ning selliseid välju ignoreeritakse. Juhul kui olemasoleva sõnumi puhul muutub mõni välja nimetus, asukoht struktuuris, lisandub välja väärtuse konstant või toimub mingi muu põhimõtteline muudatus, kaasneb sellega uus API versioon konkreetse päringu jaoks. Muud päringud jäävad muutmata.

3. Tarnijavahetuse protsess

3.1 Vaja on otsustada, kas elektrituru ja gaasituru tarnijavahetuse protsessi saab ühtlustada. Tarnijavahetuse muutmiseks 14p ette tähtajale misiganes kalendripäeval on gaasiturul vaja muuta maagaasiseadust (tühistada § 101 (8))

3.2 Turuosaliste otsus oli, et gaasiturul peaks jääma tarnijavahetus kalendrikuu vahetuse ajakavas, kuid nõustuti, et muud tingimused ja ajakava saavad olema samad elektrituru tarnijavahetuse protsessiga.

3.2.1 Müüjat saab vahetada 14 p ette (enne uut kalendrikuud) läbi uue müüja-AVP andmevahetuse protsessi. Tähtaegsed lepingud tuleb müüjatel sõlmida kalendrikuu viimase kuupäevaga.

3.2.2 Lepinguta klient (võrguettevõtja nimetatud müüja portfellis) saab uue müügilepingu sõlmida 1p ette ajakavas misiganes kuupäeval.

3.2.3 Müüja saab kliendiga lepingu lõpetada 1p ette ajakavas misiganes kuupäeval.

 

Koosoleku teemad olid:

 

1. Biometaaniga seotud äriprotsessid

Elering tutvustas biometaaniga seotud andmevahetuse ja protsesside korraldust. Slaidid manuses. Sisu:

 

 • Andmete edastamine
 • Biometaani päritolutunnistused
 • Päritolutunnistuste kustutamine
 • Kogused aktsiisideklaratsiooniks

2. Gaasituru andmevahetuse arendustest üldiselt

 • Elering tutvustas andmevahetusplatvormi uuendamise skoopi. Elering on nimetanud energiaandmete platvormteenused brändi alla Estfeed.
 • Uus tarnijavahetuse protsess on planeeritud algusajaga 01.01.2023.
 • Kogu tänase AVP süsteemi uuendus ja äriprotsesside muudatused teostatakse paralleelselt olemasoleva süsteemiga.
 • Olulisemad muudatused kirjeldatakse AVP tehnilises juhendis rakendusajaga vähemalt 6 kuud ette (sh metaandmed)

3. Uus tarnijavahetuse protsess võrgueeskirja muudatusteks

 • Tarnijavahetuse protsess algab uue müüjaga lepingu sõlmimisest, ajakava 14p ette. Gaasiturul on otsustamata kalendrikuu vahetuse piirangu lõpetamine.
 • Avatud tarne lepinguta klientidel uue lepingu sõlmimine 1p ette.
 • Uue avatud tarne lepingu sisestamisel AVPsse tuleb lisada juurde info, kas tähtaegse lepingu varasem lõpetamine on tasunõudega. Uuel müüjal on kohustus seda infot kontrollida ja vajadusel klienti informeerida.
 • AVP teostab tarnijavahetuse tehniliselt viivitamata, sh vähem kui 24h jooksul
 • Müüjad peaksid saama nende poolse lepingu lõpetamise info (nt võlgnevused) edastada 1p ette tähtajaga.

4. Mõõtepunkti tehnilised andmed

Koosolekul vaadati üle hetkeseis mõõtepunkti tehniliste andmete uuendustest. Andmed saavad sisaldama: mõõtepunkti EIC kood, arvesti tüüp (valikud), mõõteandmete edastamise resolutsioon (valikud), bilansivälise mõõtepunkti tunnus, kliendi tüüp (valikud), tootmise olemasolu (valikud), ühendatus mõõtepunktis, piiripunkti märge, kaitstud tarbija, aadress (standard), mõõtepunkti asukoha pikkus-ja laiuskraad, võrgulepingu isiku ID, nimi, algus- ja lõppaeg, ülekandevõrgu GJJ seos.

5. Aadressiandmete korrastuse seis

Elering andis ülevaate hetkel käimasolevast aadressiandmete korrastusest: Arendus valmis ja testkeskkonnas – aadresside valideerimine ja olemasolevate muutmine ADS standardi struktuurile. Lahendamist vajav teema on lähiaadressi valideerimine:

6. Võrgukadude kontrollarvutused AVPs

Elering tutvustas ettepanekut kirjeldada võrgueeskirjas võrgukadude arvutamist AVPs. Selle viimine AVP funktsionaalsuseks on väga oluline nii mõõteandmete edastamise läbipaistvuse kui võrguettevõtjate bilansiselgituse parendamise eesmärgil, sh see võimaldaks lõpetada bilansiselgituse piiripunktide metoodika ja minna üle avatud tarne punktide metoodikale (võrguettevõtja bilansihalduri võrgukadu arvutatakse AVP alusel, mis tagab, et süsteemi bilanss võrdub).

 

Koosoleku eesmärgiks oli uue AVP ärijuhendi (2023) esmane ülevaatamine.

 

Koosoleku otsused: Tarnijavahetuse protsess:  14 päeva ette lepingu sõlmimise tähtajaga läbi uue müüja. Kalendirkuu vahetuse piirangu lõpetamine eeldab maagaasiseaduse muudatust. Avatud tarne lepinguta kliendile uue avatud tarnijaga lepingu sõlmimine 1p ette.

Koosoleku teemad olid:

1. Võrguettevõtja ettepanekud kohtloetavate andmete prognoosimisel mõõteandmete edastuseks
2. Arutelu, mis tingimustel on müüjatel lubatud tarbijatele määrata ennetähtaegse lepingu lõpetamise tasunõuded
3. Andmekvaliteedi teemast AVPs ja meetmed
4. Lloetelu, mis ärifunktsionaalsused ja andmeedastused võiksid olla uue AVP arendamise skoobis (turuosalistelt ja Eleringi nimekiri)

Koosoleku otsused:

1. Üldine ettepanek on minna üle korteriühistu mudelile, mille alusel võrguettevõtja sõlmib võrgulepingu korteriühistuga ning edastab nõuetekohaselt mõõteandmed (kaugloetav) AVPsse. Korteriühistu tagab korteritele tarbimise jaotuse (väga madal tarbimine, pliidid). Alla 10 korteriga majade puhul võiks kasutada fikseeritud koguse mudelit (igakuiselt näite ei koguta). Gaasivõrk koostab  vastava ettepaneku. Muudatus võimaldaks arvelduse ja bilansiselgituse ajakava lühendada, sh väheneb jaotusvõrkude ebamõistlik ressursikulu näitude kogumise lõpetamisena.
2. Andmekvaliteedist:

 • Elering informeeris, et alustame võrguettevõtjate andmeedastuse monitoorimisega jooksvalt, aga uus AVP lahendus näeb ette ka süsteemset igapäevast jälgimist andmeedastusel.
 • Andmekvaliteeti tõstaks võrgukadude arvutuse viimine AVP funktsionaalsuseks.

3. Kõik müüjad peaksid arvestama, et mõõteandmete edasisaatmise protsessil tulevad muudatud (andmete saamise päring müüjatelt).  Arendused tehakse paralleelselt olemasoleva süsteemiga ning turuosalisi informeeritakse piisava ajavaruga ette Tarnijavahetuse uus protsess jm olulised muudatused on eeldatavasti Live ajaga 01.2023.

 

Koosoleku teemad olid:

1. Eleringi poolt turuosalistele tutvustada gaasituru andmevahetuse uuendamise kontseptsiooni, ajakava ning seotud äriprotsesse
2. Esitleda elektrituru tarnijavahetuse protsessi muudatusettepanekuid küsimusega, kas uuendused võiksid olla ka gaasiturule tehtud
3. Muud ärifunktsionaalsused AVP arendamise skoobis

Koosoleku otsused:

1. Uus AVP peaks hakkama kontrollima võrguettevõtjatelt mõõtepunktide ja mõõteandmete edastust – ajakava täitmist ning sisulist usaldusväärsust
2. Konkurentsiamet jälgib ka omalt poolt, et 2021.aasta lõpuks on kõik võrguettevõtjad paigaldanud seaduse nõuete alusel kauglugemise ning on alustanud igapäevaselt mõõteandmete edastust.
3. Tarnijavahetuse eesmärk peaks lähtuma kliendi huvidest Elering esitleb müüjatele täiendava küsitluse protsessi muudatusettepanekute ja ajakava osas.
4. Müüjatel ja võrguettevõtjatelt oodatakse arendustaotluste kirjeldusi (loetelu ja lühikirjeldus)

Koosoleku eesmärk

Koosoleku teemad olid:

 • Projektiskoobist ja ajakavast üldiselt
 • Tehnilised uuendused
 • Tarnijavahetus alates 01.01.2023

Koosolekul esitletud teemad ja arutelu kokkuvõte

 1. Projektiskoobist ja ajakavast üldiselt
  1. Elering saab alustada kliendiportaali arendustöödega (hange lõppenud, arenduspartner selgunud). Ajakava: 12.2021-Q42022. Veebileht: https://elering.ee/kliendiportaal
  2. Estfeedi andmeladude (elekter ja gaas) arendushange on riigihangete registris üleval.
  3. Energiaettevõtjate jaoks arenduste veebileht: https://elering.ee/energiaettevotetega-seotud-arendused
  4. Q12022 loome eraldi IT töögrupi uue Estfeed tehniliste muudatuste väljatöötamiseks ja rakendamiseks. Energiateenustel (müüjad, võrguettevõtjad) palume oma IT kontaktisik edastada: kajali.kotsar@elering.ee
 2. Andmevahetuse põhimuudatused
  1. Elering tutvustas turuosalistele suuremaid põhimõttelisi tehnilisi muudatusi.
  2. Kokkuvõte uue Estfeed andmelao lahenduse kohta:
 • Eleringi poolt on kirjeldatud uute sõnumite struktuur (kontseptsioonina) ja näited (saavad olema avaldatud jooksvalt uuendamisega veebilehel)
 • Andmevahetuse uuenduste kirjeldused ja sõnumi näidised avaldatakse veebilehel
 • Detailsemad lahendused töötatakse välja IT töögrupi tasemel

Detailsemalt:

 • Uus Estfeed andmeladu saab olema sama süsteem. Lubatud tegevused ja ligipääs erinevatele andmetele on defineeritud rollidega ja õigustega.
 • Kasutame REST põhimõtteid (https://restfulapi.net/).Sõnumid on JSON formaadis (väiksem andmemaht, kergem lugeda ja töödelda). Proovime tagada üleminekuperioodiks võimaluse edastada andmeid ka vanal viisil.
 • Sõnumite metainfo liigub päringu päisesse (header) ja sõnumi sisu kirjeldab konkreetset ressurssi / tegevust.
 • Turuosalised saavad ja peavad ise andmete muudatusi perioodiliselt küsimas käima. Tekib võimalus küsida nimekiri muudatustest, mis on juhtunud mingi perioodi jooksul. Proovime tagada üleminekuperioodiks ka võimaluse saata uuendusi turuosalistele.
 • Võimalusel (teenus pole ülekoormatud) ja teatud mahust väiksemad sõnumid töödeldakse sünkroonselt, vastus töötlemise kohta tuleb kohe. Muul juhul töödeldakse sõnumid asünkroonselt (vastus tuleb hiljem küsida). Päringu saatja peab olema valmis mõlemaks vastuseks.
 • Autentimisel kasutame OAuth 2.0 tokeni põhist autentimist. Masinliides kasutab kasutajanime ja salasõna, et saada jwt token, millel on kindel kehtivusaeg. Masinliides paneb iga päringuga selle tokeni kaasa. Vahetult enne, kui token aegub, peab masinliides tokenit uuendama.
 • Sõnumi sisu muutusel on põhimõte, et kui lisandub uusi sõnumeid või sõnumisse lisandub uusi välju, siis uut API versiooni sellega ei kaasne ning vastaspooled peaksid oma süsteemi nii arendama, et uute väljade korral jätkavad need töötamist ning selliseid välju ignoreeritakse. Juhul kui olemasoleva sõnumi puhul muutub mõni välja nimetus, asukoht struktuuris, lisandub välja väärtuse konstant või toimub mingi muu põhimõtteline muudatus, kaasneb sellega uus API versioon konkreetse päringu jaoks. Muud päringud jäävad muutmata.

3. Tarnijavahetuse protsess

3.1 Vaja on otsustada, kas elektrituru ja gaasituru tarnijavahetuse protsessi saab ühtlustada. Tarnijavahetuse muutmiseks 14p ette tähtajale misiganes kalendripäeval on gaasiturul vaja muuta maagaasiseadust (tühistada § 101 (8))

3.2 Turuosaliste otsus oli, et gaasiturul peaks jääma tarnijavahetus kalendrikuu vahetuse ajakavas, kuid nõustuti, et muud tingimused ja ajakava saavad olema samad elektrituru tarnijavahetuse protsessiga.

3.2.1 Müüjat saab vahetada 14 p ette (enne uut kalendrikuud) läbi uue müüja-AVP andmevahetuse protsessi. Tähtaegsed lepingud tuleb müüjatel sõlmida kalendrikuu viimase kuupäevaga.

3.2.2 Lepinguta klient (võrguettevõtja nimetatud müüja portfellis) saab uue müügilepingu sõlmida 1p ette ajakavas misiganes kuupäeval.

3.2.3 Müüja saab kliendiga lepingu lõpetada 1p ette ajakavas misiganes kuupäeval.

 

Koosoleku teemad olid:

 

1. Biometaaniga seotud äriprotsessid

Elering tutvustas biometaaniga seotud andmevahetuse ja protsesside korraldust. Slaidid manuses. Sisu:

 

 • Andmete edastamine
 • Biometaani päritolutunnistused
 • Päritolutunnistuste kustutamine
 • Kogused aktsiisideklaratsiooniks

2. Gaasituru andmevahetuse arendustest üldiselt

 • Elering tutvustas andmevahetusplatvormi uuendamise skoopi. Elering on nimetanud energiaandmete platvormteenused brändi alla Estfeed.
 • Uus tarnijavahetuse protsess on planeeritud algusajaga 01.01.2023.
 • Kogu tänase AVP süsteemi uuendus ja äriprotsesside muudatused teostatakse paralleelselt olemasoleva süsteemiga.
 • Olulisemad muudatused kirjeldatakse AVP tehnilises juhendis rakendusajaga vähemalt 6 kuud ette (sh metaandmed)

3. Uus tarnijavahetuse protsess võrgueeskirja muudatusteks

 • Tarnijavahetuse protsess algab uue müüjaga lepingu sõlmimisest, ajakava 14p ette. Gaasiturul on otsustamata kalendrikuu vahetuse piirangu lõpetamine.
 • Avatud tarne lepinguta klientidel uue lepingu sõlmimine 1p ette.
 • Uue avatud tarne lepingu sisestamisel AVPsse tuleb lisada juurde info, kas tähtaegse lepingu varasem lõpetamine on tasunõudega. Uuel müüjal on kohustus seda infot kontrollida ja vajadusel klienti informeerida.
 • AVP teostab tarnijavahetuse tehniliselt viivitamata, sh vähem kui 24h jooksul
 • Müüjad peaksid saama nende poolse lepingu lõpetamise info (nt võlgnevused) edastada 1p ette tähtajaga.

4. Mõõtepunkti tehnilised andmed

Koosolekul vaadati üle hetkeseis mõõtepunkti tehniliste andmete uuendustest. Andmed saavad sisaldama: mõõtepunkti EIC kood, arvesti tüüp (valikud), mõõteandmete edastamise resolutsioon (valikud), bilansivälise mõõtepunkti tunnus, kliendi tüüp (valikud), tootmise olemasolu (valikud), ühendatus mõõtepunktis, piiripunkti märge, kaitstud tarbija, aadress (standard), mõõtepunkti asukoha pikkus-ja laiuskraad, võrgulepingu isiku ID, nimi, algus- ja lõppaeg, ülekandevõrgu GJJ seos.

5. Aadressiandmete korrastuse seis

Elering andis ülevaate hetkel käimasolevast aadressiandmete korrastusest: Arendus valmis ja testkeskkonnas – aadresside valideerimine ja olemasolevate muutmine ADS standardi struktuurile. Lahendamist vajav teema on lähiaadressi valideerimine:

6. Võrgukadude kontrollarvutused AVPs

Elering tutvustas ettepanekut kirjeldada võrgueeskirjas võrgukadude arvutamist AVPs. Selle viimine AVP funktsionaalsuseks on väga oluline nii mõõteandmete edastamise läbipaistvuse kui võrguettevõtjate bilansiselgituse parendamise eesmärgil, sh see võimaldaks lõpetada bilansiselgituse piiripunktide metoodika ja minna üle avatud tarne punktide metoodikale (võrguettevõtja bilansihalduri võrgukadu arvutatakse AVP alusel, mis tagab, et süsteemi bilanss võrdub).

 

Koosoleku eesmärgiks oli uue AVP ärijuhendi (2023) esmane ülevaatamine.

 

Koosoleku otsused: Tarnijavahetuse protsess:  14 päeva ette lepingu sõlmimise tähtajaga läbi uue müüja. Kalendirkuu vahetuse piirangu lõpetamine eeldab maagaasiseaduse muudatust. Avatud tarne lepinguta kliendile uue avatud tarnijaga lepingu sõlmimine 1p ette.

Koosoleku teemad olid:

1. Võrguettevõtja ettepanekud kohtloetavate andmete prognoosimisel mõõteandmete edastuseks
2. Arutelu, mis tingimustel on müüjatel lubatud tarbijatele määrata ennetähtaegse lepingu lõpetamise tasunõuded
3. Andmekvaliteedi teemast AVPs ja meetmed
4. Lloetelu, mis ärifunktsionaalsused ja andmeedastused võiksid olla uue AVP arendamise skoobis (turuosalistelt ja Eleringi nimekiri)

Koosoleku otsused:

1. Üldine ettepanek on minna üle korteriühistu mudelile, mille alusel võrguettevõtja sõlmib võrgulepingu korteriühistuga ning edastab nõuetekohaselt mõõteandmed (kaugloetav) AVPsse. Korteriühistu tagab korteritele tarbimise jaotuse (väga madal tarbimine, pliidid). Alla 10 korteriga majade puhul võiks kasutada fikseeritud koguse mudelit (igakuiselt näite ei koguta). Gaasivõrk koostab  vastava ettepaneku. Muudatus võimaldaks arvelduse ja bilansiselgituse ajakava lühendada, sh väheneb jaotusvõrkude ebamõistlik ressursikulu näitude kogumise lõpetamisena.
2. Andmekvaliteedist:

 • Elering informeeris, et alustame võrguettevõtjate andmeedastuse monitoorimisega jooksvalt, aga uus AVP lahendus näeb ette ka süsteemset igapäevast jälgimist andmeedastusel.
 • Andmekvaliteeti tõstaks võrgukadude arvutuse viimine AVP funktsionaalsuseks.

3. Kõik müüjad peaksid arvestama, et mõõteandmete edasisaatmise protsessil tulevad muudatud (andmete saamise päring müüjatelt).  Arendused tehakse paralleelselt olemasoleva süsteemiga ning turuosalisi informeeritakse piisava ajavaruga ette Tarnijavahetuse uus protsess jm olulised muudatused on eeldatavasti Live ajaga 01.2023.

 

Koosoleku teemad olid:

1. Eleringi poolt turuosalistele tutvustada gaasituru andmevahetuse uuendamise kontseptsiooni, ajakava ning seotud äriprotsesse
2. Esitleda elektrituru tarnijavahetuse protsessi muudatusettepanekuid küsimusega, kas uuendused võiksid olla ka gaasiturule tehtud
3. Muud ärifunktsionaalsused AVP arendamise skoobis

Koosoleku otsused:

1. Uus AVP peaks hakkama kontrollima võrguettevõtjatelt mõõtepunktide ja mõõteandmete edastust – ajakava täitmist ning sisulist usaldusväärsust
2. Konkurentsiamet jälgib ka omalt poolt, et 2021.aasta lõpuks on kõik võrguettevõtjad paigaldanud seaduse nõuete alusel kauglugemise ning on alustanud igapäevaselt mõõteandmete edastust.
3. Tarnijavahetuse eesmärk peaks lähtuma kliendi huvidest Elering esitleb müüjatele täiendava küsitluse protsessi muudatusettepanekute ja ajakava osas.
4. Müüjatel ja võrguettevõtjatelt oodatakse arendustaotluste kirjeldusi (loetelu ja lühikirjeldus)