Liigu edasi põhisisu juurde
ROLLI/HALDUSALA NIMI KIRJELDUS

Bilansihaldur

Balance Responsible Party

Osapool, kellel on sõlmitud bilansileping tõestamaks finantsvõimekuse piisavust ja kinnitamaks bilansi kohuslust. Bilansileping sõlmitakse süsteemihalduriga. Tegemist on rolliga, mis võimaldab osapoolel osta ja müüa elektrienergiat hulgimüügi tasandil.
 
Isik, kes on oma bilansi tagamiseks sõlminud süsteemihalduriga bilansilepingu elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.
A party that has a contract proving financial security and identifying balance responsibility with the Imbalance Settlement Responsible of the Market Balance Area entitling the party to operate in the market. This is the only role allowing a party to nominate energy on a wholesale level.
 
Additional information:
The meaning of the word “balance” in this context signifies that that the quantity contracted to provide or to consume must be equal to the quantity really provided or consumed.
Equivalent to “Program responsible party” in the Netherlands. Equivalent to “Balance group manager” in Germany.
Equivalent to “market agent” in Spain.

Avatud tarnija

Balance Supplier

Avatud tarnija on elektrienergia müüja, kellega turuosaline on sõlminud avatud tarne lepingu (elektrilepingu) selleks, et turuosalise poolt võrku antud ja/või ostetud
elektrienergia kogus oleks igal kauplemisperioodil võrdne tema poolt võrgust võetud ja/või müüdud elektrienergia kogusega või mille alusel turuosaline ostab avatud tarnijalt kogu temale vajaliku elektrienergia.
Ühe mõõtepunkti kohta on üks avatud tarnija.
A party that markets the difference between actual metered energy consumption and the energy bought with firm energy contracts by the Party Connected to the Grid. In addition the Balance Supplier markets any difference with the firm energy contract (of the Party Connected to the Grid) and the metered production.
Additional information:
There is only one Balance Supplier for each Accounting Point.
Arveldaja
Billing Agent
Asjassepuutuva osapoolega arveldamise eest vastutav osapool. Märkus: See roll on rollimudelisse sisse viidud eesmärgiga rõhutada asjaolu, et tasakaalustamise
(bilansiselgituse) eest vastutaval osapoolel ei ole (alati) arveldamiskohustust. Siiski ei käsitle see roll spetsiaalselt tasakaalustamisprotsessi (bilansiselgituse protsessi) ja seda võib kasutada vastavalt vajadustele teistes protsessides.
The party responsible for invoicing a concerned party.
Ülekandevõimsustega kaupleja
Capacity Trader
Osapool, kellel on leping ülekandevõimsuste turul ülekandevõimsuse omandamiseks, mida korraldab ülekandevõimsuste jaotaja.
A party that has a contract to participate in the Capacity Market to acquire capacity through a Transmission Capacity Allocator.
 
Note:
The capacity may be acquired on behalf of an Interconnection Trade Responsible or for sale on secondary capacity markets.
Tarbija
Consumer
Tarbija on elektrienergiat oma tarbeks kasutav isik.
Lisainformatsioon:
Antud osapool on ühendatud elektrivõrku.
A party that consumes electricity.
Additional information:
This is a Type of Party Connected to the Grid
Tarbimise eest vastutav osapool
Consumption Responsible Party
Osapool, keda on võimalik seaduslikult ning finantsiliselt vastutusele võtta kõikide ebabilansside eest, mis tekivad ostetud ning tarbitud elektrienergia vahel nendega liidetud tarbimispunktides.
Lisainformatsioon:
See on üks tüüp bilansi eest vastutavaid osapooli.
 
A party who can be brought to rights, legally and financially, for any imbalance between energy bought and consumed for all associated metering points.
Additional information:
This is a type of Balance Responsible Party
Kontrollpiirkonna operaator
Control Area Operator
Vastutusalasse kuulub:
 1. Tehingute koordineerimine seotud bilansialades ning tehingud seotud kontrollialade vahel.
 2. Koormuse sageduse kontroll oma kontrollialal
 3. Sagedushälvete korrigeerimise koordineerimine
 
Responsible for :
 1. The coordination of exchange programs between its related market balance areas and for the exchanges between its associated control areas.
 2. The load frequency control for its own area.
 3. The coordination of the correction of time deviations.
Kontrollploki operaator
Control block operator
Vastutusalasse kuulub:
 1. Tehingute koordineerimine seotud kontrolli plokkides ning tehingud seotud kontrollialade vahel.
 2. Koormuse sageduse kontroll oma ploki siseselt ning sageduskontrolli ja sünkroonaja hälbe normide järgimise tagamine.
 3. Tasaarvelduse ja/või kompensatsiooni organiseerimine oma kontrollialade vahel.
 
Responsible for :
 1. The coordination of exchanges between its associated Control Blocks and the organisation of the coordination of exchange programs between its related Control Areas.
 2. The load frequency control within its own block and ensuring that its Control Areas respect their obligations in respect to load frequency control and time deviation.
 3. The organisation of the settlement and/or compensation between its Control Areas.
Koordineerimiskeskuse operaator
Coordination centre operator
Vastutusalasse kuulub:
 1. Tehingute koordineerimine endaga seotud kontrolliplokkides ja endaga seotud koordineerimiskeskuste vahel.
 2. Koormuse sageduse kontrolli normide järgimise tagamine endaga seotud kontrolliplokkides
 3. Sünkroonaja hälbe arvutamine koostöös seotud koordineerimiskeskustega.
 4. asaarvelduste ja/või kompensatsiooni maksmise ellu viimine oma kontrollplokkides ja teiste koordineerimiskeskuste vahel.
 
Responsible for :
 1. The coordination of exchange programs between its related Control Blocks and for the exchanges between its associated Coordination Center Zones.
 2. Ensuring that its Control Blocks respect their obligations in respect to load frequency control.
 3. Calculating the time deviation in cooperation with the associated coordination centers.
 4. Carrying out the settlement and/or compensation between its Control Blocks and against the other Coordination Center Zones.
Võrguettevõtja
Grid Access Provider
Võrguettevõtja, kes peab oma teeninduspiirkonnas osutama tarbijale, tootjale, teisele võrguettevõtjale või liinivaldajale võrguteenuseid (loob liitumispunktis võrguühendusi, muudab tarbimis- või tootmistingimusi, tagab liitumispunktis võrguühenduse olemasolu, edastab elektrienergiat liitumispunktini, mõõdab edastatud kogused, paigaldab mõõteseadmed, osutab eelnimetatud teenustega otseselt seotud lisateenuseid).
A party responsible for providing access to the grid through an Accounting Point and its use for energy consumption or production to the Party Connected to the Grid.
Võrguhaldur
Grid Provider
Osapool, kes haldab ühte või enamat elektrivõrku.
A party that operates one or more grids
Bilansiselgitaja
Imbalance Settlement Responsible
Osapool, kes vastutab määratud ja mõõdetud tarnete bilansi selgitamise eest bilansihaldurite (ja bilansivastutusega turuosaliste) bilansipiirkondades ühe määratletud turupiirkonna piires. Osapool, kes on kohustatud tasaarveldama erinevused lepinguliste ning reaalselt tarbitud elektrienergia koguste vahel, mis tekivad bilansikohustuslaste vahel vastavas bilansipiirkonnas.
A party that is responsible for settlement of the difference between the contracted quantities and the realised quantities of energy products for the Balance Responsible Parties in a Market Balance Area.
Note:
The Imbalance Settlement Responsible has not the responsibility to invoice. The Imbalance Settlement Responsible may delegate the invoicing responsibility to a more generic role such as a Billing Agent.
Piiriülene kaupleja
Interconnection Trade Responsible
Bilansihaldur või temaga lepingu sõlminud osapool, kelleülepiiriliste tarnete plaani vaba ülekandevõimsuse kasutamiseks kontrollib Ülekandevõimsuste kinnitaja.
Is a Balance Responsible Party or depends on one. He is recognised by the Nomination Validator for the nomination of already allocated capacity.
Additional information:
This is a type of Balance Responsible Party
Turuandmete koguja
Market Information Aggregator
Turuandmete koguja on osapool, kes jagab turuandmeid, mis on saadud erinevatelt turuosalistelt . Antud informatsioon võib olla avalikustatud ka üldiseks kasutamiseks.
Märkus:
Turuinfo koguja võib saada informatsioon kõigilt turuosalistelt.
 
A party that provides market related information that has been compiled from the figures supplied by different actors in the market. This information may also be published or distributed for general use.
Note:
The Market Information Aggregator may receive information from any market participant that is relevant for publication or distribution.
Elektribörsi korraldaja
Market operator
Osapool, kelle ülesandeks on koguda kokku elektrienergia ostu ja müügi pakkumised bilansihalduritelt, kellel on leping elektribörsi korraldajaga. Elektribörsi korraldaja arvutab elektri hinna igas hinnapiirkonnas arvestades süsteemioperaatori poolt ette esitatud ülekandevõrgu tehnilisi piiranguid. Turukorraldaja võib arvutada hinna ka võrgupiirkonnale.
The unique power exchange of trades for the actual delivery of energy that receives the bids from the Balance Responsible Parties that have a contract to bid. The Market Operator determines the market energy price for the Market Balance Area after applying technical constraints from the System Operator. It may also establish the price for the reconciliation within a Metering Grid Area.
Arvestite administraator
Meter administrator
Osapool, kelle kohustuseks on hoida arvestite/mõõtepunktide? andmebaasi.
A party responsible for keeping a database of meters.
Mõõtmistulemuste summeerija Mõõteandmete koguja
Metered Data Aggregator
Osapool, kelle ülesandeks on Mõõtmistulemuste/mõõteandmete kohustuslaselt saadud andmete klassifitseerimine. Andmed summeeritakse vastavalt turu reeglitele.
A party responsible for the establishment and qualification of metered data from the Metered Data Responsible. This data is aggregated according to a defined set of market rules.
Arvestite näitude koguja
Meter data collector
Osapool, kelle kohustuseks on arveti näitude lugemine ning näitude lugemise kvaliteedikontroll.
A party responsible for meter reading and quality control of the reading
Mõõtmistulemuse kohustuslane
Metered Data Responsible
Osapool, kelle kohustuseks on arvesti näitude kogujalt saadud andmete haldamine ja õigsuse kontroll. Antud osapool vastutab mõõtmispunktide arvetinäitude ajaloo eest.
A party responsible for the establishment and validation of metered data based on the collected data received from the Metered Data Collector. The party is responsible for the history of metered data for a Metering Point.
Mõõtmispunkti administraator
Metering Point Administrator
Osapool, kelle kohustuseks on võrgupiirkonna mõõtmispunktidesse/mõõtepunktide liidetud osapoolte registreerimine. Osapool vastutab mõõtmispunktide tehniliste nõudmiste ning nende loomise ja lõpetamise eest.
A party responsible for registering the parties linked to the metering points in a Metering Grid Area. He is also responsible for maintaining the Metering Point technical specifications. He is responsible for creating and terminating metering points.
Reservvõimsuste hankija
MOL Responsible
Osapool, kelle kohustuseks on hallata reservvõimsuste pakkumisi, et koostada reservvõimsuste aktiveerimise järjekord.
Responsible for the management of the available tenders for all Acquiring System Operators to establish the order of the reserve capacity that can be activated.
Ülekandevõimsuste kinnitaja
Nomination Validator
Osapool, kelle kohustuseks on jälgida, et turule antavad ülekandevõimsused ei ületaks tehnilisi piiranguid ning kinnitab kõikide turuosaliste poolt esitatud sobivad pakkumised. Osapool avalikustab Ühendusvõimsustega kauplejatele maksimaalsed turule antavad läbilaskevõimsused.
Has the responsibility of ensuring that all capacity nominated is within the allowed limits and confirming all valid nominations to all involved parties. He informs the Interconnection Trade Responsible of the maximum nominated capacity allowed. Depending on market rules for a given interconnection the corresponding System Operators may appoint one Nomination Validator.
Võrku ühendatud osapool
Party Connected to the Grid
Osapool, kellel on lepinguline õigus mõõtmispunktis elektrienergiat tarbida või toota.
A party that contracts for the right to consume or produce electricity at an Accounting Point.
Tootja
Producer
Osapool, kes toodab elektrienergiat.
Tootja on elektriettevõtja, kes toodab elektrienergiat ühe või mitme tootmisseadme abil.
Lisainformatsioon:
Tegemist on variandiga võrku ühendatud osapoolest
A party that produces electricity.
Additional information:
This is a type of Party Connected to the Grid.
Tootmisbilansi kohustuslane
Production Responsible Party
Osapool, keda on võimalik seaduslikult ning finantsiliselt vastutusele võtta kõikide ebabilansside eest, mis tekivad müüdud ning toodetud elektrienergia vahel nendega liidetud tarbimispunktides.
Lisainformatsioon:
See on üks tüüp bilansi eest vastutavaid osapooli.
A party who can be brought to rights, legally and financially, for any imbalance between energy nominated and produced for all associated Accounting Points.
Additional information:
This is a type of Balance Responsible Party.
Tasaarveldaja
Reconciliation Accountable
Osapool, kes tegeleb tarbimiskoha kooskõlastatud energiakoguste tasaarveldusega.
A party that is financially accountable for the reconciled volume of energy products for a profiled Accounting Point.
Kooskõlastaja
Reconciliation Responsible
Osapool, kes vastutab bilansi selgituses kasutatud ja tegelikult mõõdetud energia koguste kooskõlastamise eest võrgupiirkonnas.
A party that is responsible for reconciling, within a Metering Grid Area, the volumes used in the imbalance settlement process for profiled Accounting Points and the actual metered quantities.
Note:
The Reconciliation Responsible may delegate the invoicing responsibility to a more generic role such as a Billing Agent.
Reservvõimsuste eraldaja (haldaja)
Reserve Allocator
Osapool, kes teavitab turuosalisi vajalikust reservvõimsuse mahust, kogub pakkumisi reservvõimsuse vajaduse katteks ning vastavalt kõlblikkuse kriteeriumitele teeb kindlaks sobivad pakkumised.
Informs the market of reserve requirements, receives tenders against the requirements and in compliance with the prequalification criteria, determines what tenders meet requirements and assigns tenders.
Ressursi eraldaja
Resource provider
Osapool, kes haldab mingit ressurssi ning koostab selle kasutamise graafiku.
A role that manages a resource and provides the schedules for it, if required.
Bilansiplaani koordinaator
Scheduling Coordinator
Osapool, kes vastutab bilansihalduri bilansiplaanide koostamise ja seotud osapooltele ligipääsu võimaldamise eest.
A party that is responsible for the schedule information and its exchange on behalf of a Balance Responsible Party.
For example in the Polish market a Scheduling Coordinator is responsible for information interchange for scheduling and settlement.
Süsteemihaldur
System operator
Osapool, kes vastutab geograafiliselt kindlaksmääratud maa-alal süsteemikindluse eest (k.a füüsilise bilansi korraldamine) põhivõrgus. Lisaks sellele määrab süsteemihaldur kindlaks ja vastutab piiriülese võimsuse ja kauplemise eest. Vajaduse korral võib ta piirata tootmist või tarbimist, et tagada varustuskindlus. Eespool mainitud ülekanne tähendab „energia transporti põhivõrgus eesmärgiga edastada see lõpptarbijale
või jaotusvõrguettevõtjatele. Süsteemivastutus hõlmab ka süsteemi opereerimist energiavoogude juhtimisel, süsteemi töökindluse ja kõikide süsteemiteenuste olemasolu." (määratlus on võetud UCTE opereerimise käsiraamatu sõnastikust).
Eleringi veebilehel lühidalt: isik, kellel on kohustus tagada igal ajahetkel süsteemi varustuskindlus ja bilanss (süsteemivastutus). Süsteemihalduriks Eestis on põhivõrguettevõtja (Elering AS).
A party that is responsible for a stable power system operation (including the organisation of physical balance) through a transmission grid in a geographical area. The System Operator will also determine and be responsible for cross border capacity and exchanges. If necessary he may reduce allocated capacity to ensure operational stability.
Transmission as mentioned above means “the transport of electricity on the extra high or high voltage network with a view to its delivery to final customers or to distributors. Operation of transmission includes as well the tasks of system operation concerning its management of energy flows, reliability of the system and availability of all necessary
system services”. (definition taken from the ENTSO-E RGCE Operation handbook Glossary).
Note:
Additional obligations may be imposed through local market rules.
Määratud tarne müüja
Trade Responsible Party
Osapool, kes müüb turuosalisele määratud tarnet (s.o turuosalisega kauplemisperioodiks kokkulepitud sellist elektrienergiakogust, millest ta on bilansihaldurile ette teatanud).
A party who can be brought to rights, legally and financially, for any imbalance between energy nominated and consumed for all associated Accounting Points.
Note:
A power exchange without any privileged responsibilities acts as a Trade Responsible Party.
Additional information:
This is a type of Balance Responsible Party.
Ülekandevõimsuste jaotaja
Transmission Capacity Allocator
Osapool, kes korraldab ülekandevõimsuste jaotamist.
Ülekandevõimsuste jaotaja korraldab süsteemioperaatori nimel ülekandevõimsuste jaotamist. Ta pakub saadaolevad ülekandevõimsused elektriturule, jaotab ülekandevõimsusi Ülekandevõimsustega kauplejatele ja esitab arved juba jaotatud ülekandevõimsuste kohta.
 
Manages the allocation of transmission capacity for an Allocated Capacity Area.
For explicit auctions: The Transmission Capacity Allocator manages, on behalf of the System Operators, the allocation of available transmission capacity for an Allocated capacity
Area. He offers the available transmission capacity to the market, allocates the available transmission capacity to individual Capacity Traders and calculates the billing amount of already allocated capacities to the Capacity Traders.