Liigu edasi põhisisu juurde

Direktiiv 2003/54/EÜ – Käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/92/EÜ

Direktiiv 2005/89/EÜ – Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv elektrienergia varustuskindluse ja infrastruktuuriin- vesteeringute kohta

Direktiiv 2009/28/EÜ – Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktii- vide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta"

Direktiiv 2009/72/EÜ – Käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ

Direktiiv 2012/27/EL – Käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnis- tatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ

Määrus 1227/2011 – (REMIT) energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta

Määrus 1348/2014 – (REMIT Implementation Acts) milles käsitletakse andmete esitamist ja millega rakendatakse energia hulgimüügituru terviklikkust ja läbipaistvust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1227/2011 artikli 8 lõikeid 2 ja 6

Määrus 2015/1222 – (CACM) millega kehtestatakse võimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise suunised

Määrus 543/2013 – (Transparency Regulation) mis käsitleb elektriturgudel andmete esitamist ja avaldamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 714/2009 I lisa

Määrus 617/2010 – Käsitleb komisjoni teavitamist Euroopa Ühenduse energeetika infrastruktuuri investeerimisprojek- tidest ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 736/96

Määrus 713/2009 – Millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)

Määrus 714/2009 – Võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta piiriüleses elektrikaubanduses ning millega tunnista- takse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1228/2003

Määrus 838/2010 – (ITC) millega kehtestatakse põhivõrguettevõtjate omavahelise hüvitamise mehhanismi ja ülekan- detasusid käsitleva ühise regulatiivse lähenemisviisi suunised