Liigu edasi põhisisu juurde

Andmelao infosüsteem tagab võrdse kohtlemise printsiipe arvestades selleks õigusi omavatele avatud tarnijatele juurdepääsu elektrienergia mõõteandmetele. Võrguettevõtja peab tagama mõõteandmete mõõtmise, kogumise, mõõteandmete kontrolli ja õigsuse.

Elektrimüüja vahetamise protsessis on Andmelao näol tegemist keskse andmevahetussüsteemiga, kus on pidev side kõigi võrguettevõtjate ja elektrimüüjatega ning mille kaudu kontrollitakse ka konkreetsete elektrimüüjate õigust saada juurdepääs mõõteandmetele, samuti õigust uute elektrilepingute sõlmimiseks konkreetseks ajavahemikuks. Sõnumivahetuse keskseks kehaks, haldajaks ja hoidjaks on Elering. Võrguühenduse ja mõõtepunkti loomine, võrgule- pingu sõlmimine ja haldamine ning võrguteenuse eest arveldamine toimub võrguettevõtja juures.

Andmelao kolm põhiprotsessi on järgmised:

 • tarnijavahetuse ja seda kirjeldav sõnumite vahetamise protsess;
 • mõõteandmete esitamise protsess;
 • kodeerimise protsess.

Joonis%202.png

Joonis 44

Andmelao kasutajate tegevused on alljärgnevad:

 

Võrguettevõtja ja liinivaldaja edastavad andmelattu:

 • turuosalise andmed (nimi, registri riik, registri tüüp, registri number) EIC koodi saamiseks;
 • turuosalise EIC koodi seose uute andmetega (nimi, registri riik, registri tüüp, registri number);
 • mõõtepunkti andmed (uue lisandumisel või olemasoleva andmete muutumisel). Sealhulgas: mõõte- punkti EIC kood, tüüp (kaugloetav, virtuaalne jne), aadress, võrgulepingu sõlminud turuosalise EIC kood; kas on väiketarbija või mitte, võrgulepingu algus- ja lõppkuupäev;
 • võrguühenduse katkemise ja taastamise kuupäevad/kellaajad;
 • mõõtepunkti mõõteandmed (eraldi sisse ja välja kogused) tunniajase täpsusega (võivad olla ka juba varem saadetud andmete muudatused).
 

Avatud tarnija edastab andmelattu:

 • Mõõtepunktide alusel avatud tarne lepingute info, sh lepingu alguse ja kehtivuse aeg;
 • päringu turuosalise 12 kuu mõõteandmete saamiseks.
 • kinnituse juriidilise isiku kohta turuosalise volitusest 12 kuu mõõteandmete saamiseks;
 • päringu turuosalise EIC koodi leidmiseks;
 • päringu turuosalise EIC koodi järgi tema mõõtepunktide leidmiseks;
 • info potentsiaalse vea kohta mõõtepunkti mõõteandmetes;
 • tarnelepingu lõppemise/katkemise kuupäeva;

 

Andmelao funktsioon: 

 • saadab avatud tarnijale võrguettevõtja poolt edastatud võrguarve  poolte vahelise ühisarve lepingu olemasolul.
 • saadab avatud tarnijale turuosalise EIC koodi, mõõtepunkti EIC koodi ja isiku kontaktandmed, kes on andnud volituse oma mõõtepunkti 12 kuu mõõteandmete alusel pakkumiste tegemiseks;
 • kodeerib kõik turuosalised, kellel on võrguleping;
 • saadab avatud tarnija bilansihaldurile info avatud tarne lepingu lisandumisest või muutmisest mõõtepunktis;
 • saadab võrguettevõtjale info avatud tarne lepingu lisandumisest või muutmisest  mõõtepunktis;
 • saadab möödunud kuu avatud tarnija(te)le võrguettevõtja teate, et mõõtepunkti mõõteandmed „on valmis”;
 • saadab võrguettevõtjale avatud tarnija info potentsiaalse vea kohta mõõtepunkti mõõteandmetes;
 • saadab (kehtivale) avatud tarnijale teate tema lepingu lõppemisest uue avatud tarnijaga lepingu sõlmi- mise tõttu;
 • saadab avatud tarnijale kinnituse lepingu sõlmimise registreerimisest või sellest keeldumisest tingi- muste mittesobimise korral;
 • saadab avatud tarnijale turuosalise 12 kuu mõõteandmed volituse olemasolul (füüsilisel isikul: kas lepinguline õigus või e-eleringis tarbija poolt antud  volitus) või eitava vastuse volituse puudumisel;
 • saadab võrguettevõtjalt saabunud mõõteandmed edasi vastaval ajahetkel antud mõõtepunkti avatud tarnijale ja teistele selleks õigust omavatele turuosalistele;
 • saadab võrguettevõtjale tema soovil registreeritud turuosalise EIC koodi;

 

Süsteemi- ja bilansihaldur saavad andmelaost

 • bilansihalduri bilansipiirkonna, sh on eristatud bilansiselgituseks piirimõõtepunktid;
 • bilansihalduri bilansipiirkonnas olevad mõõteandmed koondraportina.

 

Tulenevalt 25.05.2018 kohaldatava EL isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 tingimustest rakendati elektrituru ja gaasituru andmevahetusplatvormide (edaspidi AVP) kaudu energiamüüjatega andmevahetuse korraldusele järgmiseid reegleid: 

NB! Müüjad saavad edastada AVPsse müügilepinguid edasi ka siis, kui klient ei ole andnud e-eleringis volitust:

 1. AVP-de kaudu füüsilisest isikust tarbija mõõtepunktide info edastamiseks müüjale, kellega füüsilisest isikust tarbijal ei ole lepingut, saab olema võimalik, aga lepinguta müüjale ja e-eleringis tarbija volituseta müüjale edastatakse vaid mõõtepunkti EIC kood ning võrgulepingu-ja elektrilepingu algus-ja lõppperioodid baseerudes seadusandluses toodud nõuetele. Muudatus tähendab, et kolmandatele müüjatele ei edastata tarbija mõõtepunktides aadressiinfot.
 2. AVP-de kaudu füüsilisest isikust tarbija viimase 12 kuu tarbimisandmete edastamiseks müüjale, kellega füüsilisest isikust tarbijal ei ole lepingut, saab olema võimalik vaid tarbija enda poolt läbi AVP kliendiportaali (e-elering) antud volituse.
 3. Uute võrgulepingute klientide kohta on müüjatel võimalus avatud tarne lepingut sisestada AVPsse kuni 2 päeva pärast võrgulepingu algusaega (sõltumata võrgulepingu sisestamise kuupäevast).
   
  d)       AVP-de kaudu juriidilisest isikust tarbija mõõtepunktide info ja mõõteandmete edastamiseks kolmandatele avatud tarnijale muudatusi hetkel ei ole – kehtib nõue, et avatud tarnijal peab olema tarbija nõusolek ning lubatud on AVP välised volitused.
  e)       Muu andmevahetus avatud tarnijatele (sh bilansihalduritele), mis on ette nähtud seadusest tulenevate õiguste/kohustuste alusel jäävad andmevahetuse korralduses samadele alustele.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid