Liigu edasi põhisisu juurde

Koostootmise all mõistetakse ühes protsessis samaaegselt soojus- ja elektrienergia tootmist. Koostootmine on ter- modünaamiliselt parim viis kütuse kasutamise efektiivsuse tõstmiseks. Väheneb vajalik kütuse kogus ning emissioon toodetud energiaühiku kohta, mõlemat energialiiki (elektrit ja soojust) saab toota nende eraldi tootmisest madalama hinnaga. Lisaks on väiksemad, hajatootmisel kasutatavad seadmed ekspluatatsioonis piisavalt paindlikud ning talitluskindlad. 

Lähtudes Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu nõukogu direktiivist 2004/8/EÜ, kehtestab majandus-ja kommuni- katsiooniministeerium tõhusa koostootmise nõuded. Lühidalt loetakse koostootmine Eestis hetkel kehtiva määruse alusel tõhusaks, kui protsessi üldkasutegur ületab (tehnoloogiast sõltuvalt) 75-80% ning kokkulepitud valemi alusel leitav primaarenergia sääst ületab 0-10% (olenevalt tehnoloogiast ja tootmisseadme võimsusest). Kui biomassi kasutava koostootmisseadme neto-üldkasutegur kalendriaasta arvestuses on üle 40%, loetakse, et elektrienergia on toodetud koostootmisrežiimil.

2018.a. suvel vastu võetud elektrituruseaduse järgi ka tõhusa koostootmise režiimil elektrienergia tootmise puhul välja kuulutatava vähempakkumise tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega, kuid toodetud elektrienergia  puhul on võitja toetuse ülemmääraks on 0,032 eurot, lähtudes toetuse suuruse määramisel sellest, et tootja saadav tasu koos toetuse väljamaksmise kalendrikuule eelnenud kalendrikuu Eesti hinnapiirkonna järgmise päeva turu elektrienergia aritmeetilise keskmise börsihinnaga ei ületaks 0,072 eurot kilovatt-tunni eest.