Liigu edasi põhisisu juurde

Euroopa Liidu energiapoliitikas on kesksel kohal tarbija, kelle hüvanguks kõik turumehhanismid ja uued tehnoloogiad peavad töötama.

Taastuvenergiast elektrienergia tootmise laialdasema levikuga soodustatakse üha enam lisaks taastuvenergia tarbi- misele ka iseenda tarbeks elektrienergia tootmist, kasutades selleks eelkõige päikeseenergiat. Üha enam majapida- miste ja ärihoonete poolt rakendust leidev elektritootmine päikesepaneelidega aitab eriti suveperioodil vähendada võrgu tipukoormusi, suunates nii ühtlasi võrku efektiivsemale arengule. Üle poole elektrienergia kuludest on seotud elektrienergia transpordiga ning tootmine võimalikult tarbimise lähedal või lausa tarbimiskohas annab nii tarbijale, aga kokkuvõttes ka võrguettevõtjale märkimisväärse kokkuhoiu. Hajatootmisel ja kohalikest taastuvenergiaallika- test toodetaval elektrienergial on ka selge positiivne mõju üldisele energiajulgeolekule ning kohaliku väiketootmise areng omab üha laiemat perspektiivi tasuva ja keskkonnasõbraliku investeerimisalternatiivina suunatuna just oma kodukoha arengusse.

Tootjate kulude juhtimiseks on erinevates riikides mikrotootjatel võetud kasutusele netomõõtmise (net metering) põhimõtted, mis lähtuvad asjaolust, et elektrivõrk on kõige efektiivsem „salvesti“ ja mikrotootja võib ühel ajahetkel võrku antud elektrienergiat teisel ajahetkel jälle tarvitusele võtta. Eestis on netomõõtmine praktikas osaliselt ise- eneslikult käivitunud, kuna elektrimüüjad ostavad tootjalt ülejääva elektrienergia ära, lubades mahaarvamisi ostetud elektrienergia kogustelt. Võrguettevõtjad hetkel netoarvestust ei kasuta ja tootev tarbija maksab võrguteenuse tasu siiski kogu võrgust võetud elektrienergia eest. Samas pole Eestis maksustatud võrku antav elektrienergia ja lisaks pole Eesti praktikas rakendatud erinevaid maksustamispõhimõtteid mikrotootjatele, mis on paljudes riikides üheks põhiliseks mikrotootmist pärssivaks probleemiks.

Lähtudes põhimõttest, et elektrienergia on kõige kasulikum ära tarbida võimalikult tootmiskoha läheduses, eelda- takse tulevikus erinevate energiaühistute ja mikrovõrkude teket, mis peaksid suurendama kogukondade huvi osaleda energiatootmises ja selle tarbimises. Eestis on esimesed energiaühistud loodud, aga praktilise tegevuseni on veel pikk tee käia.