Liigu edasi põhisisu juurde

Bilansi planeerimise eesmärk on tagada, et igal ajahetkel oleks elektrienergia tootmine ja tarbimine omavahel tasakaalus. Bilansihaldurite edastatud andmete alusel koostatakse süsteemi bilansiplaan ja tagatakse selle vastavus nõuetele.

Bilansihaldurid edastavad süsteemihaldurile bilansiplaanid oma bilansipiirkonda kuuluvate turuosaliste planeeritud tunnipõhiste koondandmetega järgmise päeva kohta (D-1) hiljemalt kella 15.30ks.

Bilansihalduritel on võimalus teha muudatusi oma bilansiplaanides kuni 20 minutit enne kauplemisperioodi algust, ostes või müües ülejääva või puuduoleva elektri Elbas päevasisesel turult. Juhul kui bilansihaldur on kaubelnud päeva- sisesel turul, esitab ta vastava bilansiplaani muudatuse uuesti süsteemihaldurile kontrollimiseks.

Bilansiplaan, mille bilansihaldur esitab süsteemihaldurile, peab sisaldama 0,1 MWh täpsusega järgmisi andmeid:

 • tootmise detailne plaan, millest on maha arvestatud elektrijaamade omatarve, sh eraldi tuleb näidata:
  • kõikide üle 10 MW nimivõimsusega elektrijaamade ning üle 10 MW nimivõimsusega tootmissead- mete tootmisplaanid, alla 10 MW nimivõimsusega elektrijaamade ja tootmisseadmete tootmise koondplaan;kõikide alates 1 MW summaarse nimivõimsusega tuule- ja päikeseelektrijaamade tootmisplaanid;
  • alla 1 MW summaarse nimivõimsusega tuule- ja päikeseelektrijaamade tootmise koondplaan eraldi näidatuna.
 • summaarne tarbimine bilansihalduri bilansipiirkonnas;
 • koondandmed teiste bilansihaldurite bilansipiirkondadesse kuuluvate määratud tarnete kohta;
 • koondandmed elektribörsi tarnete kohta, sealhulgas tuleb eraldi välja tuua päev-ette ja päevasisesed tarned.

Bilansi planeerimise etapid ja ajakava võivad muutuda sõltuvalt muudatustest elektrituru toimimise ajakavades ja/ või rahvusvahelistest kokkulepetest, kuid kehtivad ajakavad ja nõuded on alati fikseeritud Konkurentsiameti poolt kinnitatud elektrienergia bilansilepingute tüüptingimustes.

Elering kui süsteemihaldur kontrollib kõikide bilansiplaanide puhul, kas:

 1. planeeritud talitlus on lubatav elektrisüsteemi varustuskindluse seisukohast – Eesti elektrisüsteemis tootmine, tarbimine ja eksport (määratud tarned) on lubatavad, arvestades N-1 kriteeriumit (ühe seadme väljalülitamine ei tohi põhjustada kogu piirkonna tarbijatele elektrivarustuse katkestust ega häireid avariitõrjeautomaatika talitlemisele), sh piiriülene kaubandus ei tohi ületada kauplemiseks lubatud läbilaskevõimet (piiriüleste liinide vaheline summaarne netoülekandevõimsus ehk NTC );
 2. bilansihaldurite esitatud plaanid on tasakaalus. Tasakaalus bilansiplaan vastab järgmisele tingimusele: tarbimine + bilansipiirkonnast väljuvad määratud tarned = tootmine + bilansipiirkonda sisse tulevad määratud tarned;
 3. määratud tarned klapivad vastaspoole andmetega sama tarne kohta – Eesti-sisesed määratud tarned peavad olema kooskõlastatud mõlema bilansihalduri poolt, kelle vahel määratud tarne teostatakse;
 4. süsteemi töövõime tagamiseks erakorralises olukorras on olemas vajalikud reservvõimsused.

Kui kõik bilansihaldurite andmed vastavad lubatud kriteeriumitele, kinnitab süsteemihaldur bilansihaldurite plaanid. Nende põhjal koostatakse süsteemi bilansiplaan, mis edastatakse elektrisüsteemi juhtimiskeskuse vahetuse ülemale ning on aluseks Eesti elektrisüsteemi bilansi reaalajas juhtimisele.

Joonis%2025_0.PNG

Joonis 25  Süsteemihaldur tagab Eesti elektrisüsteemi bilansivastutuse bilansi planeerimise, juhtimise ja selgitamise kaudu

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Konsultatsioon Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg